Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου: Για τις κάμερες στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Eρωτήματα προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα απευθύνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου για το θέμα της τοποθέτησης και λειτουργίας καμερών στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου. Συγκεκριμένα με έγγραφό του ο Σύλλογος ζητά ενημέρωση σχετικά με το αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης γνωστοποίησε στην Αρχή την εγκατάσταση του συστήματος καμερών και το αν αυτή εναρμονίζεται με τις οδηγίες της Αρχής.
Αναλυτικά το έγγραφο:

ΠΡΟΣ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Κοιν. κα Προϊσταμένη Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΙΤΗΣΗ
Του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

Θέμα : Κάμερες στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου

2/10/2014

1. Στις αρχές Ιουλίου 2014 τοποθετήθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία 30 κάμερες στους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου. Η τοποθέτηση των καμερών εντάσσεται στο πλαίσιο ολοκλήρωσης ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας του χώρου των Δικαστηρίων, το οποίο περιλαμβάνει και μαγνητική πύλη εισόδου. Ο αριθμός και τα σημεία καθορισθήκανε μετά από σχετική έκθεση μέτρων ασφαλείας της Αστ/κης Δ/σης Μαγνησίας, η οποία προφανώς εγκρίθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων και των ακροατηρίων, στα οποία πραγματοποιούνται, εκτός των άλλων, και ποινικές δίκες, παρουσία φυσικά κατηγορουμένων.

Παρά την τοποθέτηση 30 καμερών και την διαφαινόμενη λειτουργία τους σε κανένα σημείο του κτιρίου δεν έχει τοποθετηθεί η απαραίτητη ειδική σήμανση.

Η τοποθέτηση των καμερών, πραγματοποιήθηκε χωρίς την οποιαδήποτε προειδοποίηση ή άλλη ενημέρωση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου.

Στην με αρ. 3837/18.6.2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του ΤΑΧΔΙΚ, στην έγκριση της δέσμευσης του ποσού των 7.140€, επισημαίνεται ρητά ότι τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης πρέπει να δηλώνονται στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τις Οδηγίες που παρέχονται στον ιστοχώρο της Αρχής

2. Επειδή η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έρχεται σε αντίθεση με το αρ. 4 παρ. 1β του Ν. 2472/1997 και την αρχή του σκοπού της επεξεργασίας και κυρίως την αρχή της αναλογικότητας.

Επειδή η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας προβλέπεται και από το Ν. 3937/2011 (αρ. 14)

Επειδή η χρήση 30 καμερών για ένα κτίριο περιορισμένων τετραγωνικών, όπως είναι το Δικαστικό Μέγαρο Βόλου είναι άκρως υπερβολική, ενώ η τοποθέτηση καμερών ακόμη και στα ακροατήρια, εκτός των λοιπών παραβιάσεων της κείμενης νομοθεσίας, παραβιάζει και θεμελιώδη δικαιώματα του κατηγορουμένου, καθώς και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔΕΕ).

Προκαλεί ερωτηματικά το γεγονός ότι στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου στεγάζονται δευτεροβάθμια δικαστήρια, ουδεμία κάμερα έχει τοποθετηθεί στο εσωτερικό του κτιρίου, σε αντίθεση με το δικαστικό μέγαρο Βόλου. Είναι ή δεν είναι όμοια τα εφαρμοζόμενα κριτήρια;

Μάλιστα η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας καθίσταται ακόμη πιο έντονη, όταν στο συγκρότημα των κτιρίων που αποτελούν τα δικαστήρια της Ευελπίδων, έχουν τοποθετηθεί 40 κάμερες, ενώ για το δικαστικό μέγαρο του Βόλου απαιτούνται 30!

3. Επειδή ειδικότερα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης τα άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 1122/2000 προβλέπουν ότι: η λήψη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που λειτουργεί μονίμως, συνεχώς ή κατά τακτά χρονικά διαστήματα δεν επιτρέπεται, διότι προσβάλλει την προσωπικότητα και την ιδιωτική ζωή του ατόμου. Κατ΄ εξαίρεση, τέτοιου είδους λήψη ( μόνιμη, συνεχής ή κατά τακτά χρονικά διαστήματα ) και επεξεργασία είναι νόμιμη, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, εφ’ όσον ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η προστασία προσώπων ή αγαθών ή η ρύθμιση της κυκλοφορίας. Επιπλέον, τα σημεία στα οποία εγκαθίστανται οι σταθερές βιντεοκάμερες και ο τρόπος λήψης να καθορίζονται, έτσι ώστε να μην συλλέγονται περισσότερα δεδομένα από όσα είναι απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό που επιδιώκεται.

Επειδή η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε δημόσιους χώρους από δημόσιες αρχές, για τους σκοπούς των αρχών αυτών, ρυθμίζεται από το ν. 3917/2011. Ωστόσο στο αρ. 14 παρ. 3 ως δημοσίους χώρους εννοεί, κατά την γραμματική ερμηνεία της διάταξης, αποκλειστικά τους κατά το σχέδιο πόλης προορισμένους για κοινή χρήση, τους ανοικτούς χώρους ελευθέρως προσβάσιμους και τους σταθμούς διακίνησης επιβατών. Από τα ανωτέρω δεν προκύπτει ότι στους κλειστούς χώρους συνάθροισης κοινού, τυγχάνει εφαρμογής η αναφερόμενη διάταξη. Σε κάθε περίπτωση για την τοποθέτηση τους πρέπει να συντρέχει μια εκ των περιπτώσεων της παρ. 1, δηλ. διαφύλαξη εθνικής άμυνας, προστασία πολιτεύματος, αποτροπή εγκλημάτων που συνιστούν επιβουλή δημόσιας τάξης, κλπ
Επειδή δεν έχει καταστεί σαφής ο σκοπός για τον οποίο τοποθετήθηκαν οι αναφερόμενες κάμερες, προκειμένου να εφαρμοστεί και να επικαλεστούμε αντίστοιχα και το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο.
Επειδή δεν έχουν προσδιορισθεί οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, βάσει των οποίων τοποθετήθηκε το εν λόγω σύστημα βιντεοεπιτήρησης.

Επειδή η χρήση του συγκεκριμένου αριθμού καμερών, στα συγκεκριμένα σημεία, πιθανολογώντας, χωρίς την τήρηση των οδηγιών σας, παραβιάζουν θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα μας, προσβάλλουν την προσωπικότητα μας ατομικά αλλά και ως δημόσιους λειτουργούς και συλλειτουργούς της δικαιοσύνης (αρ. 1 και 2 Ν. 4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων).

Επειδή έχει γίνει δεκτό ότι η συνεχής βιντεοεπιτήρηση από δημόσιους χώρους, μεγάλου αριθμού προσώπων, τα οποία δεν επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά, συνιστά έντονη προσβολή του δικαιώματος του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού. Επίσης το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έχει κρίνει ότι η συνεχής ή συστηματική επιτήρηση προσώπων σε δημοσίους χώρους με καταγραφή των δεδομένων τους συνιστά προσβολή του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής που προστατεύεται από το αρ. 8 της ΕΣΔΑ . Περαιτέρω γίνεται δεκτό ότι η χρήση παρόμοιων συστημάτων παρακολούθησης είναι επιτρεπτή μόνο για υπέρτερους λόγους δημοσίου συμφέροντος που προβλέπονται ρητώς από το νόμο. Κατά την πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ ο νόμος πρέπει να παρουσιάζει ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας.

Για τους λόγους αυτούς
Και με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος μας
Ζητούμε

· Να μας ενημερώσετε εάν το Υπουργείο Δικαιοσύνης ακολούθησε την νόμιμη διαδικασία προηγούμενης γνωστοποίησης στην Αρχή σας, της αναφερόμενης εγκατάστασης, τον σκοπό αυτής, τον χρόνο επεξεργασίας των δεδομένων, τον χρόνο καταστροφής ή όχι αυτών, καθώς και τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

· Να μας ενημερώσετε, εάν η τοποθέτηση των 30 καμερών και ο τρόπος αυτής, εναρμονίζεται με τις Οδηγίες της Αρχής σας και κυρίως με την αρχή της αναλογικότητας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει