Επιλογή Ευθύνης: Ανέθεσαν μελέτη με νόμους που έχουν καταργηθεί

“Θα πληρώσει η ΔΕΥΑΜΒ 100 χιλ. παραπάνω” – Προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, με την οποία ανατέθηκε σε σύμπραξη ιδιωτικών μελετητικών γραφείων το «Σχέδιο διαχείρισης (MASTER PLAN) υδατικών πόρων Δήμου Βόλου», εκδόθηκε με βάση νομοθετικό πλαίσιο που πλέον έχει καταργηθεί, υποστηρίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ» Αναστασία Οικονόμου, Φώτης Λαμπρινίδης και Νίκος Στόικος, και, με προσφυγή που κατέθεσαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ζητούν την ακύρωσή της. Πρόκειται για την 33/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, με την οποία ανατέθηκε η πιο πάνω μελέτη, όχι στη σύμπραξη που έλαβε την υψηλότερη σταθμισμένη βαθμολογία, με την οικονομική προσφορά της να ανέρχεται σε 119.297,00 € πλέον ΦΠΑ, αλλά στη σύμπραξη που κατέθεσε την αμέσως επόμενη συμφέρουσα προσφορά (με την αμέσως μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία), με οικονομική προσφορά που ανέρχεται σε 219.306,00 € πλέον ΦΠΑ, επειδή κρίθηκε ότι η μειοδότρια σύμπραξη δεν αιτιολόγησε επαρκώς την «ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά της».

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Επιλογής Ευθύνης επικαλούνται, συγκεκριμένα, ότι «η απόφαση εκδόθηκε με βάση νομοθετικό πλαίσιο (Νόμο και Οδηγία της ΕΕ) που έχει καταργηθεί, και συγκεκριμένα εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Π.Δ. 59/2007 και του άρθρου 57 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ περί ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών. Πλην, όμως, τα συγκεκριμένα άρθρα, όπως και συνολικά τόσο το Π.Δ. 59/2007, όσο και η Οδηγία 2004/17/ΕΚ, έχουν καταργηθεί. Συγκεκριμένα, το άρθρο 48 του Π.Δ.59/2007 έχει καταργηθεί με την παράγραφο 1 περ. 61 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, η δε Οδηγία 2004/17/ΕΚ έχει καταργηθεί με το άρθρο 1 του Ν. 4412/2016. Οι ισχύουσες πλέον διατάξεις για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές είναι του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016, με την οποία ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία το άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, και του άρθρου 89 του ιδίου νόμου, που αναφέρεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές».

Επικουρικά, οι δημοτικοί σύμβουλοι της Επιλογής Ευθύνης ζητούν την ακύρωση της απόφασης, επικαλούμενοι ότι η αιτιολόγησή της είναι εντελώς γενική και αόριστη και, πάντως, δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Επίσης, ότι «με την προσβαλλόμενη απόφαση παραβιάζονται θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τους δημόσιους διαγωνισμούς και πλήττεται ευθέως το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον της ΔΕΥΑΜΒ, αφού απορρίφθηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να συντρέχουν εύλογοι, αναγκαίοι και πρόσφοροι λόγοι, που να δικαιολογούν ότι αυτό γίνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτέλεση της σύμβασης. Έτσι, η ΔΕΥΑΜΒ καλείται εντελώς αναίτια και αδικαιολόγητα να επιβαρυνθεί με επιπλέον 100.000 ευρώ για την εκπόνηση της μελέτης, από ίδιους πόρους, αφού η οικονομική προσφορά της σύμπραξης στην οποία ανατέθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση, ανέρχεται σε 219.306,00 € πλέον ΦΠΑ, ενώ η οικονομική προσφορά της σύμπραξης η οποία απορρίφθηκε, ανέρχεται σε 119.297,00 € πλέον ΦΠΑ».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει