Παρατείνεται και στον Δήμο Βόλου για έναν χρόνο το πρόγραμμα «Στέγαση & Επανένταξη»

Με απόφαση του υπουργείου Εργασίας – Καλύπτει το ενοίκιο 25 άστεγων οικογενειών που έχουν ενταχθεί ήδη στο πρόγραμμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας παρατείνεται και στο Δήμο Βόλου το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» που έληξε στις 31/12/2016 για ακόμη ένα χρόνο, δηλαδή έως και την 31/12/2017. Το πρόγραμμα καλύπτει το ενοίκιο των 25 άστεγων οικογενειών που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Αναλυτικότερα:

Ο Δήμος Βόλου, από τo 2015 υλοποιεί το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», το οποίο εγκρίθηκε με την Δ28/ οικ./31354/2352/15-9-2014 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και έχει ως κύριο στόχο την πλήρη επανένταξη και ενσωμάτωση στον κοινωνικό ιστό ανθρώπων, που λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας αλλά και για ξεχωριστούς λόγους ο καθένας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα της έλλειψης στέγης.

Προκειμένου οι ωφελούμενοι να επωφεληθούν αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και επανένταξης, το Υπουργείο Εργασίας κατέθεσε τροπολογία που συμπεριλήφθηκε στο νόμο «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)», με την οποία δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα έως 31/12/2017

Με την αριθμ. Δ23/οικ. 61006/4703 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίσθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος. Σύμφωνα με αυτή, ωφελούμενοι του προγράμματος είναι όσοι συμμετείχαν στις δράσεις του προγράμματος έως 31/12/2016. Από το σύνολο των ενηλίκων ωφελουμένων, ποσοστό κατ’ ελάχιστον, 40% πρέπει να προωθηθεί στην εργασία.

Επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θεωρούνται η κάλυψη του ενοικίου έως του ποσού των 180€ για μεμονωμένο άτομο, έως 240€ για δύο ή περισσότερους ενήλικες και έως 280€ για οικογένειες και η κάλυψη εξόδων επισκευής υφιστάμενης κατοικίας έως του ποσού των 3.600 €. Επίσης, χρηματοδοτείται η εργασιακή επανένταξη, δηλαδή η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με την κάλυψη του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη), η δημιουργία επιχείρησης ή μικρής επιχειρηματικής μονάδας μέχρι του ποσού των 6.000 € συνολικά και η απασχόληση στον αγροτικό τομέα επίσης μέχρι του ποσού των 6.000 €.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από 1/1/2017 έως 31/12/2017.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει