Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος χωρίς επιβολή προστίμου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Βόλου (σοφίτα κτιρίου Σπίρερ) ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ 101123/2015 που τροποποιεί την ΚΥΑ 146896/2014 “Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις”, δίδεται παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 για υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος χωρίς την καταβολή προστίμου. Μετά την ημερομηνία αυτή ο παραβάτης τιμωρείται ως εξής:

α) με πρόστιμο 50 € (ευρώ) για κάθε μήνα καθυστέρησης από 1-10-2015 έως 31-12-2015. Οι παραβάτες οφείλουν να προσκομίσουν στην αδειοδοτούσα αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας) τα παραστατικά εξόφλησης των αντίστοιχων παραβόλων υπέρ του Δημοσίου που εκδίδονται από την Δ.Ο.Υ. για εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης άδειας χρήσης νερού που αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου του Ν. 3889/2010 (Α΄ 182)

β) με πρόστιμο 1.000 μέχρι 2.000 € (ευρώ) όταν η αίτηση κατατεθεί μετά την 1-1-2016. Τα πρόστιμα σε αυτή την περίπτωση επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας και ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στις παρ. 2 έως 4.2. του άρθρο 13 της ΚΥΑ 146896/2014 όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 101123/2015.

Η καταβολή προστίμου και η προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών στην αδειοδοτούσα αρχή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αδειοδότησης.
Υπενθυμίζεται ότι της έκδοσης άδειας χρήσης ύδατος προηγείται η εγγραφή του σημείου υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), η οποία μετά την 31-12-2014 επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή αρκεί η προσκόμιση στην αδειοδοτούσα αρχή παραβόλου (100 ευρώ) υπέρ του Δημοσίου που εκδίδεται από την Δ.Ο.Υ. για εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. του σημείου υδροληψίας και αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου του Ν. 3889/2010 (Α΄ 182).

Δεν απαιτείται εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ. (θα γίνει από τις Δ/νσεις Υδάτων) των σημείων υδροληψίας για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια χρήσης ύδατος μετά τις 20-12-2005 ανεξάρτητα αν είναι σε ισχύ ή όχι.

Οι αιτήσεις εγγραφής των σημείων υδροληψίας (γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές κλπ.) στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Βόλου, που βρίσκεται στη σοφίτα του Κτιρίου Σπίρερ.

Πληροφορίες στα τηλ. 2421 3 56892 (κα Καραΐσκου Εύη) και 2421 3 56891 (κα Τριανταφυλλίδου Φιλιώ).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει