Καθορισμός λειτουργίας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 114, 160, 186 και 282 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Τον αριθμ. 129/2010 (Φ.Ε.Κ. 222/27-12-2010 τ. Α΄) «Οργανισμός οργάνωσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Η με αριθμ. 1463/27.05.2015 (ΑΔΑ: ΒΕΧΟ7ΛΡ-Τ3Ε) Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ανάθεση παράλληλης άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου, του κ. Μέγα Κωνσταντίνου του Βασιλείου, στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το γεγονός ότι από την Υπηρεσία ελλείπουν υπάλληλοι λόγω συνταξιοδοτήσεων και επαναλειτουργίας του Τμήματος Κ.Τ.Ε.Ο., με αποτέλεσμα οι περισσότεροι εναπομείναντες υπάλληλοι στο κτίριο της Διεύθυνσης να απασχολούνται καθημερινά και αποκλειστικά στις θυρίδες εξυπηρέτησης του κοινού, χωρίς να υπάρχει χρόνος για την εσωτερική οργάνωση της Υπηρεσίας και την τακτοποίηση των Αρχείων της.

Το γεγονός ότι ο Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας με τη συνεργασία του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας προσφέρθηκε να ενημερώσει τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης σε θέματα που αφορούν την ορθή στάση του σώματός τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους ενώπιον Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, την πρόληψη παθήσεων και την θεραπεία – αποκατάσταση που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση αυτών.

Το γεγονός ότι με τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης οργανώνεται η εσωτερική λειτουργία της Υπηρεσίας (τακτοποίηση αρχείου οχημάτων, τακτοποίηση αρχείου αδειών οδήγησης, αρχειοθέτηση των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων) και ενημερώνονται οι υπάλληλοί της για θέματα που αφορούν την υγεία και ασφάλειά τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εντός της Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Να μη λειτουργήσει για την εξυπηρέτηση του κοινού η Υπηρεσία την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015, εκτός του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης που θα λειτουργήσει κανονικά για τη διεκπεραίωση υποθέσεων πρωτοκόλλου.
Διευκρινίζουμε ότι την ημέρα αυτή θα λειτουργεί κανονικά το Τμήμα του ΚΤΕΟ για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα Μ.Μ.Ε. ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει