Πρόσληψη τριών ατόμων στο Λιμάνι του Βόλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΩΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις

α) του Ν.3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» ( Α΄ 43 ) και ειδικότερα του άρθρου 11 παρ.2 , όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του Άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α΄213 ) .
β) του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄28) .
γ) του Ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄45 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
δ) του Άρθρου 9 του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄54) .
ε) της Π.Υ.Σ. 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο δημόσιο» (Α΄280) .
στ) του Β.Δ. της 28 Ιαν. /26 Φεβρ. 1958 (αναδημ.29 Μάρτ. 1958) «Περί εκτελέσεως του Ν.3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄61).
ζ) του Π.Δ. 175/2002 «Οργανισμός ,διάρθρωση και λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής» (Α΄158).
η) του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄141),όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 94/12 (Α΄149).
θ) του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄153).
ι) της αρίθμ.Μ.8414.6/16/2008/18-11-2008 Απόφασης ΥΕΝΑΝΠ.
ια) της αρίθμ.Μ.8414.6/17/2008/18-11-2008 Απόφασης ΥΕΝΑΝΠ.

2. Την αρίθμ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.5/10343/29-5-2014 Απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006,η οποία διαβιβάσθηκε με το αρίθμ.πρωτ. 5114.04/209/2014/30-05-2014 έγγραφο ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ

1Ο .
3. Την αρίθμ. 01/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας.
4. Την αρίθμ. 8412.2/68/2014/16-6-2014 Απόφαση Έγκρισης Πίστωσης ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/Π.Υ.2
5. Την α.α 61/2014 Η.Δ. Κεντρικού Λιμενάρχη Βόλου.
6. Τον Ν.3142/1955(ΦΕΚ 43 Α΄) και το Π.Δ. 217/1986(ΦΕΚ 87 Α΄) αναφορικά με τα όρια δικαιοδοσίας Π.Σ. Βόλου.
7. Την αρίθμ.Μ.8412.2/68/2014/16-6-2014 Απόφαση ΥΝΑ αναρτητέα στο Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΥΟΜΟΠ-Ζ6Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη ενός (01) έκτακτου Πλοηγού (Πλοιάρχου Ε.Ν.) για την Πλοήγηση πλοίων στους λιμένες δικαιοδοσίας Πλοηγικού Σταθμού Βόλου κατά κύριο λόγο αυτούς της Στυλίδας και Αχλαδίου Φθιώτιδος και εφόσον κατά περίπτωση απαιτηθεί και στους υπόλοιπους λιμένες αρμοδιότητας Π.Σ.Βόλου. Επίσης την πρόσληψη ενός (01) έκτακτου Κυβερνήτη και ενός (01) έκτακτου Πρυμνοδέτη της Πλοηγίδας Π.Υ. 61 του Πλοηγικού Σταθμού Βόλου (Βόλος/Κεντρικός Λιμένας) . Η πρόσληψη του παραπάνω Ναυτικού Προσωπικού θα πραγματοποιηθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες και θα καλύψει έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες.

Δικαίωμα συμμετοχής για την επιλογή έχουν όποιοι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι ναυτικοί συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα :

1.Είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους – μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) .
2. Γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα .
3. Κατά περίπτωση,είναι κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου Α΄ Ε.Ν. ή Κυβερνήτη Α΄ τάξεως ή Ναύτη – Ναυκλήρου.
4. Είναι σωματικά και πνευματικά ικανοί .
5. Δεν διώκονται ποινικά .
6. Είναι γνώστες της περιοχής του λιμένος , των ευκολιών αυτού και λοιπών τοπικών συνθηκών .
7.Δεν έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους για τον Πλοηγό και 45ο για τον Κυβερνήτη και τον Πρυμνοδέτη.
8.Είναι στρατολογικά εντάξει.

Για την απόδειξη των ανωτέρω υποβάλλονται μαζί με σχετική αίτηση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ( αλλοδαποί) .
2.Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (μόνο για αλλοδαπούς) .
3.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας .
4.Κάρτα υγείας σε ισχύ για τους εν ενεργεία ναυτικούς. Γνωμάτευση Οίκου Ναύτου ή Δημοσίου Νοσοκομείου για τους συνταξιούχους με την οποία θα επιβεβαιώνεται η υγεία και η αρτιμέλεια του ενδιαφερόμενου.
5.Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν διώκεται ποινικά .
6.Πίνακας θαλάσσιας Υπηρεσίας ή φωτοαντίγραφο Ν.Φ.
7.Βεβαίωση ΓΕΝΕ για τους ανέργους.
8.Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης για υποψηφίους έως 45 ετών.

Επισημαίνεται όσον αφορά στην πρόσληψη του έκτακτου Πλοηγού ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα που δίνει την δυνατότητα διακυβέρνησης πλοίου ανεξάρτητα από τους κόρους ολικής χωρητικότητας.Ειδικότερα επί των υποψηφίων με τα αυτά προσόντα θα προηγούνται οι άνεργοι. Η ανεργία θα αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΓΕΝΕ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (05) εργάσιμες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων . Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ή επίδειξη κάρτας ανεργίας .

Η αποζημίωση του Εκτάκτου Ναυτικού Προσωπικού αποδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ι) και ια) σχετικά. Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί μετά από επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων βάσει των σχετικών νόμων και αποφάσεων και θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται στο γραφείο Πλοηγικού Σταθμού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου ( Κεντρική Προβλήτα Λιμένα Βόλου – 1ος όροφος Γρ. Ναυτολογίας ) καθημερινά εργάσιμες μέρες και ώρες από Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 έως και την Πέμπτη 03 Ιουλίου 2014.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο του Πλοηγικού Σταθμού Βόλου στο Κ.Λ.ΒΟΛΟΥ τηλ: 2421353819-2421353830-2421028888.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει