Έκδοση αδειών αλίευσης μικρών πελαγικών και αδειών αλίευσης με το εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει ότι όσοι από τους πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ενδιαφέρονται να αποκτήσουν για το έτος 2015 άδεια αλίευσης μικρών πελαγικών και άδεια αλίευσης με το εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στα αρμόδια τμήματα αλιείας των κατά τόπους περιφερειακών ενοτήτων όπου τηρείται ο φάκελος του σκάφους έως τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προσκομίζονται τα ακόλουθα επικαιροποιημένα αντίγραφα εγγράφων:

1. Άδεια Αλιευτικού Σκάφους Επαγγελματικής Αλιείας
2. Πιστοποιητικό Καταμέτρησης ή Ανακαταμέτρησης
3. Έγγραφο Εθνικότητας
4. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία ο πλοιοκτήτης ή οι πλοιοκτήτες για περιπτώσεις συμπλοιοκτησίας, θα πρέπει να δηλώνουν τα εξής: «αναλαμβάνω την υποχρέωση να παρέχω στη διοίκηση όλα τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας στις συγκεκριμένες ζώνες που θα επιτρέψει την αντίστοιχη επιστημονική αξιολόγηση της διενεργούμενης αλιείας»

Επισημαίνουμε ότι:

1. Η άδεια αλίευσης με δίχτυ τράτας βυθού συνοδεύει υποχρεωτικά την επαγγελματική άδεια αλιείας των σκαφών που διαθέτουν το εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού, είτε ως κύριο είτε ως δευτερεύον, και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια αλιείας με το υπόψη εργαλείο.
2. Η άδεια αλίευσης μικρών πελαγικών συνοδεύει υποχρεωτικά την επαγγελματική άδεια αλιείας των σκαφών που διαθέτουν το εργαλείο γρι γρι, είτε ως κύριο είτε ως δευτερεύον, και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια αλιείας με το υπόψη εργαλείο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Τμήματα Αλιείας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει