Μ. ΜΙΤΖΙΚΟΣ: Ενσωμάτωση Δημοτικής Αστυνομίας στην ΕΛΑΣ και κυκλοφοριακό έμφραγμα στην πόλη του Βόλου

ΑΡΘΡΟ του Δικηγόρου Μιχάλη Ν. Μιτζικού

Ι. Κυβερνητική απόφαση ενσωμάτωσης της Δημοτικής Αστυνομίας στην ΕΛ.ΑΣ από 23.09.2013.

Αρχές Ιουλίου 2013, στο πλαίσιο της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων (ΔΥ) αλλά και παράλληλα με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ. με σκοπό τη βελτίωση της αστυνόμευσης των πόλεων και της υπαίθρου, η Ελληνική Κυβέρνηση αποφάσισε την ενσωμάτωση της Δημοτικής Αστυνομίας στην ΕΛ.ΑΣ από την 23η Σεπτεμβρίου 2013.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ν. 4172/2013, οι υπάλληλοι της δημοτικής αστυνομίας, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας όπου έπειτα από διαδικασία αξιολόγησης και εκπαίδευσης θα εντάσσονται, κατά κανόνα, στην Ελληνική Αστυνομία (βλ. άρθρο 81 παράγραφος 1 Νόμος 4172/2013, ΦΕΚ Α΄167/2013). Επίσης, οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων στη δημοτική αστυνομία ασκούνται από τις 23.09.2013 από την Ελληνική Αστυνομία (άρθρο 81 παράγραφος 4, Ν. 4172/2013).

Σημειωτέον ότι η Δημοτική Αστυνομία υφίσταται μέχρι και την 22η Σεπτεμβρίου 2013. Ο Νόμος είναι απόλυτα σαφής και δεν επιδέχεται καμία άλλη ερμηνεία επ’ αυτού.

Συνεπώς τίθεται ευλόγως το ερώτημα για ποιον λόγο και υπό ποίου εντολή τα στελέχη και υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας δεν εμφανίζονται πλέον στους δρόμους της πόλης του Βόλου ενώ οι οργανικές θέσεις τους δεν έχουν ακόμη καταργηθεί και η πληρωμή των μισθών των εν λόγω υπαλλήλων συνεχίζεται κανονικώς ακόμη και σήμερα.

Η παντελής απουσία των δημοτικών αστυνομικών από τις κεντρικές αρτηρίες της πόλης μας ιδιαιτέρως στις ώρες αιχμής και εν μέσω τουριστικής περιόδου είχε ως αποτέλεσμα την κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω κυρίως παράνομης στάθμευσης σε κεντρικές οδούς της πόλης. Είναι περιττή η αναφορά για την παρακώλυση κυκλοφορίας της αστικής συγκοινωνίας με συνέπεια καθυστερήσεις στα δρομολόγια, καθυστέρηση στις μεταφορές, αύξηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο κέντρο της πόλης και εν τέλει κάκιστη εντύπωση στους επισκέπτες της πόλης μας γεγονός που δεν συμβάλλει διόλου στην καλή εικόνα της πόλης και περιοχής μας, για την οποία ο τουρισμός αποτελεί από τους σημαντικότερους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης.

Ι1. Η Δημοτική Αρχή μπορεί (και πρέπει) ν΄αστυνομεύσει άμεσα την παράνομη στάθμευση.

Εν αντιθέσει με όσα υποστηρίχθησαν εν θερμώ στα Μέσα Ενημέρωσης, ο νομοθέτης σοφά όρισε ότι «με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να καθορίζεται η παράλλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από υπαλλήλους του δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση του δημάρχου. Με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δύναται να καθορίζεται επίσης ο αριθμός των αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της αρμοδιότητας, οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών» (βλ. άρθρο 81 παράγραφος 4, εδ. 3, Ν. 4172/2013).

Συνεπώς ο ν. 4172/2013 δίνει τη δυνατότητα στην εκάστοτη δημοτική αρχή ακόμη και μετά την 23η Σεπτεμβρίου 2013, ημερομηνία όπου πραγματικά λαμβάνει χώρα η κατάργηση οργανικών θέσεων δημοτικών αστυνομικών, να συνεχίζει ν’ ασκεί αρμοδιότητα αστυνόμευσης της παράνομης στάθμευσης από υπαλλήλους του Δήμου. Υπενθυμίζεται για ακόμη μία φορά ότι η Δημοτική Αστυνομία υφίσταται υπό το παρόν καθεστώς μέχρι και τη 22 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο ν. 4172/2013 παρέχει εν τοις πράγμασι, αλλά και τυπικώς τη δυνατότητα σύστασης και λειτουργίας ειδικής δημοτικής υπηρεσίας που θα μπορεί να ελέγχει, μεταξύ άλλων, και την παράνομη στάθμευση στον ιστό της πόλης. Ουσιαστικά, ο Δήμος θα εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα αστυνόμευσης της παράνομης στάθμευσης και μετά τη 23η Σεπτεμβρίου 2013 αρκεί να παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και από τον Δήμαρχο σύμφωνα με το παραπάνω αναφερόμενο άρθρο του ν. 4172/2013.

Καθόσον γνωρίζουμε, μέχρι σήμερα, καμία απόφαση δεν ελήφθη επ’ αυτού ούτε από τον Δήμαρχο ούτε από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης του Βόλου. Δεν γνωρίζουμε επίσης τις εντολές που έχει λάβει η Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας, που ακόμη υφίσταται, ώστε οι υπάλληλοι να μην εκτελούν ουσιαστικά τα καθήκοντά τους που υποχρεούντο εκ του νόμου με αποτέλεσμα να παραληρεί καθημερινώς το κέντρο της πόλης. Η απόφαση της Κυβέρνησης της 28ης Αυγούστου 2013, βάση της οποίας η ΕΛ.ΑΣ. θα ασκεί παράλληλα τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας μέχρι τη 22η Σεπτεμβρίου 2013, δεν μετριάζει ούτε αναιρεί τις ευθύνες και υποχρεώσεις της Δημοτικής Αρχής ε
πί του ζητήματος.

ΙΙΙ. Η ενσωμάτωση της Δημοτικής Αστυνομίας στην ΕΛ.ΑΣ. δεν θίγει τα έσοδα των δήμων.

Ένα ζήτημα το οποίο αποτέλεσε επίσης σημείο κριτικής είναι ότι οι Δήμοι χάνουν σημαντικά έσοδα έπειτα από την ενσωμάτωση της Δημοτικής Αστυνομίας στην ΕΛ.ΑΣ. Εντούτοις, ο σχετικός νόμος προβλέπει ρητώς ότι «η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας στην ΕΛ.ΑΣ., δεν θίγει τα έσοδα των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές. Τα έσοδα αυτά συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται από τους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης των εσόδων τους. Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, παραμένουν στην κυριότητά τους» (βλ. άρθρο 81 παράγραφος 4, εδ. 1, 2, Ν. 4172/2013).

Συνεπώς, οι Δήμοι δεν υπόκεινται σε μείωση εσόδων έπειτα από τη μεταφορά αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας στην ΕΛ.ΑΣ. διότι για τον απλούστατο λόγο τα έσοδα θα βεβαιώνονται και θα εισπράττονται από τους Δήμους.

Και τίθεται ευλόγως το ερώτημα για ποιον λόγο και σκοπό οι υπάλληλοι της δημοτικής αστυνομίας δεν επιτελούν το καθήκον τους για το χρονικό διάστημα μέχρι τη 23η Σεπτεμβρίου 2013 με αποτέλεσμα εκτός από το κυκλοφοριακό χάος που δημιουργείται στην πόλη μας να χάνονται επιπλέον και σημαντικά έσοδα για τα ταμεία του Δήμου από τις βεβαιώσεις παραβάσεων. Στην ουσία με την παρούσα κατάσταση, επιβαρύνεται ουσιαστικώς ο προϋπολογισμός του Δήμου διότι αφενός συνεχίζονται να πληρώνονται η μισθοδοσία και τα έξοδα της Δημοτικής Αστυνομίας, εφετέρου τα αναμενόμενα έσοδα από την εν λόγω υπηρεσία να εκμηδενίζονται και να επωμίζονται εν τέλει οι δημότες του Βόλου το κόστος της αδράνειας της Δημοτικής Αρχής.

Συνοψίζοντας, πρώτον η Δημοτική Αστυνομία υφίσταται υπό την παρούσα μορφή μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2013 άρα είναι απαράδεκτο η νυν Δημοτική Αρχή να μην δίνει εντολή στους συγκεκριμένους υπαλλήλους να επιτελέσουν άμεσα τα καθήκοντά τους – οι οποίοι κατά γενική ομολογία εκτελούσαν σωστά την αποστολή τους μέχρι αρχές Ιουλίου – και να προέβει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και δεύτερον η νυν Δημοτική Αρχή να λάβει άμεσα όλες τις απαραίτητες αποφάσεις σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 ώστε μετά τη 23η Σεπτεμβρίου 2013 συγκεκριμένοι δημοτικοί υπάλληλοι να είναι έτοιμοι και σε θέση ν’ ασκούν τουλάχιστον τον έλεγχο παράνομης στάθμευσης στον οδικό ιστό της πόλης μας. Η σημερινή κατάσταση στους κεντρικούς δρόμους είναι απαράδεκτη και δεν αρμόζει επ’ ουδενί στην πόλη του Βόλου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει