Αποτελέσματα έργου του ΙΓΜΕ την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Το ΙΓΜΕ μετά την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ, ΓΕΩΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5.000) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΑΣΤΒΟ)», στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ 2007-2013, με τίτλο «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ» παρουσιάζει τα αποτελέσματα του έργου σε ημερίδα που συνδιοργανώνει, με τον Δήμο Βόλου και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, Π.Ε. Μαγνησίας, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Βόλου την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11.30.

Το συγκεκριμένο έργο εκπονήθηκε με αυτεπιστασία από το ΙΓΜΕ και χρηματοδοτήθηκε από το (ΤΔυ) – ετπα – ταμειο συνοχησ – ΕΚΤ.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου και σε διάρκεια περίπου 27 μηνών συγκεντρώθηκαν οι γεωθεματικές πληροφορίες, που περιλαμβάνουν γεωλογικά, υδρογεωλογικά, τεχνικογεωλογικά, γεωχημικά και γεωφυσικά στοιχεία για την αστική και περιαστική περιοχή του Βόλου Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένης και της βιομηχανικής περιοχή του. Οι γεωπληροφορίες αυτές επεξεργάστηκαν, ερμηνεύτηκαν, κωδικοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε βάσεις δεδομένων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S).

Οι γεωθεματικές εργασίες, δηλαδή οι γεωλογικές, γεωτεχνικές, γεωφυσικές, γεωχημικές, υδρογεωλογικές και υποθαλάσσιες στην εγγύτερη της πόλεως θαλάσσια περιοχή έρευνες που εκτελέστηκαν, καθώς και οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν, είναι αλληλένδετες και έχουν ως στόχο την πλήρη διερεύνηση και τεκμηρίωση της εδαφικής και υπεδαφικής μάζας, τόσο της επιφανειακής, όσο και αυτής που υπόκειται των δομημένων και περί αυτών περιοχών και επηρεάζεται από τα ήδη κατασκευασμένα έργα. Έτσι, οι γεωθεματικοί χάρτες που παρήχθησαν αποτελούν τη βάση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μελλοντικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και συνιστούν ένα βασικό εργαλείο για την ορθολογική διαχείριση και επίλυση τεχνικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων και γενικά προβλημάτων γεωεπικινδυνότητας.

Τα αποτελέσματα του έργου που αφορούν την πόλη του Βόλου, θα δοθούν σε ανοιχτή για το κοινό παρουσίαση στις 26 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου ΒΟΛΟΥ, θα είναι χρήσιμα και απαραίτητα:
Στους αρμόδιους φορείς για την προστασία και αναβάθμιση του αστικού και περιαστικού δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
Στους φορείς της Πολιτείας που ασχολούνται με τις μελέτες των δημόσιων τεχνικών έργων.
Στους φορείς της Πολιτείας που ασχολούνται με την μελέτη των περιβαλλοντικών τεχνικογεωλογικών – γεωτεχνικών και υδρογεωλογικών συνθηκών των αστικών και περιαστικών περιοχών.
Στον τεχνικό κόσμο που δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.
Στους υπεύθυνους για την αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων και των επιπτώσεών τους, καθώς και για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών.
Στην προώθηση των προγραμμάτων Γενικού Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού της πόλεως.

Η οικονομική αποδοτικότητα και το κοινωνικό όφελος από το έργο αυτό συνίσταται στην αύξηση και βελτίωση της επιστημονικοτεχνικής πληροφοριακής αλλά και ψηφιακής υποδομής, επιφέροντας σημαντικότατα οικονομικά οφέλη σε μελέτες που αφορούν αστικές και περιαστικές περιοχές καθώς και στο συνολικό κόστος των τεχνικών έργων, με παράλληλη ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των μελετών. Ακόμα, συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και ασφάλειας των κατοίκων και διευκολύνει επί μέρους ειδικές μελέτες, χρήσιμες για την τοπική κοινωνία.

Το πρόγραμμα της ημερίδας

Untitled.png

2.png

Μπορεί επίσης να σας αρέσει