Στην «λίστα» της … Τρόικας ο υπερχρεωμένος Δήμος Τρικκαίων

Το χρέος του Δήμου Τρικκαίων, φέρνει την διοίκηση του Δήμου (και άλλων 57 Δήμων της χώρας) υπό την διοίκηση της Τρόϊκας. Η κυβέρνηση θέτει, άμεσα το προαναγγελθέν πρόγραμμα εξυγίανσης των υπερχρεωμένων ΟΤΑ που τίθενται υπό καθεστώς Μνημονίου.

Ο υπερχρεωμένος Δήμος Τρικκαίων, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στον ειδικό λογαριασμό εξυγίανσης που δημιουργείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ιδιωτικές τράπεζες και να επιτύχει την επιμήκυνση ως και 25 χρόνια της εξυπηρέτησης των δανειακών του υποχρεώσεων-όπως διεκδικεί η Δημοτική Αρχή Τρικάλων- θα υποστεί δραστικό περιορισμό άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

Η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου ανατίθεται σε αυτή την περίπτωση, ουσιαστικά στην Ελεγκτική Επιτροπή, στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΕΔΚΕ που θα παρακολουθούν την πιστή τήρηση του προγράμματος εξυγίανσης του Δήμου.

Ο Δήμος Τρικκαίων, θα συμπληρώσει ειδικό απογραφικό δελτίο που θα περιλαμβάνει στοιχεία για την οικονομική του κατάσταση τα οποία θα ελέγχονται σε μηνιαία βάση από την Ελεγκτική Επιτροπή. Επίσης υποχρεώνεται να συντάξει πρόγραμμα εξυγίανσης με την είσοδο ορκωτών λογιστών που θα …ξεσκονίσουν τα οικονομικά του, ενώ απαγορεύεται ρητά να προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού και στην σύναψη νέων δανείων…

Επίσης θα διαθέτει μέρος των εσόδων του, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από ΣΑΤΑ, εκτός από εκείνα που προορίζονται για έργα και εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών, για την εξυπηρέτηση των δανείων, θα διαβιβάζει ετήσιες αναφορές προόδου του Δήμου στην Ελεγκτική Επιτροπή και θα συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Ελεγκτικής Επιτροπής κυρίως όσον αφορά την κατάρτιση των προϋπολογισμών του.

Η ένταξη του Δήμου Τρικκαίων στο …Μνημόνιο, είναι με τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου… μονόδρομος και απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών του και την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του από ορκωτούς ελεγκτές. Η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών αποστέλλεται με την ολοκλήρωσή της άμεσα στη Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία συντάσσει σχετική εισήγηση, την οποία υποβάλλει μαζί με την έκθεση στην Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει για την υπαγωγή ή μη του Δήμου στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης.

Ο Δήμος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών, καλείται να καταθέσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσής του που εγκρίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή η οποία, σε περίπτωση που το κρίνει ανεπαρκές, το τροποποιεί ή καταρτίζει η ίδια νέο.

Στον δανεισμό του Δήμου, καταγράφονται και ο δανεισμός των Νομικών Προσώπων του, από Τράπεζες, το ανεξόφλητο κεφάλαιο, τα τοκοχρεολύσια, οι εγγυήσεις που έχει παραχωρήσει ο δήμος για τη συνομολόγηση δανείων από νομικά του πρόσωπα. Επίσης, οι οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου που αφορούν μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες οφειλές, ενώ ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις θεωρούνται εκείνες που δεν έχουν εξοφληθεί 90 ημέρες από την ημερομηνία βεβαίωσής τους, οι υποχρεώσεις ή απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν από εκκρεμείς ή τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, τα διαθέσιμα έσοδα του Δήμου.

Στόχος του Μνημονίου, είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υπερχρέωσης του Δήμου Τρικκαίων (44 εκ. ευρώ περίπου) και να διασφαλιστεί η οικονομική του βιωσιμότητα.

Πηγή – TrikalaNews.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει