Ο Δήμος Βόλου για το Κοινωνικό Πρόγραμμα Αλληλεγγύης

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κ.Ε.Α.);

Είναι ένα ολοκληρωμένο προνοιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Ως νοικοκυριά εννοούνται ένα ή περισσότερα άτομα που ζουν κάτω από τη ίδια στέγη. Το Κ.Ε.Α. θα εφαρμοστεί από τις αρχές Φεβρουαρίου 2017 σε όλη τη χώρα.

Ποιος κάνει αίτηση για το ΚΕΑ

Η αίτηση γίνεται από το μέλος του νοικοκυριού που υπέβαλε την τελευταία φορολογική δήλωση ή από τον/τη σύζυγό του.

Πώς και πού μπορώ να κάνω αίτηση για το Κ.Ε.Α.;

Στα 23 σημεία υποδοχής (αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά και φιλοξενούμενους, η υποβολή της γίνεται
! υποχρεωτικά μέσω Δήμων ή Κ.Ε.Π.,
! και ο/η αιτών/ούσα θα πρέπει να καταθέσει υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού το έντυπο συναίνεσης, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, που μπορεί να βρει:
είτε στο internet site του προγράμματος,
είτε στους Δήμους και τα Κ.Ε.Π..
Το έντυπο συναίνεσης υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη.
! Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν
αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους.

Ο Δήμος Βόλου όρισε 23 σημεία υποδοχής αιτήσεων στο Βόλο και στις Δημοτικές Ενότητες, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών τα σημεία αυτά είναι:

1.png

2.png

3.png

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΣ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΑ

Οι αιτούντες, κατά την προσέλευσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα στοιχεία:
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
ΑΦΜ,
ΑΜΚΑ,
αριθμό ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης στον οποίο ο/η αιτών/ούσα είναι κύριος (πρώτος) δικαιούχος.
Να δηλώσει μια διεύθυνση email
Να έχει πρόχειρα τα στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας του (π.χ. οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας)
Να δώσει έναν δικό του αριθμό κινητού τηλεφώνου
Το έντυπο συναίνεσης μελών του νοικοκυριού εφόσον απαιτείται

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Για τον ένταξη στο Κ.Ε.Α. πρέπει να ικανοποιούνται τρεις κατηγορίες κριτηρίων:

1. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
Το εισόδημα του νοικοκυριού, τους έξι (6) τελευταίους μήνες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ποσά όπως περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

2. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
α. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική αξία τηςακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000€ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000€ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 €.
β. Κινητή περιουσία:
1. Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητοςή και δίκυκλα), δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000€.
2. Το συνολικό ύψος καταθέσεων του νοικοκυριού και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του ύψους του εξαμηνιαίου ποσού του Πίνακα 2.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ:
Τα νοικοκυριά πρέπει να κατοικούν νόμιμα στους Δήμους εφαρμογής του προγράμματος.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Α

Το πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα ενός πολύπλευρου σχεδίου για την αντιμετώπισηςτης ακραίας φτώχειας; και συνδυάζει:

Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ.
Η ενίσχυση αφορά την εξασφάλιση εισοδήματος έως τη συμπλήρωσή του στα νοικοκυριά που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτή n ενίσχυση υπολογίζεται αθροιστικά μέχρι 200€/μήνα για το πρώτο μέλος, μέχρι 100€/μήνα για κάθε επιπλέον ενήλικο και μέχρι 50€/μήνα για κάθε ανήλικο (βλ. παραδείγματα ενίσχυσης).
Για να ενταχθεί ένα νοικοκυριό στο πρόγραμμα, το εισόδημα του τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά στον πίνακα 2 (βλ. παραπάνω):
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

α) μεμονωμένο άτομο που δήλωσε ότι κατά
το τελευταίο 6μπνο εισέπραξε 600€, θα λάβει μηνιαία ενίσχυση ίση με:
(1.200€ – 600€) / 6 = 100€
β) τετραμελής οικογένεια που δήλωσε ότι κατά
το τελευταίο 6μπνο εισέπραξε 900€, θα λάβει
μηνιαία ενίσχυση ίση με:
(2.400€ – 900€) / 6 = 250€

Β) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΘΑ.
Το Κ.Ε.Α. προβλέπει τη διασύνδεση του νοικοκυριού σας, κατά περίπτωση και ανάλογα
με τις ανάγκες του, με:
μερική επιδότηση ενοικίου.
δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων.
Παροχή σχολικών γευμάτων.
παραπομπή και ένταξ
η σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.
ένταξη στα προγράμματα των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας,
ένταξη στα προγράμματα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (ΤΕΒΑ).
κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, ΔΕΥΑΜΒ, Δήμων και δημοτικών Επιχειρήσεων
4.png

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα
www.keaprogram.gr
καθώς και τα σημεία υποδοχής του Δήμου Βόλου της περιοχής σας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Αν φιλοξενούμαι μπορώ να κάνω αίτηση για το Κ.Ε.Α.;
Οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούν να υποβάλουν μόνοι τους αίτηση για το Κ.Ε.Α., ωστόσο, αυτός/η που σας φιλοξενεί οφείλει, αν υποβάλει αίτηση, να σας συμπεριλάβει υποχρεωτικά.
Αν είμαι άστεγος μπορώ να κάνω αίτηση για το Κ.Ε.Α.;
Ναι, εφόσον έχετε καταγραφεί από την κοινωνική υπηρεσία Δήμου ή κάνετε χρήση των υπηρεσιών του ξενώνα Αστέγων ή εντάσσεστε στο πρόγραμμα Στέγαση-Επανένταξη που λειτουργούν στον Δήμο σας.
Ποιο εισόδημα πρέπει να συμπληρώσω στην αίτηση;
Το συνολικό εισόδημα από κάθε πηγή – προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση – που εισπράξατε εσείς και τα μέλη του νοικοκυριού κατά τους έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για το Κ.Ε.Α. Εξαιρούνται: επίδομα αναδοχής, επίδομα απροστάτευτων τέκνων,
τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.
Πώς θα λαμβάνω την εισοδηματική ενίσχυση;
Η εισοδηματική ενίσχυση: καταβάλλεται μηνιαίως στον τραπεζικό λογαριασμό σας. Από το συνολικό ποσό, 50% δαπανάται αποκλειστικά μέσω προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας, ενώ για το υπόλοιπο 50% υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης, μέσω τραπεζικού καταστήματος ή/και μέσω χρεωστικής κάρτας, από ΑΤΜ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει