Αίτημα άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς υπέβαλε η TCIΑίτημα για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Τιτάν υπέβαλε σήμερα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Titan Cement International SA.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική αίτηση της Titan Cement International, στις 18 Ιουλίου 2019, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Τιτάν, που προσφέρθηκαν νομίμως και εγκύρως στην Titan Cement International κατά την περίοδο αποδοχής της από 16 Απριλίου 2019 προαιρετικής δημόσιας πρότασής της, έναντι νεοεκδιδόμενων κοινών μετοχών της Titan Cement International (οι “Μετοχές του Ανταλλάγματος”), με σχέση ανταλλαγής μία Μετοχή του Ανταλλάγματος για κάθε μία κοινή και για κάθε μία προνομιούχο μετοχή εκδόσεως της Τιτάν.

Συνεχεία αυτού, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, στην κυριότητα της Titan Cement International ανήκουν συνολικά 71.672.737 κοινές μετοχές εκδόσεως της Τιτάν, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 93% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Τιτάν, και 6.990.335 προνομιούχες μετοχές εκδόσεως της Τιτάν, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 92,36% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της Τιτάν.

Κατά την 19η Ιουλίου 2019, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά στην απόκτηση των υπολοίπων 5.390.831 κοινών μετοχών και των υπολοίπων 578.625 προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Τιτάν, τις οποίες δεν κατείχε η Titan Cement International κατά την ανωτέρω ημερομηνία, με αντάλλαγμα, κατ’ επιλογήν του οικείου κατόχου της οικείας κατηγορίας αυτών των μετοχών:

(α) είτε μία Μετοχή του Ανταλλάγματος για κάθε μία κοινή μετοχή εκδόσεως της Τιτάν, είτε ποσό σε μετρητά για κάθε μία τέτοια μετοχή, ίσο με 19,64 ευρώ το Αντάλλαγμα σε Μετρητά Κοινής Μετοχής), και

(β) είτε μία Μετοχή του Ανταλλάγματος για κάθε μία προνομιούχο μετοχή εκδόσεως της Τιτάν, είτε ποσό σε μετρητά για κάθε μία τέτοια μετοχή, ίσο με 18,98 ευρώ (το Αντάλλαγμα σε Μετρητά Προνομιούχου Μετοχής, και από κοινού με το Αντάλλαγμα σε Μετρητά Κοινής Μετοχής, το Χρηματικό Αντάλλαγμα).

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Δικαιώματος Εξαγοράς, οι κάτοχοι κοινών ή/και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Τιτάν θα δύνανται να επιλέξουν να λάβουν Μετοχές του Ανταλλάγματος, οι οποίες θα τηρούνται σε λογιστική μορφή μέσω του Euroclear Βελγίου ή στο Σ.Α.Τ. μέσω της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (η “ΕΛ.Κ.Α.Τ.”), δηλαδή θα έχουν την ίδια δυνατότητα επιλογής που είχαν οι κάτοχοι μετοχών εκδόσεως της Τιτάν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Περαιτέρω, όπως αναφέρεται και στο από 18 Ιουνίου 2019 πληροφοριακό δελτίο, η μεταβίβαση κοινών ή/και προνομιούχων μετοχών εκδόσεων της Τιτάν έναντι του οικείου Χρηματικού Ανταλλάγματος κατ’ ενάσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς υπόκειται στον προβλεπόμενο φόρο πωλήσεων 0,2% που βαρύνει τον πωλητή/μεταβιβάζοντα, ενώ η Titan Cement International θα αναλάβει και την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που βαρύνουν τους μεταβιβάζοντες κοινούς ή/και προνομιούχους μετόχους της Τιτάν.

Η βούληση της Titan Cement International να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς περιλαμβάνεται στο ως άνω πληροφοριακό δελτίο.

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει