Με ορίζοντα το 2030 η νέα παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την υγεία!
Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023, 11:00

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης 

Τη νέα παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την υγεία, παρουσιάζει Ενημερωτικό Έγγραφο της Ευρωβουλής, που διανεμήθηκε χθές σε επιλεγμένους παραλήπτες και στο οποίο τονίζεται ότι, αυτή η στρατηγική προτείνει ένα πλαίσιο που οδηγεί έως το 2030 και εστιάζεται σε τρεις προτεραιότητες πολιτικής: καλύτερη υγεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής.

Στο Εγγραφο αναφέρεται ότι:

Στις 30 Νοεμβρίου 2022, 12 χρόνια μετά την υιοθέτηση της πρώτης στρατηγικής για τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την υγεία με πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της παγκόσμιας ασφάλειας υγείας και τη διασφάλιση καλύτερης υγείας για όλους.

Το έγγραφο καταγράφει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία και καθοδηγεί τη δράση της ΕΕ σε ένα εξελισσόμενο τοπίο απειλών και ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης της ευθύνης για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών – ημιτελής επί του παρόντος.

Η στρατηγική αποτελεί την εξωτερική διάσταση της ευρωπαϊκής ένωσης υγείας και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής Global Gateway.

Όχι μόνο επανεκκινεί την παγκόσμια ατζέντα της ΕΕ για την υγεία, αλλά επίσης βαθμονομεί την προσέγγιση της ΕΕ για την παγκόσμια υγεία, τοποθετώντας την ως βασικό πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, κρίσιμο γεωπολιτικό τομέα και κεντρική πτυχή της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

Η στρατηγική προτείνει ένα πλαίσιο που οδηγεί έως το 2030 και εστιάζεται σε τρεις προτεραιότητες πολιτικής: καλύτερη υγεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής, ενισχυμένα συστήματα υγείας και καθολική κάλυψη υγείας·ενισχυμένα συστήματα υγείας και καθολική κάλυψη υγείας·ενισχυμένα συστήματα υγείας και καθολική υγειονομική κάλυψη και δράση για την πρόληψη και την καταπολέμηση των απειλών για την υγεία.

Η στρατηγική περιγράφει επίσης 20 κατευθυντήριες αρχές και συγκεκριμένες γραμμές δράσης και θεσπίζει ένα νέο πλαίσιο παρακολούθησης.

Η στρατηγική έγινε ευρέως αποδεκτή από τους ενδιαφερόμενους.

Ωστόσο, ορισμένοι ενδιαφερόμενοι εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη εστίασης στη δράση για το κλίμα και την έλλειψη ειδικών διατάξεων για την πρόσβαση και την ισότητα, για παράδειγμα.

Υπογραμμίστηκε συχνά η σημασία της εξασφάλισης κατάλληλης χρηματοδότησης, αποτελεσματικής εφαρμογής και παρακολούθησης.

Μετά την έγκριση της στρατηγικής από την Επιτροπή, το Συμβούλιο πρόκειται να προσαρμόσει την προσέγγιση μέσω της έγκρισης συμπερασμάτων.

Ολόκληρο το Ενημερωτικό Εγγραφο στ’ αγγλικά ΕΔΩ

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/739306/EPRS_BRI(2023)739306_EN.pdfZougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει