Αναφορά των Δρόμων Συνεργασίας για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

1) Πατσιαντά Μαργαρίτη του Ρήγα, κατοίκου Βόλου (οδός Γαμβέτα αριθ. 77), τηλ. 6972058904
2) Αποστολάκη Ιάσονα του Αποστόλου, κατοίκου Βόλου (οδός Θ. Βρυζάκη αριθ. 4), τηλ. 6974412413
δημοτικών συμβούλων Βόλου του επιλαχόντος συνδυασμού της μείζονος μειοψηφίας «ΔΡΟΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΤΡΟΠΉΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της ομάδας εργασίας στο έργο της για την αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών του Δήμου Βόλου και των νομικών του προσώπων».

Βόλος 5/5/2015

Με την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου Βόλου, κρίνουμε σκόπιμο να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Με την υπ. Αριθμ 37043 της 24/4/2015 απόφαση του αντιδημάρχου οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών (ΑΔΑ: ΩΡ62Ω96-ΞΔΨ), αποφασίστηκε η με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΣΜΡ Συμβουλευτική ΕΠΕ και για το ποσό των 19680€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η πραγματοποίηση μελέτης για την αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών του Δήμου Βόλου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι εφόσον η αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών του Δήμου έχοντας ως στόχο την αρτιότερη και ορθολογικότερη οργάνωση των δομών του και των νομικών του προσώπων, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, που είναι και η ουσία της αυτοδιοίκησης, και με δεδομένο ότι στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία η διαχείριση του δημόσιου χρήματος απαιτείται να είναι υποδειγματική και χωρίς σπατάλες δημιουργούνται τα εξής ερωτήματα:

-Για ποιο λόγο έγινε η επιλογή ιδιώτη για αυτή την εργασία, όταν όπως είναι γνωστό ο Δήμος Βόλου είναι πιστοποιημένος με σύστημα LOT, διαθέτει τμήμα αποτελεσματικότητας και ποιότητας (ΦΕΚ 2210/Β/27.7.2012) στην διεύθυνση προγραμματισμού και ήδη είχε υλοποιήσει την Ά φάση της αξιολόγησης;

-Έχει αποφανθεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου πως αδυνατεί να υλοποιήσει την συγκεκριμένη εργασία, ώστε έτσι και μόνο να είναι αναγκαία η σύμπραξη με ιδιώτη;

-Η ομάδα εργασίας για τη διαδικασία αξιολόγησης των δομών και υπηρεσιών του Δήμου Βόλου και των Νομικών του Προσώπων, η οποία συγκροτήθηκε τον Φεβρουάριο του 2015 (ΑΔΑ: Ω562Ω96-8ΔΨ), έχει με την σειρά της αποφανθεί πως η συγκεκριμένη εργασία δεν μπορεί να παραχθεί εσωτερικά από τις υπηρεσίες;
– Επιπροσθέτως και με δεδομένο πως η υπ αριθμ. της 24/4/2015 απόφαση του αντιδημάρχου οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών (ΑΔΑ: ΩΡ62Ω96-ΞΔΨ), αναφέρει πως η επιλογή της συγκεκριμένης εταιρείας έγινε κατόπιν αξιολόγησης τριών προσφορών ερωτάται πότε έγινε η διαγωνιστική διαδικασία και ποιο είναι το πρακτικό συνεδρίασης της αντίστοιχης επιτροπής;
– Με δεδομένο ότι δεν έχει περιέλθει σε κοινή γνώση έγγραφό της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου Βόλου που να επισημαίνει την αδυναμία της να αναλάβει την συγκεκριμένη εργασία και ως εκ τούτου να πρέπει να απευθυνθεί ο Δήμος Βόλου σε ιδιώτη, δεν είναι προϋπόθεση να υπάρξει τέτοιο έγγραφο ως προϋπόθεση έγκρισης αυτής της δαπάνης;
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θεωρούμε υποχρέωσή μας, με την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου Βόλου, να σας ενημερώσουμε για το περιεχόμενο της υπογραφείσας με αρ. πρωτ.37043 απόφασης (ΑΔΑ:ΩΡ62Ω96-ΞΔΨ), σε περίπτωση που τυχόν δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή σας, αν και το θέμα απασχόλησε ήδη, για αρκετές μέρες, τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε εμπρόθεσμα αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητάς της, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 226 του Ν. 3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 Ν.4257/2014, σύμφωνα με την οποία «1. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α., καθώς και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει