Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση
Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020, 23:57

Έως τις 3 Δεκεμβρίου 2020 (8:00) θα είναι ανηρτημένο για δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας με τίτλο: «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις». Το νομοσχέδιο παρουσιάστηκε τη Δευτέρα από την ηγεσία του υπουργείου, με την υπουργό, Νίκη Κεραμέως να τονίζει ότι στόχος είναι η επαγγελματική εκπαίδευση «από λύση ανάγκης για λίγους, να καταστεί συνειδητή επιλογή για πολλούς».

Αλλαγές στα επίπεδα προσόντων 3, 4 και 5

Η βασική αλλαγή που φέρνει το εν λόγω νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, αφορά στα επίπεδα προσόντων 3, 4 και 5 και δη στη θεσμοθέτηση επιπέδου 3 στην Ελλάδα, κάτι που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Προβλέπεται, λοιπόν, στο νομοσχέδιο η θεσμοθέτηση Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (ΕΣΚ), στις οποίες θα μπορούν να φοιτήσουν απόφοιτοι γυμνασίου. Η φοίτηση θα είναι διετής, με θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση. Στο τέλος της φοίτησης, θα δίνεται σχετική πιστοποίηση.

Μαζί με τις ΕΣΚ, προσόντα επιπέδου 3 θα δίνονται και από τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Στο επίπεδο 4, εντάσσονται τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τα πρότυπα ΕΠΑΛ, καθώς επίσης και τα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ.). Στα πρότυπα ΕΠΑΛ, τα οποία θα ιδρυθούν, θα εισάγονται απόφοιτοι γυμνασίου με βάση τον βαθμό απολυτηρίου τους.

Προσόντα επιπέδου 5 θα προσφέρουν τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ. Το νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση πειραματικών και θεματικών ΙΕΚ, με νέες ειδικότητες, καθώς επίσης και την εκπόνηση νέων οδηγών κατάρτισης. Όσο για το μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας, δίνεται έμφαση στην πρόβλεψη κανόνων στη μάθηση στον χώρο εργασίας και στην πιστοποίηση των αποφοίτων. Το νομοσχέδιο προτείνει κοινούς κανόνες και κοινή πιστοποίηση με τα ΙΕΚ και δυνατότητα δεύτερης ειδικότητας επιπέδου 5. Προβλέπονται επίσης αγγλόφωνα τμήματα, γραφεία σταδιοδρομίας και εξ αποστάσεως κατάρτιση.

Τα παραπάνω εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο καθιερώνεται με το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης

Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η εποπτεία και η αξιολόγηση των πολιτικών, δράσεων και προγραμμάτων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση θα οργανώνεται πλέον συνεκτικά στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.). Όσο για τις δομές παροχής συνεχιζόμενης κατάρτισης (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – πρώην ΚΕΚ), θεσμοθετούνται αυστηρότεροι όροι και προδιαγραφές αδειοδότησης και πλαίσιο ελέγχων.

ΕΟΠΠΕΠ

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) θεσμοθετείται ως ο εθνικός φορέας πιστοποίησης προσόντων και διασφάλισης της ποιότητας στην ΕΕΚ και ΔΒΜ. Ο ΕΟΠΠΕΠ θα δύναται να αδειοδοτεί Φορείς Διεξαγωγής Εξετάσεων Πιστοποίησης Προσόντων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής.

Συμμετοχή κοινωνικών εταίρων

Για τη διασύνδεση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, το νομοσχέδιο προτείνει η ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό της ΕΕΚ και ΔΒΜ να γίνεται σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Έτσι, συστήνεται Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) με τριετή θητεία, με συμμετοχή και των κοινωνικών εταίρων, εκπροσώπων της αγοράς και λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.

Επιπλέον, σε επίπεδο περιφερειών, συστήνεται Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Σε τοπικό επίπεδο, θα λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας κάθε περιοχής (π.χ. τουρισμός στις Κυκλάδες, ενέργεια στη Δυτ. Μακεδονία).

Πηγή: ΑΜΠΕZougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει