Μεταπτυχιακές σπουδές στην κοινωνική ανθρωπολογία

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στο ΙΑΚΑ προκηρύσσονται 4 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών από την κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2011. Ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει ένα έντυπο – αίτηση που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα πεδία – μεταξύ αυτών και ερευνητική πρόταση η οποία βαθμολογείται. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης ορίζεται η Παρασκευή 10/9/2011.

Ο υποψήφιος καλείται να δώσει γραπτές εξετάσεις στις 17/9/2011 και ώρα 15:00-18:00. Στη σελίδα της Βιβλιογραφίας μπορεί να βρει αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης. Οι υποψήφιοι που θα βαθμολογηθούν στις γραπτές εξετάσεις τουλάχιστον με 6, θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη στις 18/9/2011, ώρα 10:00, η οποία θα περιλαμβάνει και ερωτήσεις σχετικές με το επιστημονικό πεδίο που επέλεξαν.

Για την κατεύθυνση της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας είναι απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Proficiency. Επίσης είναι επιθυμητή η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, η οποία μπορεί να συνδέεται και με την έρευνα του υποψηφίου.

Εάν ο υποψήφιος δε διαθέτει πτυχίο στη βασική γλώσσα σε επίπεδο Proficiency, τότε η πιστοποίηση της καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας θα είναι δυνατή με δοκιμασία του υποψηφίου αμέσως μετά το πέρας και της συνέντευξης. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος βαθμολογηθεί κάτω από τη βάση δεν θα γίνει δεκτός στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, έστω και αν έχει επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις και τη συνέντευξη. Γνώσεις χρήσης Η/Υ Ο υποψήφιος θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2421074864 ή στο e-mail: [email protected]

Μπορεί επίσης να σας αρέσει