Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση κήρυξε την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

«Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 3 της υπ΄αριθ. 9/2000 Πυρ/κής Διάταξης , όπως τροποποιήθηκε με την 9Α /2005 Πυρ/κή Διάταξη (ΦΕΚ Β΄ 1554) και ισχύει.

2. Τις σχετικές έγγραφες προτάσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Διοίκησης Θεσσαλίας.

Καθορίζουμε

Όπως:

1) Από 1-5-2014 μέχρι 31-10-2014 α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε καύση στα δάση, τις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, που βρίσκονται σε βραχώδεις ή πετρώδεις περιοχές σε πεδινά ή ανώμαλα εδάφη & λόφους της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

2) Επιτρέπεται η καύση αγροτικών εκτάσεων, ύστερα από άδεια ατομική ή ομαδική από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Κλιμάκια, καθώς και οποιαδήποτε καύση στα δάση, τις δασικές εκτάσεις, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις και στις βραχώδεις και πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και σε λόφους που εκδίδεται από την αρμόδια Πυρ/κή Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5, παρ. 1 της 9Α /2005

Πυρ/κής Διάταξης :

α. Δημιουργία ψηλής ζώνης με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών μέτρων.

β. Τεμαχισμός με άροση ή άλλο τρόπο της υπό καύση έκτασης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.

γ. Διαβρέχεται η ζώνη προς την πλευρά του δάσους ή της δασικής έκτασης όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από την υπό καύση περιοχή και 50 μέτρα από δενδροστοιχία.

δ. Εξασφαλίζεται η παρουσία φορητών μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια (υδροφόρων – γεωργικών ελκυστήρων – πτυοσκάπανων κλπ.) καθώς και οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου είναι δυνατό και μόνο σε περιπτώσεις ομαδικών καύσεων.

ε. Ειδικά για τις περιοχές πρώτης επικινδυνότητας όπως αυτές προσδιορίζονται στο Π.Δ. 575/80 (Α` 157), ο Διοικητής της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όταν κρίνει απαραίτητο, ζητά επιπλέον των ανωτέρω και βεβαίωση Γεωπόνου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία αναφέρεται η αναγκαιότητα της καύσης.

στ. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν.

3) Από 01-11-2014 μέχρι 30-4-2015 επιτρέπεται οποιαδήποτε καύση στις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο εκτάσεις, χωρίς άδεια της αρμόδιας Πυρ/κής Υπηρεσίας, αφού όμως ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 1 & 2 της 9Α /2005 Πυρ/κής Διάταξης.

4) Οι παραβάτες της διάταξης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ. εφόσον με άλλη διάταξη δεν προβλέπεται μεγαλύτερη ποινή.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει