Επιστρέφει «δεκαχίλιαρα» η ΑΑΔΕ και για εκκρεμείς υποθέσεις!

Το πουγκί των επιστροφών φόρου έως 10.000 και σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου, ανοίγει διάταξη νόμου η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών.

Ορίζεται ότι «σε εκκρεμείς, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ύψους των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου».

Η διάταξη ενσωματώνεται σε νομοσχέδιο υπό τον τίτλο «Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2016/2258 και άλλες διατάξεις» και στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται αναφορικά με την εν λόγω διάταξη πως αποσκοπεί «στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας».

Με άλλες διατάξεις στο ίδιο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι:

• Η ΑΑΔΕ αποκτά πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες τραπεζικού, μετοχικού και ασφαλιστικού (π.χ. ασφαλιστήρια συμβόλαια) χαρακτήρα στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η φορολογική διοίκηση θα αποκτήσει πρόσβαση στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων που πλέον είναι υποχρεωμένες να τηρούν όλες οι ανώνυμες εταιρείες.

• Χορηγείται η προσωπική διαφορά και στους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών, της ΑΑΔΕ, της ΕΛΣΤΑΤ, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι οποίοι διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν μετά την 1-11-2011. Η προσωπική διαφορά θα χορηγηθεί για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 με την ετήσια δαπάνη για την αύξηση ανέρχεται σε περίπου 9,8 εκατ. ευρώ ετησίως.

• Απαλλαγή από τον φόρο του 65% της πτητικής αποζημίωσης που λαμβάνουν οι πιλότοι της πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατ’ αντιστοιχία με τη φορολογική μεταχείριση του πτητικού επιδόματος των ενόπλων δυνάμεων.

• Οι φορολογούμενοι με οφειλές από φόρους στα ακίνητα (ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ) που προχωρούν στην πώληση κάποιου ακινήτου θα μπορούν να λαμβάνουν το προβλεπόμενο πιστοποιητικό από την Εφορία με παρακράτηση όχι μόνο του ποσού κύριων και πρόσθετων φόρων για το συγκεκριμένο ακίνητο αλλά και του συνολικά οφειλόμενου ποσού ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ χωρίς να απαιτείται ρύθμιση. Το ποσό παρακρατείται και αποδίδεται στο Δημόσιο από το συμβολαιογράφο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εντός τριών ημερών.

• Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ έτους 2018 για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τα θύματα της πυρκαγιάς στο Μάτι ανεξάρτητα από το που βρίσκεται η περιουσία αυτή.

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει