Οριστικά έκπτωτη η Τοξότης του Καλογρίτσα από το Πάτρα-ΠύργοςΤην έκπτωση της κοινοπραξίας Τοξότης-Ομάδα Κατασκευών από το τέταρτο τμήμα Βάρδα-Κυλλήνη του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος οριστικοποίησε με απόφασή του ο υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής.

Η εξέλιξη υπήρξε αναμενόμενη μετά την μη έγκαιρη προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους 1,4 εκατ. ευρώ από τις εταιρείες του ομίλου Καλογρίτσα, που είχαν καταθέσει ένσταση κατά της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής (Ε.Υ.∆.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) του έργου προϋπολογισμού 70,7 εκατ. ευρώ με µε προαιρέσεις 3,3 εκατ. ευρώ.

Η ένσταση, ως αναμενόταν, δεν έγινε δεκτή από το υπουργείο Υποδομών με αποτέλεσμα το σχήμα Τοξότης-Ομάδα Κατασκευών να κηρυχθεί οριστικά έκπτωτο.

Είναι άγνωστο, για την ώρα, εάν το υπουργείο Υποδομών προχωρήσει στην υποκατάσταση της εταιρείας στην τέταρτη αλλά και στην πρώτη εργολαβία (για την οποία εκκρεμεί η σχετική απόφαση έκπτωσης), καθώς είναι υπό εξέταση το ενδεχόμενο ο διαγωνισμός του Πάτρα-Πύργος να ακυρωθεί.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι «παρά την κοινοποίηση προς την ανάδοχο, µε το υπ’ αρ. πρ. Β/ΣΕΡ41/Ο∆/ΠΡ/2512/20-5-2019 έγγραφό της Προϊσταμένης Αρχής (Ε.Υ.∆.Ε./ Κ.Σ.Σ.Υ της απόφασης κατακύρωσης και της ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης την 10-06-2019, µε την υπενθύμιση της εκ του νόμου υποχρέωσης να προσκομίσει και την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού 1.432.468,12 ευρώ, η Ανάδοχος Κ/ξία µε το από 10-6-2019 έγγραφό της προσκόμισε ελλιπή τα αναφερόμενα στο έγγραφο της Προϊσταμένης Αρχής, και εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης του έργου, αφού δεν συµπεριέλαβε σε αυτά την απαιτούμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης».

Η κοινοπραξία ισχυρίστηκε ότι για λόγους µη οφειλόμενους σε υπαιτιότητα της, η «οικεία Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης δεν εξεδόθη μέχρι την ταχθείσα ημεροµηνία της 10.06.2019» και επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, το άρθρο 10 § 6 Κ∆∆ιαδ (Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας) σύμφωνα µε τον οποίο “Υπέρβαση προθεσμιών συγχωρείται σε περίπτωση ανωτέρας βίας καθώς και όταν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται τη συνδρομή γεγονότων γνωστών στην υπηρεσία.

Όπως και τη «θεμελιώδη διοικητική αρχή της χρηστής διοίκησης, η οποία επιβάλλει στα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα µε το αίσθημα δικαίου που επικρατεί, ώστε κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων να αποφεύγονται οι ανεπιεικείς και απλώς δογματικές ερμηνευτικές εκδοχές και να επιδιώκεται η προσαρμογή των κανόνων δικαίου προς τις επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες και απαιτήσεις, δύναται δε, να του χορηγηθεί εύλογη παράταση προκειμένου να εκδώσει την Ε.Ε. καλής εκτέλεσης».

Ωστόσο, κατά την απόφαση η προθεσμία (των 15 τουλάχιστον ημερών που έληξε 10 Ιουνίου) που τάσσεται στον ανάδοχο για την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης είναι αποκλειστική και «συνεπώς αν παρέλθει άπρακτη ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης».

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει