Αξιοποίηση της τεχνολογίας στα δίκτυα ύδρευσης & αποχέτευσηςΠρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021, 11:41

Η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη αποτελούν αναμφισβήτητα τομείς κρίσιμης σημασίας για την εξέλιξη, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη μιας σύγχρονης, μεγάλης εταιρείας όπως η ΕΥΔΑΠ. Η ορθή διαχείριση των λειτουργιών στηρίζεται στην αξιόπιστη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από την αξιοποίηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών. 

Αξιόπιστο Δίκτυο Ύδρευσης

Η Αττική χαρακτηρίζεται από έντονο εδαφικό ανάγλυφο. Η ΕΥΔΑΠ παρέχει νερό σε περιοχές με υψόμετρο εδάφους από 0 έως και 600 μέτρα από το επίπεδο της θάλασσας. Προκειμένου να ελέγχεται καλύτερα η πίεση των αγωγών, δημιουργήθηκαν ζώνες πίεσης, δηλαδή εδαφικές περιοχές ανά 30 έως 40 μέτρα υψομετρικής διαφοράς, οι οποίες έχουν συγκεκριμένη πίεση. Το εύρος πιέσεων εντός των υδραυλικών ζωνών κυμαίνεται από 2 έως 12 atm με τη συντριπτική πλειοψηφία να κυμαίνεται στις 4-6 atm.

Το δίκτυο ύδρευσης παρακολουθείται σε 24ωρη βάση από σύστημα τηλελέγχου – τηλεχειρισμού (SCADA).

Το 2020, για την καλύτερη διαχείριση του δικτύου, η ΕΥΔΑΠ διαθέτει

 • 175 παροχόμετρα σε τροφοδοτικούς αγωγούς του δικτύου

• 1.450 σταθμους τηλεμετριας

• 110 σταθμούς SCADA

Αντικατάσταση και εξυγίανση υφιστάμενων αγωγών δικτύων και υδροπαροχών ακινήτων

Το υφιστάμενο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ αποτελείται από αγωγούς διαφορετικών διατομών αλλά και διαφορετικών υλικών, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στην πορεία των ετών για να εξυπηρετήσουν τις αυξημένες ανάγκες ύδρευσης των κατοίκων της Αττικής. Οι υδροπαροχές των ακινήτων, που υδρεύονται από τους αγωγούς αυτούς χαρακτηρίζονται από την ίδια παλαιότητα. Οι συνθήκες λειτουργίας των αγωγών αυτών αξιολογούνται από την ΕΥΔΑΠ προκειμένου να εφαρμοσθούν προγράμματα αντικαταστάσεων αγωγών και υδροπαροχών ακινήτων, με χρήση των πλέον σύγχρονων υλικών.

Toν Μάιο του 2020 ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση 1.066 παλαιών υδρομετρητών ειδικών παροχών διατομών 2 έως 6 ιντσών, με την τοποθέτηση αντίστοιχων ηλεκτρονικών υδρομετρητών σύγχρονης τεχνολογίας smart meters με ισάριθμα καταγραφικά dataloggers. Μέσω αυτών η ΕΥΔΑΠ θα δύναται να συλλέγει αναλυτικά στοιχεία για την κατάσταση κάθε ειδικής παροχής με τηλε-προγραμματιζόμενο ρυθμό συλλογής και αποστολής των δεδομένων σε κεντρική υποδομή και να χορηγεί πληροφορίες καταναλώσεων και παροχών αναλυτικά και διαγραμματικά στους ειδικούς πελάτες της διαδικτυακά. Η ΕΥΔΑΠ έχει εντάξει στο επενδυτικό της πρόγραμμα την τοποθέτηση 300.000 νέων οικιακών υδρομετρητών (smart meters) προς αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιότερης τεχνολογίας σε διάφορες περιοχές, τα οποία θα προστεθούν στα ήδη 80.000 τοποθετημένα από τα έτη 2017-2018 ηλεκτρονικά οικιακά υδρόμετρα στους Δήμους Χαλανδρίου & Π. Φαλήρου με σκοπό τη μετάβαση στο έξυπνο δίκτυο (smart water network) και στις σύγχρονες τεχνολογίες

Ο ετήσιος ρυθμός αντικατάστασης του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης από την ΕΥΔΑΠ γινόταν με ρυθμό 0,5%. Ωστόσο, με τα νέα έργα που πραγματοποιούνται τριπλασιάζεται ο ρυθμός αντικατάστασης δικτύου στο 1,5% με στόχο το 2%

Υπηρεσίες Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη της Αττικής είναι σταθερά συνδεδεμένη με την υπεύθυνη και αποτελεσματική διαχείριση των λυμάτων. Η ΕΥΔΑΠ σήμερα, ως η μεγαλύτερη εταιρεία στον ελλαδικό χώρο που δραστηριοποιείται στον κύκλο του νερού, μεριμνά για τη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων να επιστρέφει στο περιβάλλον επεξεργασμένο νερό απαλλαγμένο από το ρυπαντικό φορτίο, εφαρμόζοντας τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές. Κύρια δραστηριότητά μας είναι η συνεχής και δυναμική παρουσία μας στον τομέα αυτό, μέσω της αδιαμφισβήτητης υψηλής τεχνογνωσίας μας και με κύριο στόχο την προστασία των φυσικών πόρων, τη χρήση σύγχρονων μεθόδων κυκλικής οικονομίας και τη συνεχή αναβάθμιση της ποιοτικής ζωής των πολιτών, με ένα υπόγειο δίκτυο περί τα 8.500 χλμ που εκτείνεται από τον Άγιο Στέφανο μέχρι τη Σαλαμίνα και από τη Βάρκιζα μέχρι τη Μάνδρα.

Οι αγωγοί ακαθάρτων υδάτων είναι συνήθως αγωγοί βαρύτητας, όπου είναι αναγκαίο όμως υπάρχουν αγωγοί που λειτουργούν υπό πίεση (καταθλιπτικοί). Στο σύστημα αποχέτευσης του λεκανοπεδίου περιλαμβάνονται 44 αντλιοστάσια, κυρίως κατά μήκος του παραλιακού μετώπου του Πειραιά και της ακτής Σαρωνικού. Τα λύματα μέσω των βασικών συλλεκτήρων καταλήγουν στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων.

Έλεγχος και συντήρηση δικτύου αποχέτευσης

Η συντήρηση του δικτύου και η αποκατάσταση των βλαβών γίνεται με συνεχείς και άμεσες επεμβάσεις, από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού που εκσυγχρονίζεται συνεχώς. Το 80% του δικτύου απεικονίζεται ψηφιακά, το οποίο συντελεί στην ταχεία αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται.

Η πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων επιτυγχάνεται με:

• χρήση Κινητών Μονάδων Τηλεοπτικού Ελέγχου υψηλής τεχνολογίας (οχήματα Τηλεοπτικής Επιθεώρησης) για έλεγχο και εντοπισμό βλαβών

 • χρήση βυτιοφόρων οχημάτων υψηλής πίεσης σε περίπτωση απόφραξης ή καθαρισμού αγωγών

• χρήση No Dig Technology μέσω Οχημάτων Τηλεοπτικής Επιθεώρησης εξοπλισμένων με ρομποτικά μηχανήματα για επισκευή χωρίς εκσκαφή

 • αποκατάσταση/ανακατασκευή τμημάτων αγωγών

• συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων.

και την εκτεταμένη χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων:

• Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Συνεργείων Άμεσης Επέμβασης Βλαβών (e-TRACK).

•Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων που προκύπτουν από τις επεμβάσεις των συνεργείων στην εφαρμογή Portal Αποχέτευσης.

• Πιλοτική Εφαρμογή on line Ενημέρωσης της εφαρμογής Βλαβών του Portal Αποχέτευσης από στοιχεία πεδίου.

• Αμφίδρομη Διασύνδεση Συστημάτων e-TRACK και Portal Αποχέτευσης για άμεση προώθηση σημάτων στα οχήματα όλων των Τομέων.

• Εισαγωγή, επεξεργασία και ανάλυση χωρικών δεδομένων δικτύου σε GIS περιβάλλον.

• Σύνταξη και μελέτη στατιστικών αναλύσεων με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία και τα δεδομένα του Κέντρου Παραπόνων 1022 στην εφαρμογή Portal Αποχέτευσης.

• Παρακολούθηση της λειτουργίας αντλιοστασίων με συστήματα Τηλεχειρισμού – Τηλεμετρίας (SCADA). Πρόκειται για σύστημα το οποίο παρακολουθεί, ελέγχει και εξασφαλίζει την αυτοματοποιημένη λειτουργία των αντλιοστασίων μέσω στάθμης λυμάτων.

Η επεξεργασία των λυμάτων των περιοχών αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ που σήμερα διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης, γίνεται στα τρία Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) στην Μεταμόρφωση Αττικής (ΚΕΛΜ), στη νήσο Ψυττάλεια (ΚΕΛΨ) και στο Θριάσιο Πεδίο (ΚΕΛΘ)

ΚΕΛ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑZougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει