“Πράσινο φως” από ΓΣ για την ΑΜΚ ύψους 66,6 εκατ. ευρώ


Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020, 16:14

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.868.826,60 ευρώ, με καταβολή μετρητών, κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και διάθεση των νέων μετοχών σε κεφάλαια που διαχειρίζονται διεθνείς επενδυτές, αποφάσισε η σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Ειδικότερα, η έκτακτη ΓΣ αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.868.826,60 ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 6.229.422 κοινών, με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και διάθεση των νέων μετοχών σε κεφάλαια που διαχειρίζονται οι εξής διεθνείς επενδυτές ή/και συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες: Blackrock Inc., Anavio Capital Partners LLP, Kayne Anderson Capital Advisors LP, και Impax Asset Management, με τιμή διάθεσης 11 ευρώ ανά νέα μετοχή, η δε διαφορά, μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης, η οποία ανέρχεται στο ποσό 66.654.815,4 ευρώ, θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό της εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαθέσει τις νέες μετοχές στους παραπάνω επενδυτές και να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασής της.

Συνεπεία της ανωτέρω αποφασισθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.


Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020, 16:14

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει