Οι προτάσεις του δ.σ. της ΕΤΕ στη Γενική Συνέλευση στις 31 ΙουλίουΣε 13, από 11 προηγουμένως, αυξάνονται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με το προσχέδιο των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιουλίου 2019.

Oι προτάσεις της ΕΤΕ στη Γενική Συνέλευση στις 31 Ιουλίου αφορούν τους κ. Μπερίτση, Reehoorn, Cernat, Θεοφιλίδη για την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή δύο νέων Συμβούλων ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε πλήρωση των δύο συμπληρωματικών θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία ίση με αυτή των λοιπών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021.

Η ανακοίνωση της Εθνικής στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το θέμα αυτό αναφέρει αναλυτικά:

    Εκλογή του Καθηγητού Γκίκα Χαρδούβελη ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

«Προτείνεται η εκλογή του Καθηγητού κου Γκίκα Χαρδούβελη (ηλικίας 64 ετών), Έλληνα υπηκόου, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ..

Ο Καθηγητής κος Χαρδούβελης θα ενισχύσει σημαντικά το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την σημαντική του εμπειρία σε Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά θέματα, την μακρά καριέρα του στην οικονομική έρευνα, την εμπειρία του σε ανώτατες κυβερνητικές θέσεις και την συνεχή του επαφή με την επενδυτική κοινότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Συνολικά η ευρεία εμπειρία του παρέχει πολύτιμη καθοδήγηση τόσο σε θέματα στρατηγικής, διαχείρισης κινδύνων, καθώς και εν γένει σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και σχέσεων με επενδυτές.

Ο Καθηγητής κος Γκίκας Χαρδούβελης θα ήταν βέλτιστος υποψήφιος για την κάλυψη της θέσης του Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου, θέση η οποία είναι σύμφωνη με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Στο παρελθόν ο Καθηγητής κος Γκίκας Χαρδούβελης είχε διατελέσει, μεταξύ άλλων, μέλος Δ.Σ. της Εθνικής Χρηματιστηριακής Α.Ε., του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, καθώς και μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας.

    Εκλογή του Αβραάμ Γούναρη ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Προτείνεται η εκλογή του κου Γούναρη (ηλικίας 50 ετών), Έλληνα υπηκόου, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. Ο κ. Γούναρης έχει διατελέσει σε σημαντικό αριθμό ανώτατων θέσεων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, έχει εκτεταμένη διοικητική εμπειρία, κυρίως όσον αφορά σε θέματα αναδιάρθρωσης και διαχείρισης αλλαγής και θεωρείται εμπειρογνώμονας σε θέματα διαχείρισης πολλαπλών ενδιαφερομένων μερών.

Ο κος Γούναρης κατέχει τη θέση του μη εκτελεστικού Προέδρου του Ομίλου FF, όπου πρόσφατα διορίστηκε για να ηγηθεί της προσπάθειας αναδιάρθρωσης.

Ο κος Γούναρης είναι επίσης εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ECUSA. Κατά το πρόσφατο παρελθόν, ο κος Γούναρης κατείχε τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος καθώς και τη θέση μέλους του Δ.Σ. των Ευρωσυμβούλων.

Τα ανωτέρω προτεινόμενα Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια για τα μη εκτελεστικά μέλη της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του ν. 3864/2010 όπως ισχύει σήμερα και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του Ν. 3016/2002 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, όπως ισχύουν.

Σημειώνεται ότι η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό τον διαρκή έλεγχο και την έγκριση του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism-SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

    Εκλογή τεσσάρων νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την Ανακοίνωση στο Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 10ης Ιουλίου 2019 της παραίτησης τριών (3) μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και ενός (1) εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., αυτή τη στιγμή υφίστανται τέσσερις (4) κενές θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορισμούς ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, όπως περιγράφονται κατωτέρω, με θητεία ίση με αυτή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου που αντικαθιστούν, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021:

    Εκλογή Αικατερίνης Μπερίτση ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.

Προτείνεται η εκλογή της κας Αικατερίνης Μπερίτση (ηλικίας 64 ετών), Ελληνίδας υπηκόου, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.. Η κα Μπερίτση φέρει σημαντική εμπειρία στον Ελληνικό τραπεζικό τομέα, την οποία έχει αποκτήσει έχοντας διατελέσει σε ανώτατες θέσεις σε μεγάλες συστημικές τράπεζες. Επιπρόσθετα, η κα Μπερίτση είναι ειδική σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, σε συνέχεια των θέσεων που κατείχε σε Δ.Σ. τεσσάρων Ελληνικών τραπεζών (τρεις εκ των οποίων συστημικές), όπου είχε ηγετικό ρόλο στην εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών και στην αντιμετώπιση σημαντικών θεμάτων εσωτερικού ελέγχου.

Επιπρόσθετα, έχει διατελέσει μέλος όλων των καταστατικών επιτροπών δύο συστημικών τραπεζών – της Τράπεζας Πειραιώς ΠΕΙΡ-0,07% και της Eurobank – από το 2012. Η κα Μπερίτση θα ήταν η πλέον κατάλληλη για την ανάληψη ρόλου Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, με ειδικό καθήκον την εισαγωγή προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές.

Κατά το πρόσφατο παρελθόν η κα Μπερίτση διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. και όλων των καταστατικών επιτροπών της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Νέας Proton Bank και της Proton Bank A.E., καθώς επίσης και μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου Credit Agricole/Εμπορική Τράπεζα.

H κα Μπερίτση επίσης υπηρετεί ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ, ΕΥΔΑΠ-0,13% της μεγαλύτερης Ελληνικής εταιρείας παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

    Εκλογή του Wietze Reehoorn ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.

Προτείνεται η εκλογή του κου Wietze Reehoorn (ηλικίας 59 ετών), Ολλανδού υπηκόου, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ..

Ο κος Reehoorn είναι έμπειρο ανώτατο τραπεζικό στέλεχος, έχοντας διατελέσει σε σειρά ανώτατων διευθυντικών θέσεων σε διεθνή τράπεζα με ηγετική θέση στην αγορά.

Η εμπειρία του κου Reehoorn σε θέματα Στρατηγικής και Διαχείρισης Κινδύνων, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το Δ.Σ. σε αυτούς τους τομείς καίριας σημασίας.

Ο κος Reehoorn κατέχει θέσεις μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του Rijksuniversiteit Groningen, Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του Stichting Topsport Community, μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου του Frans Hals Museum, μέλους Δ.Σ. του ABE Bonnema Stichting, μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου του Stichting Amsterdam Institute of Finance και μέλους/Συμβούλου του Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetencchappen. Προηγουμένως, ο κος Reehoorn κατείχε, μεταξύ άλλων, τη θέση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του IFN Group.

Ο κος Reehoorn ήταν μέλος της ABN Amro για πάνω από 30 χρόνια, όπου κατείχε διάφορες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων του Chief Strategy Officer και Chief Risk Officer, ενώ επίσης ηγήθηκε της ενοποίησης της ABN Amro με τη Fortis.

Η ευρεία εμπειρία του περιλαμβάνει δεξιότητες σε σχέση με θέματα διαχείρισης κινδύνων, στρατηγικής και εταιρικής διακυβέρνησης.

    Εκλογή της Elena Ana Cernat ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.

Προτείνεται η εκλογή της κας Elena Ana Cernat (ηλικίας 45 ετών), Ρουμάνας υπηκόου, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ..

Η κα Cernat είναι ιδιαίτερα έμπειρη τραπεζικός, έχοντας διατελέσει κατά τη διάρκεια της καριέρας της σε σειρά ανώτατων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών θέσεων, με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων και καινοτομίας.

Η σημαντική εμπειρία της στη λιανική τραπεζική, την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, τις στρατηγικές ψηφιακών και πολυκαναλικών μέσων, θα συμβάλει σημαντικά στη ενίσχυση του Δ.Σ. σε τομείς καίριας σημασίας για το μέλλον.

Η κα Cernat, στο πρόσφατο παρελθόν, κατείχε τη θέση μέλους Δ.Σ. της Euroline Retail Services (μέλος του Eurobank Group) και αυτή τη στιγμή κατέχει τη θέση εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Alior Bank Warsaw (καθαρά Ψηφιακή Τράπεζα).

Επιπλέον, η κα Cernat έχει λάβει την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας (BNR) σε θέματα Πίστης, Διαχείρισης Κινδύνων και Κεφαλαίου.

    Εκλογή της Χριστίνας Θεοφιλίδη ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.

Προτείνεται η εκλογή της Χριστίνας Θεοφιλίδη (ηλικίας 52 ετών), Ελληνίδας υπηκόου, ως Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ..

Η κα Θεοφιλίδη έχει αναλάβει καθήκοντα Γενικής Διευθυντρίας Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ είναι επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η κα Θεοφιλίδη διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τραπεζικό τομέα έχοντας υπηρετήσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, όπως ως Γενική Διευθύντρια και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Eurobank, Γενική Διευθύντρια – Επικεφαλής Πιστωτικού και Λειτουργικού Κινδύνου στην Eurobank Household Lending S.A. και έχοντας εργαστεί προηγουμένως στη Citibank και στη Societe Generale. Η κα Θεοφιλίδη είναι κάτοχος πτυχίου MBA από το INSEAD (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοίκησης Επιχειρήσεων) και πτυχίου Bachelor σε Οικονομικά και Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Swarthmore των ΗΠΑ.

Με την σημαντική εμπειρία της στον τομέατης λιανικήςτραπεζικής, στον τραπεζικό τομέα και τις γνώσεις βάσει της θέσηςπου ήδη κατέχει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΛΛ-0,70% αναμένεται ότι η κα Θεοφιλίδη θα συμβάλει στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου».

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει