Επιλογή Ευθύνης: Άνομη η ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου για την αναδιοργάνωση των δημοτικών δομών

Αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κατέθεσε, σήμερα, η επικεφαλής της παράταξης «Επιλογή Ευθύνης – Πάμε Μπροστά», Ν. Οικονόμου, για την άσκηση αυτεπάγγελτου ελέγχου νομιμότητας της απόφασης του Αντιδημάρχου, κ. Δ. Πέγιου, περί ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλου για την αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών του Δήμου Βόλου. Στην αναφορά της, η κ. Οικονόμου υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη απόφαση στερείται νομιμότητας, επικαλούμενη τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και το γεγονός ότι οι Υπηρεσίες του Δήμου μπορούν να φέρουν σε πέρας το συγκεκριμένο έργο.

Υπενθυμίζεται ότι, με την προαναφερθείσα απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, έγινε απευθείας ανάθεση σε εταιρεία, της υπηρεσίας υποστήριξης του Δήμου Βόλου για την αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών του και των δομών των νομικών του προσώπων, έναντι αμοιβής δέκα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (19.680,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στην εν λόγω αναφορά επισημαίνεται ότι η απόφαση ανάθεσης στερείται νομιμότητας, σύμφωνα και με όσα αποφάνθηκε, πριν λίγους μήνες, το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε ανάλογη περίπτωση άλλου δήμου της χώρας, καθώς η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά σε εργασία που ανάγεται απολύτως στο πλαίσιο των καθηκόντων του υπηρετούντος προσωπικού του Δήμου, το οποίο έχει την επάρκεια και τις γνώσεις, ώστε να φέρει σε πέρας το συγκεκριμένο έργο, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή εξωτερικού συμβούλου και, ως εκ τούτου, η άσκοπη σπατάλη δημοτικού χρήματος σε μία τόσο δυσμενή οικονομική συγκυρία.

Αναλυτικότερα, υποστηρίζεται ότι, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου, το Τμήμα Αποτελεσματικότητας και Ποιότητας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού έχει, μεταξύ άλλων, τις αρμοδιότητες του σχεδιασμού και της εισήγησης αναφορικά με την αξιολόγηση και την αναδιάρθρωση των δομών του Δήμου και των νομικών του προσώπων και της άμεσης συνεργασίας με τη Διοικητική Υπηρεσία για τον καθορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας, του αριθμού του προσωπικού ανά θέση εργασίας και οργανωτική μονάδα, καθώς και του προγραμματισμού για την κάλυψη των θέσεων αυτών. Εξάλλου, το Τμήμα είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο του ΕΛΟΤ 1429:2008, με το οποίο είναι πιστοποιημένος ο Δήμος Βόλου, ενώ συμμετείχε καθοριστικά στη διαδικασία αξιολόγησης και αναδιάρθρωσης των δημοτικών δομών, που είχε ξεκινήσει, στα μέσα 2013, ολοκληρώθηκε κατά την Α΄ φάση του, αλλά «πάγωσε», σε συνεργασία με το Υπουργείο, την ΚΕΔΕ, την ΕΕΤΑΑ, τέλη του 2013, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί από κανέναν δήμο της χώρας. Πέραν αυτών, στη διυπηρεσιακή ομάδα που είχε συγκροτηθεί τότε, συμμετείχαν έμπειρα στελέχη από όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, με το σκεπτικό ότι η διαδικασία της αξιολόγησης – αναδιοργάνωσης των δομών ενός δήμου εμπίπτει στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού του, τα οποία μπορεί να εκτελέσει, ακόμα και αν είναι υποστελεχωμένη η αρμόδια Υπηρεσία, εφόσον συγκροτείται και διυπηρεσιακή ομάδα έργου για το σκοπό αυτό, το Ελεγκτικό Συνέδριο, με σχετική απόφασή του, απέρριψε την ανάθεση εκ μέρους ΟΤΑ της χώρας, παροχής υπηρεσιών συμβούλου αναδιοργάνωσης των διοικητικών του υπηρεσιών, χαρακτηρίζοντας τη δαπάνη ως μη νόμιμη.

Επιπλέον, η κ. Οικονόμου αναφέρεται σε πληροφόρηση που υπάρχει, σχετικά με έγγραφη ενημέρωση, ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο, της Διοίκησης του Δήμου από την αρμόδια Υπηρεσία, ότι η Διεύθυνση Προγραμματισμού είναι σε θέση να διεξάγει με επιτυχία τη διαδικασία αξιολόγησης και αναδιάρθρωσης των δομών του Δήμου Βόλου, συντονίζοντας και κατευθύνοντας αποτελεσματικά τη συγκροτηθείσα για το σκοπό αυτό ομάδα εργασίας, που αποτελείται από έμπειρα υπηρεσιακά στελέχη.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει