Απάντηση Μ. Χρυσοχοϊδη στο ΤΕΕ Μαγνησίας για τα έργα της Κάρλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr

Απάντηση στη επιστολή του ΤΕΕ Μαγνησίας για τα έργα της Κάρλας απέστελλε ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης. Με την υπ. αριθμ. 1522/24-10-2013 επιστολή του το ΤΕΕ Μαγνησίας τόνιζε μεταξύ άλλων ότι «τα έργα της επαναδημιουργίας της Λίμνης Κάρλας βρίσκονται σε κίνδυνο. Πρέπει να υπάρξει συντεταγμένη πορεία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων κυρίως από την πλευρά σας αλλά και από την πλευρά των τοπικών φορέων, ώστε να έχουμε κάποια αποτελέσματα και να γλιτώσουμε πιθανή απένταξη του έργου το οποίο πρέπει να παραμείνει περιβαλλοντικό- υδροδοτικό. Στην κατάσταση που είναι σήμερα, από περιβαλλοντική αναβάθμιση, κινδυνεύει να μας οδηγήσει σε περιβαλλοντική υποβάθμιση.»

Στην αναλυτική του απάντηση ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων τονίζει:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

 • Το έργο της επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας είναι το μεγαλύτερο που κατασκευάζεται στην περιοχή των Βαλκανίων, έχει κυρίως περιβαλλοντικό χαρακτήρα και αφορά τη δημιουργία μιας μεγάλης υγροτοπικής έκτασης (λίμνης 38.000 στρεμμάτων περιβαλλόμενης από ζώνες ειδικής διαχείρισης).

Στόχος του είναι :

 1. Η περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

 2. Η αποτελεσματική αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής με δεδομένο ότι ευρίσκεται υψομετρικά στο χαμηλότερο σημείο του Θεσσαλικού κάμπου.

 3. Η βαθμιαία ανάταση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα των παρακάρλιων περιοχών.

 4. Η εξεύρεση επαρκών ποσοτήτων πόσιμου νερού από γεωτρήσεις για την ενίσχυση της ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος μείζονος περιοχής Βόλου.

 5. Η ήπια αγροτουριστική ανάπτυξη της περιοχής και η συνακόλουθη ελάττωση ανεργίας.

 • Το μεγάλο έργο «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» εντάχθηκε αρχικά στο Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006 και μετά, ως έργο γέφυρα, στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του έργου ανέρχεται στα 245 εκατ. €, εκ των οποίων τα 104 εκατ. € αφορούν δαπάνες του Γ΄ ΚΠΣ, τα 61 εκατ. € αφορούν δαπάνες από Εθνικούς Πόρους, τα 50 εκατ. € αφορούν δαπάνες του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη) και τα 30 εκατ. € αφορούν δαπάνες του ΕΣΣΑΑ 2007-2013 (Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ειδικότερα του Π.Α.Α (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»).

 • Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το 72% περίπου του οικονομικού αντικειμένου, που ανέρχεται σε 180 εκατ. € και έχουν ολοκληρωθεί ο Ταμιευτήρας, τα κυριότερα έργα τροφοδοσίας της λίμνης και ο καθαρισμός των βασικότερων τάφρων με τρεις (3) εργολαβίες, συνολικού ποσού 149 εκατ. €.

 • Σε εξέλιξη είναι επτά (7) εργολαβίες για κατασκευή έργων προϋπολογισμού περίπου 60 εκατ. €. Οι εν λόγω εργολαβίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στα χρονικά όρια του προγράμματος.

 • Στο επόμενο διάστημα, από τον νέο φορέα υλοποίησης (Περιφέρεια Θεσσαλίας) θα πρέπει να δημοπρατηθούν άλλες τέσσερις (4) εργολαβίες συνολικού προϋπολογισμού περίπου 30,0 εκ €.

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/Περ. Τμ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 • Όσον αφορά στο θέμα της διακοπής των έργων μεταφοράς και διανομής νερού της λίμνης Κάρλας και της ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου, καθώς και της αποδοχής από τον εργολάβο, σύμφωνα με το ΤΕΕ/ Περ. Τμ. Μαγνησίας, της προβλεπόμενης από τον Νόμο αποζημίωσης προκειμένου να ματαιωθεί η διάλυση της σύμβασης, σας ενημερώνουμε ότι :

 1. Στα πλαίσια υλοποίησης του μεγάλου έργου «Επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας» κατασκευάζονται, εκτός των άλλων, και οι εργολαβίες :

(α) «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, Α΄ Φάση», αναδόχου κοινοπραξίας «ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε. – ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», της οποίας η σύμβαση υπογράφηκε την 20-05-2008 και ανέρχεται περίπου στο ποσό των 25,72 εκατ. €.

(β) «Κατασκευή έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου, Α΄ Φάση», αναδόχου κοινοπραξίας «ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε. – PC DEVELOPMENT S.A.– ΘΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.», της οποίας η σύμβαση υπογράφηκε την 06-06-2008 και ανέρχεται περίπου στο ποσό των 7,9εκατ. €.

 1. Οι ανωτέρω εργολαβίες διαλύθηκαν , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008.

 2. Οι ανάδοχοι ζήτησαν τη ματαίωση της διάλυσης των εργολαβιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3669/2008 και συγκροτήθηκαν οι κατά νόμο αρμόδιες επιτροπές για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης των θετικών ζημιών των αναδόχων.

 3. Κατόπιν του Ν. 4199/2013 και της με αρ. πρωτ. Δ17α/05/238/Φ.2.2.1/29-10-2013 Υπουργικής Απόφασης, σήμερα η Προϊσταμένη Αρχή (Διεύθυνση Δ7) της ΓΓΔΕ είναι σε αναμονή της σχετικής εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Κατασκευής Έργων Τρικάλων της ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ) προκειμένου να καταστεί δυνατή σύμφωνα με το νόμο (παράταση τμηματικών προθεσμιών, κλπ), η έκδοση αποφάσεων για την ματαίωση της διάλυσης των ως άνω συμβάσεων.

 • Όσον αφορά στα προβλήματα με την αρχαιολογική υπηρεσία και το θέμα των απαλλοτριώσεων στα πλαίσια κατασκευής των συλλεκτήρων Σ3 και Σ6, σας ενημερώνουμε ότι :

  1. Στα πλαίσια της εργολαβίας «Κατασκευή των υπολειπομένων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λ. Κάρλας, Α΄Φάση» οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες της περιοχής προχώρησαν σε έρευνες στους συλλεκτήρες Σ3 και Σ6.

  2. Οι αρχαιολογικές έρευνες στον συλλεκτήρα Σ3 σύμφωνα και με το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του μνημονίου συνεργασίας περατώθηκαν στις 31-08-2013 και η Προϊσταμένη Αρχή (Διεύθυνση Δ7) ζήτησε από την ΙΕ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων με έγγραφό της, στις 18-10-2013, την παραχώρηση των δεσμευμένων εκτάσεων. Εφόσον υπάρξει θέμα πρόσθετων πιστώσεων για πρόσθετες εργασίες η Προϊσταμένη Αρχή (Διεύθυνση Δ7) θα χορηγήσει τις αναγκαίες πιστώσεις.

  3. Οι αρχαιολογικές έρευνες στον συλλεκτήρα Σ6 βρίσκονται σε εξέλιξη και η Προϊσταμένη Αρχή ζήτησε από την ΙΓ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων με έγγραφό της, στις 23-10-2013, να σταλεί το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και κάθε σχετικό στοιχείο για την απόσπαση μεταφορά και επανατοποθέτηση των αρχιτεκτονικών καταλοίπων κτιρίων κατά μήκος του συλλεκτήρα Σ6. Η Προϊσταμένη Αρχή (Διεύθυνση Δ7) θα χορηγήσει τις πιστώσεις που θα ζητηθούν.

  4. Για την ολοκλήρωση της εργολαβίας «Κατασκευή των υπολειπομένων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λ. Κάρλας, Α΄ Φάση» απαιτείται η υλοποίηση των αναγκαίων απαλλοτριώσεων σε περιοχές των συλλεκτήρων Σ3, Σ6 και Σ4. Ο προϋπολογισμός του υποέργου των απαλλοτριώσεων ανερχόταν σε 2,8 εκατ. €. Για την υλοποίηση του συνόλου των δικαστικών αποφάσεων απαιτείται δαπάνη ύψους 4.,5 εκατ. € περίπου. Για τον λόγο αυτό, η Προϊσταμένη Αρχή, με την από 17-7-2013 Αίτηση Τροποποίησης Πράξης, ζήτησε από την Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ) να εγκρίνει την αύξηση του προϋπολογισμού του υποέργου των απαλλοτριώσεων.

Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η Απόφαση για την τροποποίηση της εν λόγω πράξης.

 • Όσον αφορά το ζήτημα του αναδασμού εκτάσεων για τη Β΄ φάση του έργου της άρδευσης, σας ενημερώνουμε ότι αρμόδια για την υλοποίηση του αναδασμού είναι η Διεύθυνση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην οποία έχουν σταλεί όλα τα σχέδια του προτεινόμενου αναδασμού.

 • Όσον αφορά την – κατά το ΤΕΕ/Περ. Τμ. Μαγνησίας – «ρύπανση του Παγασητικού κόλπου, (……), ο οποίος επιβαρύνεται από τα νερά που προέρχονται από την σήραγγα όταν ανοίγει το θυρόφραγμα της Κάρλας», σας ενημερώνουμε ότι :

 1. Μετά τις δολιοφθορές και την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο αντλιοστάσιο του κόμβου Πέτρας και η οποία προξένησε μεγάλες βλάβες στον ηλεκτρομηχανολογικά εξοπλισμό, δεν ήταν δυνατόν τα πλημμυρικά νερά να τροφοδοτήσουν την λίμνη Κάρλα

 2. Η Προϊσταμένη Αρχή (Διεύθυνση Δ7) για την αποκατάσταση, αλλά και την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, έχει αναθέσει δύο συμβάσεις (μετά από ανοικτή δημοπρασία), συνολικού προϋπολογισμού 1,64 εκατ. € περίπου, με τις οποίες, έως τις αρχές του 2014, θα μπορεί να δοθεί σε μερική λειτουργία το αντλιοστάσιο του κόμβου Πέτρας και έως το φθινόπωρο του 2014, σε πλήρη λειτουργία. Με την επαναλειτουργία του, δεν θα υπάρχει ανάγκη να διατίθεται μέρος των πλημμυρικών νερών απευθείας στον Παγασητικό κόλπο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει