Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η ΑΜΚ των 8 εκατ. ευρώ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των € 7.999.999,50, με έκδοση 26.666.665 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης € 0,30 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων αποφάσισε η ΓΣ των μετόχων της Audiovisual.

Επίσης, οι μέτοχοι ομόφωνα αποφάσισαν όπως η ανωτέρω αύξηση πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών, η δε καταβολή των μετρητών να πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήψης απόφασης από το εξουσιοδοτηθέν προς τούτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα ορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ενώ σε περίπτωση που η κάλυψη της αύξησης με την καταβολή των μετρητών δεν είναι πλήρης κατά τη λήξη της ως άνω νόμιμης προθεσμίας, το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης.

Εν συνεχεία, οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας δήλωσαν τις προθέσεις τους,  σχετικά με το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ως ακολούθως:

(α) Η μέτοχος Stoneman Holdings Ltd (με ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία 35,18% στις κοινές μετοχές) δήλωσε ότι προτίθεται να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που αναλογούν στο ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία καθώς και να προεγγραφεί πλήρως για τυχόν αδιάθετες μετοχές που θα απομείνουν μετά την λήξη της προθεσμίας για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Περαιτέρω, δήλωσε ότι προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, ενώ προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, για το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγματεύσεως των νέων μετοχών.

(β) Η μέτοχος Charonia Holdings Limited (με ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία 18,18% στις κοινές μετοχές) δήλωσε ότι προτίθεται να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που αναλογούν στο ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία καθώς και να προεγγραφεί πλήρως για τυχόν αδιάθετες μετοχές που θα απομείνουν μετά την λήξη της προθεσμίας για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Περαιτέρω, δήλωσε ότι προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, ενώ δεν δεσμεύεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, για το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγματεύσεως των νέων μετοχών.

(γ) Η μέτοχος Doson Investments Company Limited (με ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία 27,84% στις κοινές μετοχές και 100% στις υφιστάμενες προνομιούχες μετοχές Άνευ Ψήφου) δήλωσε ότι προτίθεται να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που αναλογούν στο ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία καθώς και να προεγγραφεί πλήρως για τυχόν αδιάθετες μετοχές που θα απομείνουν μετά την λήξη της προθεσμίας για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Περαιτέρω, δήλωσε ότι προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, ενώ δεν δεσμεύεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, για το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγματεύσεως των νέων μετοχών.

Η ΓΣ αποφάσισε ακόμη τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018, καθώς η τελευταία ήταν ζημιογόνος.

Οι μέτοχοι εξέλεξαν εξάλλου εκλογή νέο, εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με διετή θητεία, ήτοι έως 17.07.2021, το οποίο θα αποτελούν τα κάτωθι μέλη:

1. Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου,

2. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου,

3. Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου,

4. Κίμων-Νικόλαος Φραγκιάδης του Παναγιώτη,

5. Βασίλειος Γεωργόπουλος του Ιωάννη και

6. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου – Ιωάννη.

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει