Ενίσχυση των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Α.Ε.Δ.Ε.Π.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι με Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων προκηρύχθηκε το πρόγραμμα: «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών».

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις στους παρακάτω τομείς και ο προϋπολογισμός του, σε δημόσια δαπάνη, ανέρχεται σε 456 εκ. ευρώ εκ των οποίων 22,5 εκατ ευρώ για την Θεσσαλία. Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού από 30.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση», από 20.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός» και από 20.000,00 ευρώ έως 100.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες».

Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης στη Θεσσαλία ανέρχεται σε 50% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και σε 40% για τις μεσαίες. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα επιλέξιμων δαπανών και πιο συγκεκριμένα τις κατηγορίες Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός, Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης), Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Δικαιώματα τεχνογνωσίας, Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, Λογισμικό, Προβολή – Προώθηση, Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες – υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις.
Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, για τη Θεσσαλία, είναι η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.02.2013 και μέχρι τις 25.04.2013.

Το πλήρες ενημερωτικό υλικό του προγράμματος έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και της ΑΕΔΕΠ www.aedep.gr. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΕΠΑΕ (τηλέφωνο 210 – 6985210), στην ΑΕΔΕΠ (Ελ. Βενιζέλου 4, Βόλος τηλ. 24210/76894-8, φαξ 24210/29320).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει