Βήμα βήμα η διαδικασία μείωσης προστίμου στην ανασφάλιστη εργασία

Εξαιρετικά σύντομες διαδικασίες για την επιβολή, επίδοση και πληρωμή των προστίμων που χωρίς πρόσληψη παραμένουν στα 10.500 ευρώ, προβλέπει υπουργική απόφαση που δημοσιοποιήθηκε σε ΦΕΚ.

Σύμφωνα με αυτή, όσοι εργοδότες – επιχειρηματίες διαπιστώνεται μετά από ελέγχους του ΣΕΠΕ ή και του ΕΦΚΑ, ότι απασχολούν ανασφάλιστους εργαζόμενους, μπορούν εντός ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος, να προβούν είτε στην πληρωμή ολόκληρου του προστίμου, είτε στην πρόσληψη του εργαζόμενου και την καταβολή μειωμένης χρηματικής ποινής έως και κατά 71%.

Η απόφαση καθορίζει τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι εργοδότες εντός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος 27 ημερών. Μάλιστα, η νέα αρχιτεκτονική των προστίμων ισχύει τελικά από τις 21 Αυγούστου, ημέρα δημοσίευσης σε ΦΕΚ της συγκεκριμένης απόφασης που υπογράφουν η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου και οι υφυπουργοί Νάσος Ηλιόπουλος και Τάσος Πετρόπουλος.

Κι όπως ορίζει ο νόμος που ψηφίστηκε στις αρχές του Καλοκαιριού, προβλέπονται σημαντικές εκπτώσεις στα πρόστιμα για την ανασφάλιστη εργασία, αλλά και υπέρογκες προσαυξήσεις έως και κατά 200% σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη. Το ύψος της χρηματικής ποινής σε περίπτωση που μετά από έλεγχο διαπιστώνεται η μη απογραφή του εργαζόμενου στον προβλεπόμενο πίνακα προσωπικού, διατηρείται στα 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο.

Μάλιστα, σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, η οποία διαπιστώνεται εντός 3 ετών από τον πρώτο έλεγχο, το πρόστιμο ανά εργαζόμενο, επιβάλλεται προσαυξημένο κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση και κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση, που διαπιστώνεται βέβαια σε έλεγχο διενεργούμενο σε διαφορετική ημερομηνία.

Ο νόμος προβλέπει επίσης, ότι για κάθε εργαζόμενο που διαπιστώνεται αδήλωτος, τεκμαίρεται ότι η σχέση εργασίας διήρκησε 3 μήνες, εκτός εάν ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος αποδείξουν διαφορετικά. Κατά συνέπεια, ο εργοδότης οφείλει εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις, να ασφαλίσει για 3 μήνες τον εργαζόμενο, καταβάλλοντας στον ΕΦΚΑ εισφορές με βάση τον κατώτατο μισθό ή το κατώτατο ημερομίσθιο.

Με τη νέα υπουργική απόφαση, καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου οφείλει ο εργοδότης, εφόσον το επιθυμεί, να προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ώστε το πρόστιμο να μειωθεί ως εξής:

α) σε 7.000 ευρώ, εάν γίνει πρόσληψη με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών

β) σε 5.000 ευρώ, εάν η πρόσληψη γίνει με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών, και

γ) σε 3.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση τα βήματα για την μείωση του προστίμου, από την ημέρα διαπίστωσης της παράβασης έως την πρόσληψη, είναι:

1. Ενημέρωση του αρμόδιου τμήματος του ΣΕΠΕ, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την καταγραφή της παράβασης.

2. Επίδοση της σχετικής Πράξης Επιβολής Προστίμου, εντός 7 εργάσιμων ημερών στον εργοδότη. Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ οφείλουν να ενημερώσουν και τον ΕΦΚΑ, προκειμένου να καταλογισθεί η υποχρεωτική αναδρομική 3μηνη ασφάλιση του αδήλωτου εργαζόμενου. Ο υπολογισμός της οφειλής προς τον ΕΦΚΑ, γίνεται με βάση τον κάθε φορά ισχύοντα κατώτατο μισθό. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου συντάσσεται και επιδίδεται κατά δέσμια αρμοδιότητα χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Όταν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από Επιθεωρητή του ΣΕΠΕ, καταβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ. Όταν έχει επιβληθεί από ελεγκτή των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή υπάλληλο του ΕΦΚΑ, καταβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού φορέα. Και στις δύο περιπτώσεις καταβάλλεται εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου. Ο εργοδότης υποχρεούται, εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημέρα καταβολής του προστίμου, να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία (ΣΕΠΕ ή ΕΦΚΑ) το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης.

3. Εάν ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι, οφείλει να καταβάλλει εντός των 15 εργασίμων ημερών το επιβληθέν πρόστιμο μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί κατά περίπτωση, ανάλογα με την διάρκεια της σύμβασης εργασίας.

4. Ο εργοδότης υποχρεούται, εντός 5 εργασίμων ημερών, από την ημέρα καταβολής του μειωμένου προστίμου, να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία (ΣΕΠΕ ή ΕΦΚΑ) εκτός από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης, την αναγγελία πρόσληψης καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες θα επισημαίνει την διάρκεια της σύμβασης, τη δέσμευση για μη υποτροπή, την αποδοχή του προστίμου καθώς και την παραίτηση από την άσκηση ένδικων μέσων.

5. Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού, ο εργοδότης υποχρεούται, εντός 5 εργασίμων ημερών να προσκομίσει στο ΣΕΠΕ ή τον ΕΦΚΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι συντρέχει κάποιος προβλεπόμενος λόγος. Εάν, παρά την έκπτωση διαπιστωθεί ότι προχώρησε σε μείωση του προσωπικού για λόγο που δεν προβλέπεται από το νόμο (πχ συνταξιοδότηση), βεβαιώνεται σε βάρος του εργοδότη το υπολειπόμενο του αρχικού προστίμου ποσό.

6. Δυνατότητα προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά των Πράξεων Επιβολής Προστίμου υπάρχει εντός 60 ημερών από την επίδοσή τους.

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει