Ανακοίνωση από τη Δ/νση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού ανακοινώνονται τα εξής:

Με την αρίθμ. οικ. 150/13-01-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, καθορίστηκε ο αριθμός αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια βιοποριστικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 & 23 του Ν. 4264/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στα γραφεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων – Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού (Διοικητήριο – Ιωλκού – Αναλήψεως – Βόλος – 1ος όροφος – γραφεία 118 και 123) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 20/01/2016 έως 17/02/2016, προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειμένου να αξιολογηθούν, σύμφωνα με την αναφερόμενη νομοθεσία.

Αίτηση (Συμπλήρωση συγκεκριμένου εντύπου της υπηρεσίας).

Υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής του/της ενδιαφερομένου/ης, όπου θα δηλώνεται ότι: «δεν κατέχω ούτε εγώ ούτε ο/η σύζυγός μου ούτε τα τέκνα μου άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

3. Κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. σε ισχύ.

4. Αποδεικτικά στοιχεία της επικαλούμενης στην αίτησή τους ιδιότητα:

α) Οι ανάπηροι, πιστοποιητικό αναπηρίας.

β) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και οι γονείς με τρία παιδιά, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

γ) Οι γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και οι γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή.

δ) Οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες και οι ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο, επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας Ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

ε) Οι Έλληνες Ρομά, επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και
βεβαίωση εγγραφής στο δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

στ) Τα απεξαρτημένα άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες και τα άτομα υπό απεξάρτηση,
πιστοποιητικό του αρμόδιου φορέα – οργανισμού.

ζ) Οι ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 (Α΄82), βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος», μαζί με το απόκομμα επιταγής πληρωμής της συντάξεως του τελευταίου μήνα, πριν την υποβολή της δήλωσης αυτής.

Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της Δ.Ο.Υ. για τα εισοδήματα της τελευταίας τριετίας του/της ενδιαφερομένου/ης, του συζύγου και των προστατευόμενων μελών ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένο).

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα της υπηρεσίας 2421-3-52526 και 2421-3-52521.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει