Εγκρίθηκαν οι μελέτες αναθεώρησης και επέκτασης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Βόλου και Ν. Αγχιάλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ τις ανακοινώσεις, όπως έφτασαν στο e-Volos.gr:

Εγκρίθηκε από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στις 4-11-2016 (ΦΕΚ 237 ΑΑΠ), το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Π.Σ.) Βόλου, που όπως υπογράμμισε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κ. Θανάσης Σταυρίδης, πρόκειται για ένα χωροταξικό σχέδιο με το οποίο επιτυγχάνεται η αειφόρος ανάπτυξη και προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης και της ευρύτερης περιοχής του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας.

Η σύμβαση της μελέτης υπογράφηκε το 2008 και έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες από την παρούσα Δημοτική Αρχή έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η μελέτη, να μην απενταχτεί το έργο από το πρόγραμμα «ΕΣΠΑ 2007-2013» και ζημιωθεί οικονομικά ο Δήμος Βόλου.

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Π.Σ. Βόλου επιδιώκει:
– Προώθηση της ακτινοβολίας του αστικού κέντρου (Βόλος – Ν.Ιωνία), με την αναβάθμιση του ρόλου του ως κέντρου μεταποίησης με ισχυρή παράδοση, με την ανάδειξή του σε κέντρο τουριστικού προορισμού ποιότητας και με την στήριξη του ρόλου του στους τομείς γνώσης και έρευνας.
– Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ενίσχυση αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής μελέτης.
– Υιοθέτηση της αρχής της συμπαγούς πόλης για τη διασφάλιση βιώσιμης περαιτέρω οικιστικής ανάπτυξης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου, με έμφαση στην ποιότητα του οικιστικού περιβάλλοντος.
– Χωροθέτηση νέων περιοχών οικιστικής ανάπτυξης (επεκτάσεις, εντάξεις).
– Χωροθέτηση περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης.
– Αποτελεσματική προστασία / ανάδειξη / αξιοποίηση των φυσικών πόρων της περιοχής μελέτης (αρδευόμενη γεωργική γη, προστατευόμενες περιοχές φυσικού περιβάλλοντος, υδάτινο δυναμικό), των περιοχών αρχαιολογικού – πολιτιστικού ενδιαφέροντος και του Τοπίου.
– Άμβλυνση των συγκρούσεων χρήσεων γης.

Αναλυτικότερα, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Π.Σ. Βόλου, μεταξύ των άλλων, προτείνει:
– Την ένταξη σε πολεοδομικό σχεδιασμό περιοχών για οικιστική χρήση.
– Τη δημιουργία δεκατεσσάρων (14) Πολεοδομικών Ενοτήτων (Π.Ε.).
– Τη δημιουργία Περιοχών Παραγωγικών Δραστηριοτήτων.
– Την οργάνωση των χρήσεων γης.
– Την αναβάθμιση / βελτίωση του μεταφορικού δικτύου της περιοχής. Την αναβάθμιση / βελτίωση λοιπών τεχνικών υποδομών κ.α.

Το ΦΕΚ της μελέτης βρίσκεται αναρτημένο στον Διαδικτυακό τόπο της αρχής σχεδιασμού: http://epoleodomia.volos.gr/fekgpsvolos

Εξάλλου, με ουσιαστικές και αποφασιστικές ενέργειες ο Δήμος Βόλου πέτυχε να εγκριθεί, από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου, του Δήμου Βόλου, αφού η μελέτη που ανατέθηκε το 2012 ολοκληρώθηκε και έτσι το μείζον για την φυσιογνωμία της περιοχής έργο δεν αποτάσσεται από το πρόγραμμα «ΕΣΠΑ 2007-2013» και αποφεύχθηκε μια σημαντική οικονομική ζημία που θα υφίστατο ο Δήμος.

Όπως σημείωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κ. Θανάσης Σταυρίδης, πρόκειται και σε αυτή τυν περίπτωση για ένα χωροταξικό σχέδιο βαρύνουσας σημασίας για την περιοχή διότι αποτελεί βασικό εργαλείο χωρικού σχεδιασμού στο σύνολο της εδαφικής επικράτειας της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αγχιάλου, το οποίο συμβάλλει στη γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής, καθώς και στην προσέλκυση επενδύσεων και νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Αναλυτικότερα, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νέας Αγχιάλου, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνει:
– Την ένταξη σε πολεοδομικό σχεδιασμό περιοχών για οικιστική χρήση.
– Τη δημιουργία πέντε (5) Πολεοδομικών Ενοτήτων (Π.Ε.).
– Τη δημιουργία Περιοχής Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΠΑΕΔ).
– Την οργάνωση των χρήσεων γης του εξωαστικού χώρου.
– Την αναβάθμιση /βελτίωση του μεταφορικού δικτύου της περιοχής. Προτείνεται παράκαμψη της Νέας Αγχιάλου, κατασκευή οδού σύνδεσης με περιοχή τουρισμού – αναψυχής, βελτίωση πρόσβασης σους οικισμούς του ανατολικού παραλιακού μετώπου κ.α.
– Την αναβάθμιση /βελτίωση λοιπών τεχνικών υποδομών (ύδρευση, αποχέτευση, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων κ.λπ.).

Στη βασική του φιλοσοφία το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου επιδιώκει:
– Την οργάνωση των χρήσεων γης στο σύνολο της επικράτειας της Δημοτικής Ενότητας, διασφαλίζοντας ένα ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο, φιλικό για επενδύσεις και κατάλληλο για την προστασία του περιβάλλοντος.
– Την ολοκληρωμένη βιώσιμη διαχείριση της περιοχής της υπαίθρου και του αγροτικού χώρου, με έμφαση στην προστασία και αξιοποίηση του αγροτικού χώρου.
– Την ενίσχυση τόσο του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, όσο και την προώθηση του τουριστικού προϊόντος, με παράλληλη ανάδειξη των περιοχών με αξιόλογα στοιχεία πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
– Την οργάνωση του πλαισίου χρήσεων γης εντός των οικιστικών περιοχών με την οργάνωσή τους σε πέντε Πολεοδομικές Ενότητες με Μέσους Συντελεστές Δόμησης, οι οποίοι σέβονται την υφιστάμενη δόμηση των οικισμών και ενισχύουν το ποιοτικό αστικό τους περιβάλλον.
– Την αποσαφήνιση των χρήσεων γης εντός των Πολεοδομικών Ενοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4269/2014.
– Την επισήμανση των αναγκαίων τεχνικών έργων, αλλά και έργων κοινωνικών υποδομών, τα οποία είναι αναγκαία για την υποστήριξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου για την επόμενη εικοσαετία.
– Την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου, με σκοπό την αξιοποίησή τους για την προώθηση μίας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Το ΦΕΚ της μελέτης βρίσκεται αναρτημένο στον Διαδικτυακό τόπο της αρχής σχεδιασμού: http://epoleodomia.volos.gr/fekgpsanchialos

Μπορεί επίσης να σας αρέσει