Δύο καινοτόμους και εξειδικευμένους δείκτες για την τακτική παρακολούθηση της οικονομικής συγκυρίας δημοσιεύει το ΚΕΠΕ

Η πορεία του δείκτη «φόβου» που καταρτίζει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών αποτυπώνει αύξηση της αβεβαιότητας των επενδυτών για την ελληνική αγορά δεδομένων της επιδείνωσης των υγειονομικών δεδομένων σε σχέση με τον Covid-19 και των συνεπαγόμενων κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων, αλλά και των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα στη σχέση της με την Τουρκία.

Το ΚΕΠΕ καταρτίζει και δημοσιεύει σε μηνιαία βάση δύο καινοτόμους και εξειδικευμένους δείκτες με στόχο την τακτική παρακολούθηση της οικονομικής συγκυρίας. Πιο αναλυτικά σήμερα δημοσιοποιήθηκαν τα τελευταία στοιχεία για τους δύο δείκτες και αναφέρονται τα εξής:

Οι δείκτες του ΚΕΠΕ – Εκτιμήσεις Σεπτεμβρίου 2020

Σύνθετος δείκτης προήγησης ΚΕΠΕ

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Ιούνιο του 2020, και μετά την κατακόρυφη πτώση της προηγούμενης περιόδου αναφοράς, ο ΣΔΠ σημείωσε μικρή άνοδο. Η εν λόγω αντιστροφή των ιδιαίτερα δυσμενών πρόσφατων τάσεων αντανακλά εν μέρει το αποτέλεσμα της διεύρυνσης της άρσης των περιοριστικών μέτρων που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο και της λήψης μέτρων αντιστάθμισης των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19.

Ταυτόχρονα, εκφράζει τις θετικές προσδοκίες και προοπτικές που διαμορφώθηκαν τον Ιούνιο σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας και, κατ’ επέκταση, της οικονομικής δραστηριότητας στην αμέσως προσεχή περίοδο. Σαφώς, μία μεμονωμένη ανοδική παρατήρηση δεν αποτελεί ένδειξη για συνολική βελτίωση των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών στη χώρα, δεδομένης και της μεταβλητότητας που έχει επιδείξει ο ΣΔΠ στο παρελθόν. Η επανεκτίμηση του ΣΔΠ με την ενσωμάτωση νέων στοιχείων θα παρέχει ενδείξεις αναφορικά με τη συνέχιση ή τη διακοπή της καταγραφόμενης ανάκαμψης του ΣΔΠ και, κατ’ επέκταση, της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, σε εξάρτηση από την πορεία της πανδημίας και των συνδεόμενων επιπτώσεων.

Δείκτης «φόβου»

Ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap. Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV σημείωσε αύξηση τον Σεπτέμβριο του 2020 φτάνοντας το 27,42% στις 30/9/2020 από 25,67% στις 31/8/2020. Ο δείκτης διατηρείται σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 33,17%.

Επιπλέον, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη σημείωσε μικρή πτώση τον Σεπτέμβριο του 2020 φτάνοντας στο 26,66% από 26,93% τον Αύγουστο του 2020. Η πορεία του δείκτη αποτυπώνει αύξηση της αβεβαιότητας των επενδυτών για την ελληνική αγορά δεδομένης της επιδείνωσης των υγειονομικών δεδομένων σε σχέση με τον Covid-19 και των συνεπαγόμενων κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων, αλλά και των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα στη σχέση της με την Τουρκία.

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει