Εκκρεμείς παροχές πενταετίας πληρώνονται σε εργαζόμενους ΟΤΑ

Δεν παρακρατείται φόρος εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης στις παροχές Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος των ετών 2012-2016 οι οποίες αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε δικαιούχους εργαζόμενους σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ερμηνεύοντας τις ισχύουσες διατάξεις νόμου καταλήγει στο παραπάνω συμπέρασμα την ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι σε ΟΤΑ ανά τη χώρα δεν έχουν λάβει τις συγκεκριμένες παροχές για πολλά χρόνια (κυμαίνονται ανάλογα με το Δήμο) και προσδοκούν τώρα- εν όψει και των εκλογών- να λάβουν ποσά που υπερβαίνουν ακόμα και τα 1.500 ευρώ σύμφωνα με εκτιμήσεις συνδικαλιστών.

Η εγκύκλιος καταλήγει πως «οι παροχές Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος των ετών 2012,2013,2014,2015,2016 που προβλέπονται στην κοινή απόφαση (σ.σ 53361/11.10.2006) και οι οποίες αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των ΟΤΑ δεν έχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, καθόσον τα χορηγούμενα ποσά αντιστοιχούν σε παροχές σε είδος που συμβάλλουν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων και που θα έπρεπε να είχαν παρασχεθεί σε αυτούς στα πιο πάνω έτη».

Συνεπώς, καταλήγει η εγκύκλιος «τα ποσά αυτά δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης» ενώ σε περίπτωση που έχει γίνει παρακράτηση φόρου, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση στη Δ.Ο.Υ με την έκδοση νέας ορθής βεβαίωσης αποδοχών.

Το δρόμο για την αποτίμηση σε χρήμα και καταβολή των παροχών αυτών, άνοιξε διάταξη νόμου (παρ.1 , άρθρο 97 του ν. 4483/2017) η οποία ψηφίστηκε πέρυσι και ορίζει ότι τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και το γάλα των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση του 2006 και δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, «αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενεστέρων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο αυτή».

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει