Προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας για το νέο “Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση ,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Σημαντικά έργα και δράσεις που αφορούν το νομό Μαγνησίας και μπορούν να προσφέρουν απασχόληση στους μηχανικούς προτείνει η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Μαγνησίας, για το νέο «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.)» για την Ελλάδα, ή πιο απλά στο «νέο ΕΣΠΑ», προκειμένου να ενταχθούν στον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Τις προτάσεις που έκανε δεκτές ομόφωνα η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Μαγνησίας συνέταξε η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συνεχίζει το έργο της συγκεντρώνοντας και νέα στοιχεία προκειμένου να εμπλουτίσει την πρόταση της, που θα βοηθήσει τη Περιφέρεια Θεσσαλίας να διεκδικήσει έργα και δράσεις που αφορούν το νομό Μαγνησίας.

Τα μέλη της Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020 του ΤΕΕ Μαγνησίας, αποτελούν οι: Βαγγέλης Τσιρνόβας, Αρχιτέκτων Μηχανικό, Ανδρομάχη Παπαδάμ, Δομοστατικό Μηχανικό, Δημήτρη Καλεσόπουλος, Μηχανικό Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Χαράλαμπο Σκυργιάννη, Πολιτικό Μηχανικό, Μαρία Μπρούζγου, Αρχιτέκτων Μηχανικό, Παναγιώτη Σοφουλάκη, Μηχανολόγο Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης και Ιορδάνη Γιάντση, Πολιτικό Μηχανικό.

Η πρόταση του ΤΕΕ Μαγνησίας

Όπως επισημαίνει η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Μαγνησίας, «το τελευταίο χρηματοδοτικό πακέτο από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ε.Ε., με τίτλο «ΕΣΠΑ 2007-2013» που ολοκληρώνεται την παρούσα περίοδο, κάλυψε μεγάλο μέρος των αναγκών της αναπτυσσόμενης ελληνικής κοινωνίας. Δεδομένων, όμως, των νέων συνθηκών ανάπτυξης και διαβίωσης που διαμορφώθηκαν κυρίως σε ευρωπαϊκό έδαφος αλλά και σε παγκόσμιο, η Ε.Ε. αναθεώρησε τον σχεδιασμό των χρηματοδοτικών της μηχανισμών και πλέον στα κριτήρια των επενδυτικών προγραμμάτων για τα δημόσια έργα και δράσεις έχουν ενσωματωθεί ως βασικοί άξονες α) η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, β) η ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού, γ) η προστασία του περιβάλλοντος, δ) η ανάπτυξη των υποδομών για οικονομική – κοινωνική ανάπτυξη, και ε) η βελτίωση της δημόσιας διοίκησης. Οι τρεις πρώτοι άξονες χαρακτηρίζουν και τις κύριες γραμμές πολιτικών για την Ευρώπη του 2020. Όλα τα παραπάνω εμπεριέχονται στο νέο «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.)» για την Ελλάδα, ή πιο απλά στο «νέο ΕΣΠΑ».

Μιας και η Ελλάδα έχει μεταλλαχθεί αρκετά δεδομένης της οικονομικής κρίσης που υφίσταται, η κεντρική επιτροπή σχεδιασμού του Σ.Ε.Σ. θέλησε να μοιράσει την ελληνική επικράτεια σε τρία επίπεδα Περιφερειών: τις λιγότερο αναπτυγμένες, τις Περιφέρειες σε μετάβαση και τις περισσότερο αναπτυγμένες.

Για να μπορέσει το Σ.Ε.Σ. να λειτουργήσει καλύτερα, βασιζόμενο πάντα στις ευρωπαϊκές γραμμές ανάπτυξης, χώρισε τα πεδία δράσης του σε 11 κατευθυντήριες γραμμές ή καλύτερα Θεματικούς Στόχους:

1. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»
2. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΤΠΕ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ»
3. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΤΑΑ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΘΑ)»
4. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ»
5. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ»
6. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ»
7. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 7: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (KEY NETWORK INFRASTRUCTURES)»
8. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
9. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ»
10. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 10: «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
11. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 11: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Κάθε Θεματικός Στόχος λειτουργεί γενικά ως αυτοτελές χρηματοδοτικό εργαλείο με διαφορετικούς εκάστοτε περιορισμούς ως προς την ένταξη των δικαιούχων φορέων.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εδώ και μερικές εβδομάδες έχει θέσει σε διαβούλευση τον σχεδιασμό της για τη νέα προγραμματική περίοδο που σηματοδοτεί το Σ.Ε.Σ. καλώντας σε συναντήσεις όλους τους τοπικούς φορείς των τεσσάρων νομών (δήμους, επιμελητήρια, ενώσεις βιομηχάνων, τοπικά τμήματα ΤΕΕ, αναπτυξιακές εταιρείες, κλπ.) ούτως ώστε να μπορέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταλήξει στον τελικό ορίζοντας ανάπτυξης για τα επόμενα έξι περίπου έτη. Στο σημείο αυτό, το ΤΕΕ Μαγνησίας καλείται να δώσει μια σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόταση για τα έργα και δράσεις που αφορούν το Νομό Μαγνησίας και πρέπει να ενταχθούν στον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Έτσι, θεωρώντας το ΣΕΣ ως ευκαιρία, μπορούμε να δούμε μία μικρή επιλεκτική ανάλυση swot (εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μίας επιχείρησης, όταν η επιχείρηση πρέπει να λάβει μία απόφαση σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει ή με σκοπό την επίτευξή τους) για το Νομό Μαγνησίας, ώστε να βοηθήσει στο σκεπτικό της ανάδειξης των προτάσεών μας.

ScreenShot001.jpg

ScreenShot002.jpg

ScreenShot003.jpg

ScreenShot004.jpg

Με δεδομένες τις συνοπτικές κατευθύνσεις της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής & τους Κύριους άξονες, που δόθηκαν από το Υπουργείο και είναι:

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση
3. Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον
4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης και τις υπάρχουσες παλαιότερες (για το ΕΣΠΑ) προτάσεις του ΤΕΕ οι οποίες παραμένουν δυστυχώς επίκαιρες σε μεγάλο βαθμό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Α. ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

1. Συντήρηση/εκσυγχρονισμός εθνικού οδικού δικτύου Πηλίου.(Πχ.Αποκατάσταση οδικού δικτύου Χανίων – Ζαγοράς)
2. Επαρκής συντήρηση επαρχιακών και δημοτικών οδών.(Πχ. Αποκατάσταση οδοστρώματος του τμήματος μεταξύ κόμβου Σέσκλου – Εθνικής Οδού (Κόμβου Βελεστίνου)
3. Εκσυγχρονισμός του Σιδηροδρομικού δικτύου
4. Βελτίωση – ολοκλήρωση του αεροδρομίου Ν.Αγχιάλου

Β. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

1. Βελτίωση -Εκσυγχρονισμός Λιμένος Βόλου
2. Έργα προστασίας των ακτών από διάβρωση.(Πχ. Δημιουργία κατάλληλης μόνιμης κατασκευή (κυματοθραύστη) παράλληλα του δρόμου στο τμήμα ΑΓΕΤ-Αγριά)
3. Συντήρηση/εκσυγχρονισμός νησιωτικών λιμένων

Γ. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

1. Ολοκλήρωση έργων Κάρλας
2. Δημιουργία λιμνοδεξαμενών
3. Ολοκλήρωση υδρευτικών δικτύων.
4. Αντικατάσταση υδρευτικών δικτύων από αμίαντο.
5. Εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων (κλειστά)
6. Ανάπτυξη Δικτύων – Τηλεπικοινωνιών
7. Αποχετευτικά δίκτυα και βιολογικοί σε μικρούς οικισμούς
8. Αποχέτευση – βιολογικοί καθαρισμοί αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων
9. Αντιμετώπιση αντιπλημμυρικών έργων και αντιολισθητικών φαινομένων στο Πήλιο
10. Αξιοποίηση φράγμα Παναγιώτικο με δίκτυα μεταφοράς νερού
11. Εγκατάσταση δικτύου τηλεανίχνευσης πυρκαγιών στο Πήλιο και τις περιβαλλοντικά ευπαθείς περιοχές της Μαγνησίας

Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

1. Ανάπτυξη καινοτόμων υποδομών για την ορθολογική αξιοποίηση της ενέργειας(Πχ. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας για τον φωτισμό των οδών με χρήση ΑΠΕ και τεχνολογίας LED)
2. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων (π.χ. Ενεργειακή αναβάθμιση Εθνικού Κολυμβητηρίου Βόλου
3. Πρόγραμμα στατικής ενίσχυσης κτηρίων
4.

Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

1. Συντήρηση δημόσιων και δημοτικών κτηρίων (π.χ. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

ΣΤ. ΥΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

1. Ολοκλήρωση των υποδομών του Νοσοκομείου Βόλου
2. Συντήρηση και αναβάθμιση υποδομών υγείας (π.χ. Πρωτοβάθμια: Κ.Υ & Π.Ι., Εξοπλισμός Ιατρικών Κέντρων )

Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

1.Ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών και πολιτιστικών μνημείων μέσα από στοχευμένες δράσεις μάρκετινγκ.
2. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός υποδομών χιονοδρομίας(Πχ.Αναβάθμιση και Εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου Πηλίου εκτός χειμερινής περιόδου)

Ζ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

1. Προώθηση-ενίσχυση καινοτόμων επιχειρήσεων

Η. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

1. Προώθηση γεωργικών και εντόπιων προϊόντων

Θ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Ανάπτυξη βιοτεχνίας-μεταποίησης

Ι. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

1. Εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων διοίκησης
2. Μεταφορά σωφρονιστικών ιδρυμάτων εκτός αστικού ιστού.

Κ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

1. Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός
2. Κτηματολόγιο
3. Διαχείριση απορριμμάτων Χώροι Υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.).
4. Νέες υποδομές και βελτίωση εξοπλισμού για Ανακύκλωση
5. Παρακολούθηση Ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ποιότητας νερού
6. Προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων (οριοθετήσεις, μελέτες, έργα)
7. Αποκατάσταση πρασίνου και περιβάλλοντος
8. Μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων μέσα στα ΧΥΤΑ.
9. Αναβάθμιση Βιολογικής μονάδας επεξεργασίας λυματολάσπης
10. Εξασφάλιση δασικής προστασίας

Σαφώς τα ανωτέρω προτεινόμενα έργα αφορούν κατά κύριο λόγο υποδομές για το Δήμο Βόλου, με σκοπό να δύναται μελλοντικά να στηρίξει οποιοδήποτε σχέδιο και όραμα εξέλιξής του και εκσυγχρονισμού του.

Επισυνάπτεται λίστα με έργα δευτερεύοντα τα οποία όμως από τον τίτλο τους καθιστούν σαφές ότι απαραιτήτως πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Δίνεται βάση στις βασικές υποδομές, (ΡΕΥΜΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ) , στο περιβάλλον και την άμεση προστασία του, καθώς και στην διεύρυνση του τριτογενούς τομέα, (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ), σύμφωνα με τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της εποχής στην Ελλάδα.

ScreenShot005.jpg

ScreenShot006.jpg

ScreenShot007.jpg

ScreenShot008.jpg

ScreenShot009.jpg

ScreenShot010.jpg

ScreenShot011.jpg

ScreenShot012.jpg

Μπορεί επίσης να σας αρέσει