Προσφυγές Μ. Πατσιαντά κατά των έξι αποφάσεων του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Ο Πατσιαντάς Μαργαρίτης, επικεφαλής παράταξής μας της μείζονος μειοψηφίας «ΔΡΟΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΤΡΟΠΉΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, άσκησε σήμερα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν. 3463/2006 προσφυγές κατά των έξι αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος με τις οποίες αποδέχθηκε τις αντίστοιχες προσφυγές των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων Ε. Ανδρέου-Μεϊκοπούλου, Ι. Αποστολάκη, Κ. Γαργάλα, Μ. Δραμητινού, Φ. Κοκκινάκη και Ι. Μολοχίδη κατά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν από τα Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, της ΑΝΕΒΟ Α.Ε., της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου. και του “Μουσείο Αλέξανδρου Κ.Δάμτσα”.

Το περιεχόμενο των προσφυγών έχει ως ακολούθως:

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΤΟΥ Ν.3463/2006 «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ» ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111 – Τ.Κ. 41336, ΛΑΡΙΣΑ)
ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Πατσιαντά Μαργαρίτη του Ρήγα, δημοτικού συμβούλου Βόλου, επικεφαλής του επιλαχόντος συνδυασμού της μείζονος μειοψηφίας «ΔΡΟΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΤΡΟΠΉΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, κατοίκου Βόλου (οδός Γαμβέτα αριθ. 77), τηλ. 2421024686 και 6972058904

ΚΑΤΑ

Της με Α.Π. τ.τ.3815/228893/1-2-2016 (ΑΔΑ: 6ΟΟΘΟΡ10-ΧΞΦ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος με ΘΕΜΑ: Αποδοχή της από 2-12-2015 προσφυγής των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ε. Ανδρέου-Μεϊκοπούλου, Ι. Αποστολάκη, Κ. Γαργάλα, Μ. Δραμητινού, Φ. Κοκκινάκη και Ι. Μολοχίδη της με αριθ. 774/2015 (ΑΔΑ:Ω6Ο3Ω96-75Η) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλου «Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση µέλους της µειοψηφίας που ανεξαρτητοποιήθηκε, στο ∆.Σ. του “Μουσείο Αλέξανδρου Κ. ∆άµτσα”».
Βόλος 15-2-2016

Κατά της με αριθ. 769/2015 (ΑΔΑ:ΩΨ97Ω96-ΓΨ5) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλου «Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση µελών της µειοψηφίας που ανεξαρτητοποιήθηκαν, στο ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΜΒ» που ελήφθη κατά την 34η ΄Εκτακτη Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 18-11-2015 οι δημοτικοί σύμβουλοι 1) Ελένη Ανδρέου-Μεϊκοπούλου, 2) Ιάσων Αποστολάκης, 3) Κωνσταντίνος Γαργάλας, 4) Ματθαίος Δραμητινός, 5) Φωτεινή Κοκκινάκη, 6) Ιωάννης Μολοχίδης άσκησαν προς την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος την από 2-12-2015 προσφυγή.

Επί της ως άνω από 2-12-2015 προσφυγής εκδόθηκε η προσβαλλόμενη με την παρούσα με Α.Π. τ.τ.3815/228893/1-2-2016 (ΑΔΑ: 6ΟΟΘΟΡ10-ΧΞΦ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος που την δέχθηκε.
Αιτούμαι την ακύρωση της ως άνω με Α.Π. τ.τ.3815/228893/1-2-2016 (ΑΔΑ: 6ΟΟΘΟΡ10-ΧΞΦ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος για τους ακόλουθους νομίμους και βασίμους λόγους:

(Α)

Σύμφωνα με το άρθρο 227 Ν/3852/2010, ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. Εν προκειμένω η ανωτέρω προσφυγή ασκήθηκε στις 2-12-2015 και η ανωτέρω προσβαλλόμενη με Α.Π. 135/7178/1-2-2016 απόφαση δημοσιεύθηκε με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 7ΣΩ7ΟΡ10-ΘΕ7) στις 11-2-2016, ήτοι μετά την παρέλευση της ανωτέρω δίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας, και συνεπώς είναι άκυρη και ανίσχυρη.

(Β)

Όπως ήδη έχω εκθέσει και στο αναφερόμενο στην προσβαλλόμενη απόφαση με Α.Π. 4059/240398/28-12-2015 Υπόμνημά μου, είμαι Δημοτικός Σύμβουλος επικεφαλής του επιλαχόντος συνδυασμού της μείζονος μειοψηφίας «ΔΡΟΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΤΡΟΠΉΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου και έλαβα την αριθµ. 112373/17-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου να παραβρεθώ στην 34η ΄Εκτακτη Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 18-11-2015 και ώρα 11.30 π.μ., στην οποία περιλαμβάνονταν και τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

– Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών της μειοψηφίας που ανεξαρτητοποιήθηκαν, στο Δ.Σ. του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ.
– Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών της μειοψηφίας που ανεξαρτητοποιήθηκαν, στο Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.
– Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών της μειοψηφίας που ανεξαρτητοποιήθηκαν, στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ.
– Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών της μειοψηφίας που ανεξαρτητοποιήθηκαν, στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου.
– Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών της μειοψηφίας που ανεξαρτητοποιήθηκαν, στο Δ.Σ. της ΑΝΕΒΟ Α.Ε. –
– Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών της μειοψηφίας που ανεξαρτητοποιήθηκαν, στο Δ.Σ. του “Μουσείο Αλέξανδρου Κ.Δάμτσα”.

Με το προναφερόμενο με Α.Π. 4059/240398/28-12-2015 Υπόμνημά μου προσκόμισα κι επικαλέστηκα 1) την με αριθ. 71/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας Ευβοίας (ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΡ9-Τ1Ν), 2) το με αριθ. πρωτ. 49466/49058/2011/8-2-2012 έγγραφο ΥΠΕΣ, 3) την με αριθ. πρωτ. 109.432/9-11-2015 γνωμοδότηση της έμμισθης δικηγόρου του Δήμου Βόλου Σοφίας Παπαγιαννίτση προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, 4) την με αριθ. πρωτ. 13083/9-11-2015 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της ΔΕΥΑΜΒ Αντωνίου Ξηρού προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και 5) γνωμοδότηση της “ΔήμοςNet”.

Οι έξι προσφεύγοντες, που στις τελευταίες δημοτικές εκλογές αναδείχθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι με την παράταξη του επιλαχόντος συνδυασμού της μείζονος μειοψηφίας «ΔΡΟΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΤΡΟΠΉΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», με την από 26-10-2015 και με αριθ. πρωτ. 104713/26-10-2015 επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου δήλωσαν ότι ανεξαρτητοποιούνται από την ανωτέρω παράταξη. Σημειωτέον ότι είχε προηγηθεί δημόσια δήλωσή τους στα τοπικά ΜΜΕ στις 17-10-2015, στην οποία, μεταξύ άλλων, ανέφεραν ότι έχουν πλήρη επίγνωση ότι με την ανεξαρτητοποίησή τους θα επέλθει ως αυτόθροη συνέπεια η παύση τους από τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου και τα Δ.Σ. των Δημοτικών Νομικών Προσώπων και συνακόλουθα η άμεση αντικατάστασή τους. Συνεπώς, οι προσβαλλόμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθησαν με τη σύμφωνη γνώμη και ψήφο όλων των δημοτικών παρατάξεων (της πλειοψηφίας και των τεσσάρων μειοψηφιών), κατ’εφαρμογή του νόμου, ήταν αναμενόμενες για τους έξι προσφεύγοντες και δεν αποτέλεσαν γι’αυτούς «κεραυνό εν αιθρία», όπως δήθεν θέλουν εκ των υστέρων να τις εμφανίζουν.

Τους έξι προσφεύγοντες, που επέλεξαν την οδό της ανεξαρτητοποίησης από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας «Δρόμοι Συνεργασίας, Ανατροπής και Αλληλεγγύης», της οποίας είμαι επικεφαλής, κάλεσα και δημόσια να διαβάσουν και την με αριθ. 71/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας Ευβοίας (ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΡ9-Τ1Ν), στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στο με αριθ. πρωτ. 49466/49058/2011/8-2-2012 έγγραφο ΥΠΕΣ και στο 2359/138471/2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, τα οποία με σαφήνεια αναλύουν ότι «δημοτικοί σύμβουλοι που συμμετείχαν στο ΔΣ δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης ως εκπρόσωποι είτε της πλειοψηφούσας είτε της μειοψηφούσας δημοτικής παράταξης εφόσον ανεξαρτητοποιηθούν, παύουν πλέον να θεωρούνται εκπρόσωποι της παράταξης από την οποία προέρχονταν. Το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να λάβει απόφαση για την αντικατάστασή τους ορίζοντας στην θέση τους άλλα μέλη τα οποία να κατέχουν τις ιδιότητες που ορίζει το άρθρο 255 του ΚΔΚ».

Το καταστατικό του «ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ» ορίζει ότι «Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, ως εξής: – Έξι (6) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου».

Το καταστατικό της «ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ» ορίζει ότι «Η επιχείρηση διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται μαζί με τους αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά: – Τέσσερις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία».

Το καταστατικό της «ΔΕΥΑΜΒ» ορίζει ότι «Η ΔΕΥΑΜΒ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται μαζί με τους αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο, του οποίου τα μέλη, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος, ορίζονται σύμφωαν με τις διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά: – Οκτώ (8) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και τουλάχιστον ένας (1) προέρχεται από τη μειοψηφία».

Το καταστατικό της «ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» ορίζει ότι «Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο ως εξής: – Δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής. – Τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι – εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων της μειοψηφίας ως μέλη».

Το καταστατικό της «ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.» και η με αριθ. 625/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι δωδεκαμελές και συμμετέχουν σ’αυτό τρεις (3) εκπρόσωποι των παρατάξεων της μειοψηφίας.

Το καταστατικό του «ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ∆ΑΜΤΣΑ» ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και ένας (1) τουλάχιστον εκ των μελών του ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

Η προσβαλλόμενη απόφαση, κατά παράβαση του νόμου, αγνόησε το προαναφερόμενο με αριθ. πρωτ. 49466/49058/2011/8-2-2012 έγγραφο ΥΠΕΣ, το οποίο έχει εκδοθεί κατόπιν σχετικού αιτήματος – ερωτήματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, και στήριξε την όλως εσφαλμένη κρίση της στο με αριθ. πρωτ. 41802/30-11-2015 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΣ Κώστα Πουλάκη, το οποίο εκδόθηκε κατόπιν επιστολής των έξι προσφευγόντων δημοτικών συμβούλων προς αυτόν. Στο εν λόγω έγγραφο ο Κώστας Πουλάκης διατυπώνει τις προσωπικές του απόψεις και κρίσεις ότι δήθεν ακόμη και μετά την ανεξαρτητοποίηση από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας των υπογραφόντων τη σχετική επιστολή δημοτικών συμβούλων, δεν δημιουργείται πρόβλημα στη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων και τη διοίκηση των νομικών προσώπων του Δήμου Βόλου. Δηλαδή, ο Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΣ θεωρεί ότι δήθεν ο δημοτικός σύμβουλος, παρ’όλο που ανεξαρτητοποιείται, εξακολουθεί και μετά την ανεξαρτητοποίησή του να εκπροσωπεί στο Δ.Σ. του δημοτικού νομικού προσώπου την παράταξη της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας, που ο ίδιος αυτόβουλα εγκατέλειψε.

Σημειωτέον ότι το ΣτΕ με την 78/2015 απόφασή του (Βλ. Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ) ορθά έκρινε ότι θεμιτώς από συνταγματική άποψη ο νόμος προβλέπει ότι στις δημοτικές εκλογές λαμβάνουν μέρος μόνο συνδυασμοί, ώστε το εκλογικό σώμα να επιλέγει με βάση το πρόγραμμα, το πρόσωπο του επικεφαλής, αλλά και το σύνολο των προσώπων που απαρτίζουν το συνδυασμό και τη δυνατότητα μεταξύ τους συνεργασίας και, περαιτέρω, ότι οι θέσεις στα Δ.Σ. των Συλλογικών Δημοτικών Οργάνων κατανέμονται στις δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες συγκροτούνται από τους δημοτικούς συμβούλους των συνδυασμών, με τελικό αποτέλεσμα η πλήρωση των θέσεων αυτών καθώς και η συγκρότηση και λειτουργία των Δ.Σ. να έχει αναγωγή στη βούληση του εκλογικού σώματος.
Είναι πρόδηλο ότι η προσβαλλόμενη απόφαση, όπως και το με αριθ. πρωτ. 41802/30-11-2015 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΣ, είναι αντίθετες στο Νόμο, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το ορθό περιεχόμενο 1) του με αριθ. πρωτ. 49466/49058/2011/8-2-2012 εγγράφου του ΥΠΕΣ, 2) της με αριθ. πρωτ. 109.432/9-11-2015 γνωμοδότησης της έμμισθης δικηγόρου του Δήμου Βόλου Σοφίας Παπαγιαννίτση προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, 3) της με αριθ. πρωτ. 13083/9-11-2015 γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου της ΔΕΥΑΜΒ Αντωνίου Ξηρού προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και 4) της γνωμοδότησης της “ΔήμοςNet” και έτσι παραβιάζουν ευθέως τη βούληση του εκλογικού σώματος, όπως αυτή αποτυπώθηκε στο αποτέλεσμα των τελευταίων δημοτικών εκλογών στο Δήμο Βόλου.

Επειδή έχω έννομο συμφέρον και νομιμοποιούμαι ενεργητικά για την υποβολή της παρούσας προσφυγής, αφού ως επικεφαλής του επιλαχόντος συνδυασμού της μείζονος μειοψηφίας «ΔΡΟΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΤΡΟΠΉΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου οφείλω να μεριμνώ στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων μου για την τήρηση της νομιμότητας και για την διαφύλαξη της βούλησης του εκλογικού σώματος.

Επειδή η παρούσα προσφυγή μου ασκείται εμπροθέσμως και οι ανωτέρω λόγοι ακυρότητας της προσβαλλόμενης απόφασης είναι νόμιμοι και βάσιμοι.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ – ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μου. Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη με Α.Π. τ.τ.4059/240398/1-2-2016 (ΑΔΑ:64ΧΟΡ10-12Ψ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος με ΘΕΜΑ: Αποδοχή της από 2-12-2015 προσφυγής των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ε. Ανδρέου-Μεϊκοπούλου, Ι. Αποστολάκη, Κ. Γαργάλα, Μ. Δραμητινού, Φ. Κοκκινάκη και Ι. Μολοχίδη της με αριθ. 774/2015 (ΑΔΑ:Ω6Ο3Ω96-75Η) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλου «Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση µέλους της µειοψηφίας που ανεξαρτητοποιήθηκε, στο ∆.Σ. του “Μουσείο Αλέξανδρου Κ. ∆άµτσα”».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει