Ερώτηση Μεϊκόπουλου για το ωράριο διδασκαλίας και εξωδιδακτικές υποχρεώσεις εκπαιδευτικών ΑμεΑ

Το ωράριο διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται με τις ειδικές διατάξεις του ν.1566/1985, όπως ισχύει. Η πιο πρόσφατη τροποποίηση των σχετικών άρθρων με τον ν.4152/2013 οδήγησε στην αύξηση του ωραρίου διδασκαλίας κατά δυο (2) ώρες την εβδομάδα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο ίδιος νόμος ορίζει ότι κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στοσχολείο, στις εργάσιμες μέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για τηνεκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργαναδιοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ήτριάντα (30) ώρες την εβδομάδα. Ως εξωδιδακτικό έργο αναφέρονται ενδεικτικά ωςη συμμετοχή σεγιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, η ενημέρωση τωνγονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών.Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίεςορίζεται ότι απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών.

Στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η Πολιτεία έχει μεριμνήσει, σύμφωνα και με το Σύνταγμα (ενδεικτικά αναφέρονται τα Άρθρα 21, 25), να προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί με αναπηρίες. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις στις οποίες καλούνται να αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί εν γένει, λόγω της φύσης των απαιτήσεων του εν λόγω λειτουργήματος, καθώς και της έλλειψης γραμματειακής υποστήριξης από διοικητικούς υπαλλήλους στα σχολεία, οδηγούν πολλές φορές σε φαινόμενα εργασιακής κόπωσης. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα στους εκπαιδευτικούς με αναπηρίες. Επιπλέον, έχει καταγραφεί πλήθος περιστατικών όπου εκπαιδευτικοί με αναπηρίες αδυνατούν να αντεπεξέλθουνσωματικά, πνευματικά και ψυχικά σε ασυνεχή διδακτικά ωράρια σε συνδυασμό με το εξωδιδακτικό έργο που τους ανατίθεται.

Εκ των παραπάνω προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί με αναπηρίες, δυσκολεύονται σε βάρος της κατάστασης υγείας τους να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα ισχύοντα ωράρια διδασκαλίας, ιδίωςκατά τα πρώτα χρόνια υπηρεσίας όπου το πλήρες ωράριο τόσο για μόνιμους, όσο και για αναπληρωτές είναι είκοσι τρεις (23) ή είκοσι τέσσερις (24) ώρες εβδομαδιαία. Οι αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη δυσκολία αυτή, επηρεάζουν και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους μαθητές. Σε συνδυασμό με εξωδιδακτικό έργο που τους ανατίθεται και τυχόν ασυνεχή ωράρια διδασκαλίας, εκπαιδευτικοί με αναπηρίες οδηγούνται πολλές φορές σε οριακές καταστάσεις όσον αφορά την κατάσταση υγείας τους και αναγκάζονται να απουσιάζουν με συνέπεια την μη ομαλήλειτουργία του σχολείου.

Για ανάλογους λόγους, με τις διατάξεις του ν.2527/1997 (άρ.16, παρ.4 και 5), όπως ισχύει, προβλέφθηκεη μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους, για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.που έχουν αναπηρία 67%και άνω ή είναι τυφλοί (κατά δυο (2) ώρες αν είναι τηλεφωνητές) ή παραπληγικοί−τετραπληγικοί ή νεφροπαθείς τελικού σταδίου. Η ανωτέρω μείωση ωραρίου προβλέπεται και για υπαλλήλους που έχουν παιδιά με πνευματική,ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνωή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδηδιαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστόαναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80%και άνω τον οποίο συντηρεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αριθμ. 268/2012 Γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία είχε γίνει αποδεκτή από τον τότε Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ανωτέρω μείωση ωραρίου εργασίας δεν αφορά το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, αλλά μόνο το εξωδιδακτικό έργο που τους ανατίθεται. Στο ίδιο πνεύμα, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διαχρονικά δίνει οδηγίες στους Διευθυντές σχολικών μονάδωνώστε να εξασφαλίζεται στους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει ο ν.2527/1997, συνεχές ωράριο διδασκαλίας και να τους παρέχεται κάθε άλλη διευκόλυνση, όπως απαλλαγή από την υποχρέωσή τους για προσφορά εξωδιδακτικής εργασίας, εφόσον το μέτρο αυτό δεν παρακωλύει την ομαλή λειτουργία του σχολείου.Επίσης, το Υπουργείο έχει δώσει και οδηγία για συνεχές ωράριο διδασκαλίας και σε άτομα που πάσχουν από Μεσογειακή ή Δρεπανοκυτταρική Αναιμία (θαλασσαιμία).Έχουν όμως αναφερθεί περιπτώσεις όπουορισμένοι Διευθυντέςσχολικών μονάδων, επικαλούμενοι τη φράση «εφόσοντο μέτρο αυτό δεν παρακωλύει την ομαλή λειτουργία του σχολείου», αρνούνται να ακολουθήσουν τις ανωτέρω οδηγίες του Υπουργείου και δεν παρέχουν τις δ
έουσες και αναγκαίες διευκολύνσεις σε εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει ο ν.2527/1997. Το αποτέλεσμα είναι εκπαιδευτικοί με αναπηρίες να εξουθενώνονται λόγω των υποχρεώσεων που τους ανατίθενται και στις οποίες καλούνται να αντεπεξέλθουν, γεγονός που ταυτόχρονα επηρεάζει αρνητικά και την ομαλή λειτουργία του σχολείου (χαμηλή ποιότητα παρεχόμενης διδασκαλίας, πλημμελής εκτέλεση εξωδιδακτικού έργου λόγω κόπωσης και αδυναμίας κ.ά.), σε αντίθεση με το επιχείρημα που προβάλλεται από τους εν λόγω Διευθυντές.

Επισημαίνεται ότι η Πολιτεία στις διατάξεις του άρ. 1 παρ. 8 του ν.3194/2003, έχει μεριμνήσει οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας να προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών αμέσως μετά τους υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία. Η πρόταξη αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μεταθέσεων-αποσπάσεων καιτοποθετήσεων των εκπαιδευτικών. Με δεδομένο ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει την ανάγκη ειδικής μέριμνας για την πρόσβαση στην εργασία των πολιτών που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες, οφείλει να έχει ολοκληρωμένη πρόβλεψη και να κάνει αυτή την πρόσβαση ρεαλιστική για τους ίδιους τους δικαιούχους.

Επειδήτο λειτούργημα του εκπαιδευτικού έχει αυξημένες απαιτήσεις, ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, στις οποίες εκπαιδευτικοί με αναπηρίες πολλές φορές δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν.

Επειδήτο Σύνταγμα, ταυτόχρονα με την αναφορά στο Άρ.21 ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, αναφέρει στο ίδιο Άρθρο ότιόσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος και επίσης στο Άρ.116 που αναφέρεται στην ισότητα ανδρών – γυναικών ότι το Κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

Προτίθενται να προχωρήσουν σε ρύθμιση για μείωση των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας από το εκπαιδευτικό προσωπικό (μόνιμων και αναπληρωτών) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςπου ανήκει στις κατηγορίες:

α. του άρ.16, παρ.5του ν.2527/1997, όπως ισχύει.
β. πάσχοντες από άλλες σοβαρές χρόνιεςασθένειες,πιστοποιημένες από ΚΕΠΑ και οι οποίες αναγνωρίζονται ως κριτήρια πρόταξης στους πίνακες μοριοδότησης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την νομοθεσία(πχ. Δρεπανοκυτταρική Αναιμία, Σκλήρυνση Κατά Πλάκας).

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να υποχρεώνονται από τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, να φροντίζουν να εξασφαλίζεται στους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει ο ν.2527/1997ή που πάσχουν από άλλες σοβαρές χρόνιεςασθένειες όπως εξηγήθηκε άνωθεν, συνεχές ωράριο διδασκαλίας και να τους παρέχεται κάθε άλλη διευκόλυνση, όπως απαλλαγή από την υποχρέωσή τους για προσφορά εξωδιδακτικής εργασίας.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Έφη

Ακριώτης Γιώργος

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυλωνίτου Ελένη

Βάκη Φωτεινή

Βαρδάκης Σωκράτης

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Καββαδία Αννέτα

Κασιμάτη Νίνα

Κατσαβριά-Σιωροπούλου Χρυσούλα

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρά

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μουμουλίδης Θέμης

Μπάρκας Κώστας

Ντζιμάνης Γεώργιος

Ουρσουζίδης Γιώργος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Παπαδόπουλος Νίκος

Παυλίδης Κώστας

Πρατσόλης Αναστάσιος

Ρίζος Δημήτρης

Σιμορέλης Χρήστος

Σκουρολιάκος Πάνος

Σταματάκη Ελένη

Τζούφη Μερόπη

Τσίρκας Βασίλειος

Τσόγκας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης

Ψυχογιός Γιώργος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει