Στη φάση της υλοποίησης το σύστημα ασφάλειας του λιμένα Βόλου

Mετά την έγκριση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ

Στη φάση της υλοποίησης μπαίνει το ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας λιμένος Βόλου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS», αρχικού προϋπολογισμού 1.195.191,00 ευρώ. Ειδικότερα δόθηκαν από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστό, οι δύο εγκρίσεις συμβασιοποίησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας προς τον φορέα υλοποίησης του έργου που είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Λ.Β. Α.Ε., με κύριο του έργου τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου Α.Ε.

Τα ποσά των δύο προς υπογραφή Συμβάσεων που προέκυψαν μετά από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία του ΟΛΒ, είναι 905.787,41 € και 30.001,18 € αντίστοιχα και αφορούν στην προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού:

· ΣΥΜΒΑΣΗ 1 : Σύστημα Επιτήρησης & Ελέγχου Πρόσβασης Λιμένος
· ΣΥΜΒΑΣΗ 2 : Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ασφάλειας Λιμένος

Με το υπόψη έργο υλοποιείται το Σχέδιο Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης του Λιμένος Βόλου με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας, βάσει του Κώδικα ISPS, του Κανονισμού ΕΚ 725/04 και του Ν 3622/07. Κριτήριο σχεδιασμού είναι η δημιουργία Κέντρου Ασφάλειας εντός λιμένα όπου θα συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο, μέσω εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, το σύνολο των πληροφοριών ασφάλειας.

Ενδεικτικά το έργο αποτελείται από:
• Φυλάκιο Κεντρικής Πύλης / Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας (ΚΕΑ).
• Φυλάκιο Προβλήτα Νο 3.
• Σύστημα επιτήρησης με κάμερες, συστήματα επικοινωνίας με φυλάκια
• Ηλεκτρικούς μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης
• Ανιχνευτή μεταλλικών αντικειμένων
• Περιφράξεις, θύρες εισόδου-εξόδου οχημάτων
• Υπερυψωμένη πλατφόρμα ελέγχου Φ/Γ οχημάτων
• Προκατασκευασμένα στηθαία σκυροδέματος τύπου JERSEY
• Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό – κόμβοι διανομής – καλωδιώσεις

Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται η αναβάθμιση της ασφάλειας των λιμενικών υποδομών καθώς αυτή αποτελεί κρίσιμο στοιχείο λειτουργίας του Λιμένα Βόλου, τόσο για την προστασία των εργαζομένων, της πόλης του Βόλου και των επωφελούμενων από αυτό αλλά και όλης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η προτεινόμενη πράξη δημιουργεί φυσικές και ηλεκτρονικές συνθήκες ασφαλείας όπως ορίζονται από τους διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανόνες ασφαλείας και ειδικότερα του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004 (L129/6 της 29.4.2004) και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/65 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L310 της 25.11.2005) για την ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων, των λιμενικών εγκαταστάσεων και των λιμένων καθώς και του Ν 3622/07 “Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 281 Α’/20-12-2007).

Αναμενόμενα οφέλη από την ολοκλήρωσή του είναι η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας εντός της περιμέτρου του Λιμένα Βόλου καθώς και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με το λιμάνι και αυτοματοποίηση σχετικών διαδικασιών με την ηλεκτρονικοποίησή τους.

Μετά την έγκριση αυτή, ακολουθούν οι διαδικασίες υπογραφής των σχετικών Συμβάσεων μεταξύ ΟΛΒ και αναδόχων, για να ξεκινήσει η προμήθεια του εξοπλισμού. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2015.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει