Ξεκίνησαν οι εργασίες του 1ου Περιφερειακού Συνεδρίου

K. Αγοραστός: «Να δούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τις Θεσσαλίας γύρω από ένα όραμα για το μέλλον»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την σχετική ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Με συνάντηση εργασίας για τη Στρατηγική Καινοτομίας (RIS3) και Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ξεκίνησαν, χθες, οι εργασίες του 1ου Περιφερειακού Συνεδρίου για τη νέα Αναπτυξιακή Προγραμματική Περίοδο, που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Λάρισα.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην έναρξη των εργασιών, ο περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός ανέφερε ότι Έξυπνη Εξειδίκευση είναι ο εντοπισμός των μοναδικών χαρακτηριστικών και μέσων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η ανάδειξη των συγκριτικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της, με παράλληλη συγκέντρωση τοπικών παραγόντων και πόρων γύρω από ένα όραμα για το μέλλον που άγεται από την αριστεία. Επεσήμανε δε ότι είναι ουσιώδης για την πραγματικά αποτελεσματική έρευνα και τις επενδύσεις στην καινοτομία.

Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης: «Παρ’ όλα τα αρνητικά στοιχεία και εξελίξεις της παραγωγικής/ οικονομικής δραστηριότητας, λόγω της οικονομικής κρίσης η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία εφόσον αξιοποιηθούν ορθολογικά, αποτελεσματικά και αποδοτικά, μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις και τις προοπτικές για μια δυναμική αειφόρο και αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη. Τέτοια συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι η εύφορες καλλιεργήσιμες γεωργικές εκτάσεις, η γεωργική και κτηνοτροφική κουλτούρα των αγροτών, οι ιδιαίτερης φήμης και ιδιαίτερου κάλλους και αξίας πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι και η εν γένει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Τα συγκριτικά αυτά παραδοσιακά πλεονεκτήματα σε συνδυασμό με το πλούσιο ενεργειακό δυναμικό και την γεωγραφική θέση της Περιφέρειας στο κέντρο του ηπειρωτικού κορμού της Ελλάδας, σε μικρή απόσταση από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη, με δυνατότητα άμεσης θαλάσσιας και αεροπορικής σύνδεσης με τον νησιωτικό χώρο και ηπειρωτικό χώρο της Μεσογείου, εξασφαλίζουν όλες τις προϋποθέσεις επίτευξης ενός υψηλού επιπέδου οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης της Περιφέρειας.

Όλα αυτά όμως που προσπαθούμε και επιτυγχάνουμε, με την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων της περιόδου 2007 – 2013 και με την μόχλευση ιδιωτικών πόρων για αναπτυξιακά έργα, υπόκεινται σε προϋποθέσεις και δεσμεύσεις προηγούμενου σχεδιασμού των Προγραμμάτων, με μικρούς βαθμούς ευελιξίας και ελευθερίας, για ένα νέο πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης βασιζόμενο στη χωρική και κοινωνική συνοχή. Προς αυτές τις κατευθύνσεις επιχειρούμε, κινητοποιώντας και αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, με πρώτα από όλα το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, αλλά και με όλα τα Τομεακά / Εθνικής εμβέλειας Προγράμματα της περιόδου 2007-2013, όπως το ΕΠΠΕΡΑΑ, το “Προσπελασιμότητα”, το “Μπαλτατζης”, το ΕΠΑΝΑΔ (Ανθρώπινο Δυναμικό), το ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση” κλπ.

Το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από τη πρώτη ημέρα που ανέλαβε η αιρετή Περιφερειακή Αρχή τη διαχείρισή του, έλαβε μια νέα κατεύθυνση και απέκτησε ιδιαίτερη δυναμική, με αποτέλεσμα να υλοποιείται σε υψηλά επίπεδα εντάξεων έργων και συμβάσεων και διαθέτοντας πόρους στη πραγματική οικονομία της Περιφέρειας. Στο πλαίσιο δε των Τομεακών Προγραμμάτων της τρέχουσας περιόδου, με ιδιαίτερες προσπάθειες της Περιφέρειας έχουν ενταχθεί σημαντικά έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα οποία θα δημιουργήσουν τα ανάλογα αναπτυξιακά αποτελέσματα.

Σε ότι αφορά τη νέα προγραμματική περίοδο ο κ. Κώστας Αγοραστός ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με τα σχέδια των νέων Κανονισμών για την πολιτική συνοχής την περίοδο 2014 – 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο κατευθύνουν τους έτσι ή αλλιώς ανεπαρκείς πόρους, προς την εξυπηρέτηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», υποβαθμίζοντας τους στόχους της συνοχής και της περιφερειακής σύγκλισης. Το γεγονός αυτό για μια Χώρα σαν την Ελλάδα, εν μέσω οικονομικής κρίσης και ύφεσης, με ιδιαίτερα έντονες περιφερειακές ανισότητες, οι οποίες οξύνονται λόγω της κρίσης, αποτελεί έναν αρνητικό παράγοντα για τον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό στη Χώρα. Παρ’ όλα αυτά ο Επίτροπος περιφερειακής πολιτικής (Johannes HAHN) κατά την έναρξη του 1ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου στην Αθήνα στις 4 Απριλίου, τόνισε ότι ο σχεδιασμός θα πρέπει να βασισθεί στη νέα διοικητική δομή και διάρθρωση της Χώρας με τις Αιρετές Περιφέρειες, τονίζοντας, προκειμένου να αποφευχθούν τα λάθη σχεδιασμού και εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007 – 2013.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (1).JPG

Τα Πλεονεκτήματα αυτής της αρχιτεκτονικής είναι:

α) Αναπτυξιακά
i) Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανά Περιφέρεια, για την ανάπτυξη και τη σύγκλιση των Περιφερειών, σύμφωνα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και τις προοπτικές ανάπτυξης. Δηλαδή συνολικός / σφαιρικός περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός για όλους τους κρίσιμους τομείς της Περιφέρειας.
ii) Εξυπηρέτηση της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής σύγκλισης και συνοχής.
iii) Αύξηση της συμπληρωματικότητας των Ταμείων.
iv) Συμπληρωματικότητα και συνέργεια των δράσεων, για αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Προγράμματος.
v) Συγκέντρωση πόρων σε βασικές επενδυτικές προτεραιότητες με συγχρηματοδότηση όλων ή πολλών Ταμείων.

β) Διαχειριστικά
i) Συντονισμένη διαχείριση όλων των δράσεων στη Περιφέρεια, από μία Διαχειριστική Αρχή, ανά Περιφέρεια, η οποία μπορεί να προγραμματίζει ορθολογικά για το σύνολο των δράσεων στη Περιφέρεια. Έτσι, αφ’ ενός αποφεύγεται η ανταγωνιστικότητα των δράσεων / παρεμβάσεων τόσο κατά την υλοποίησή τους, όσο και κατά τη λειτουργία τους, αφ’ ετέρου εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια των δράσεων.
ii) Άμεση και έγκυρη γνώση της λειτουργίας των Δικαιούχων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σε σχέση με την ικανότητά τους και τις δυνατότητές τους για την προετοιμασία και την υλοποίηση του συνόλου των έργων της προγραμματικής περιόδου.
iii) Άμεση και στενή επαφή με τους Δικαιούχους για την αποτελεσματικότερη υποστήριξή τους και παρακολούθηση της λειτουργίας τους, σε σχέση με την προετοιμασία και υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνουν.
iv) Άμεση και στενότερη / συχνότερη και κατ’ ακολουθία αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων.
v) Ύπαρξη εμπειρίας στις υφιστάμενες περιφερειακές ΕΔΑ στη διαχείριση πολυταμειακών επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με δεδομένο ότι αυτές προέρχονται από τις Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ 2000 – 2006, τα οποία ήταν πολυταμειακά.
vi) Μείωση του αριθμού των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και εξ’ αυτού μείωση ή κατάργηση των διαδικασιών εκχώρησης κονδυλίων και αρμοδιοτήτων διαχείρισης, εφ’ όσον οι σημερινές ΕΔΑ των Περιφερειών θα καταστούν αυτόνομες Διαχειριστικές Αρχές όπως ήταν στο Γ’ ΚΠΣ.
vii) Αυξημένη πολιτική ευθύνη του Περιφερειάρχη σε Περιφερειακό Επίπεδο, για χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και πλήρη, αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος, ιδιαίτερα για την αποφυγή απώλειας πόρων κατά την εφαρμογή του κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (3).JPG

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο περιφερειάρχης στη συγκρότηση του Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας που θεσμοθέτησε πρόσφατα η Περιφέρεια Θεσσαλίας. «Η αιρετή Περιφέρεια θεσμοθέτησε το εν λόγω συμβούλιο, ως συμβουλευτικό όργανο, για την βέλτιστη δυνατή διασύνδεση της Περιφέρειας με τους Ακαδημαϊκούς, Ερευνητικούς και Παραγωγικούς Φορείς», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο σκοπός του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας είναι να συντονίσει, με τη συμβολή των εκπροσώπων όλων των Ιδρυμάτων και Παραγωγικών Φορέων, συμβουλευτικές και άλλες δράσεις με σκοπό την ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και τελικά της ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Οι συναντήσεις αυτές με την ενεργό συμμετοχή σχεδόν του συνόλου των εκπροσώπων των φορέων αποτελεί τη μέγιστη συμβολή για να διαμορφώσουμε μια αξιόπιστη πρόταση που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των παραγωγικών κλάδων», προσέθεσε ο κ. Αγοραστός, ενώ ολοκλήρωσε την παρέμβασή του καλώντας τους παρευρισκόμενους να μοιραστούν το σχέδιο της Περιφέρειας για την ανόρθωση της οικονομίας της, αξιοποιώντας κάθε εργαλείο και δυνατότητα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι φανερό ότι η ανάκτηση της χαμένης ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής οικονομίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανόρθωση του βιοτικού επιπέδου, θα εξαρτηθεί σημαντικά από την ικανότητα να προωθηθεί η καινοτομία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στις επιχειρήσεις και τις κοινωνικές διαδικασίες».

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις συνεχίζονται αύριο το πρωί 25 /4/2013 και ώρα 9:30 στο ξενοδοχείο Larisa Imperial με τη συμμετοχή του υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη, του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων κ. Γιώργου Γιαννούση, εκπροσώπων υπουργείων, φορέων, αυτοδιοικητικών, κοινωνικών εταίρων κλπ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει