Στις 4 Σεπτεμβρίου η Γ.Σ. για υιοθέτηση μέτρωνΣτις 4 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της “Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.” με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την υιοθέτηση μέτρων λόγω του γεγονότος ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας έχουν κατέλθει του ½ του μετοχικού της κεφαλαίου.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2019, που θα λάβει χώρα την 4η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λένορμαν αριθ. 205, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

2) Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008

3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναδρομικά για τις εταιρικές χρήσεις από 01.01.2018 έως 31.12.2018, καθώς επίσης για τη χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4) Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2017 -31.12.2017 και 01.01.2018 – 31.12.2018  και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για  την εταιρική  χρήση 01.01.2019– 31.12.2019

5) Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018

7) Ενημέρωση των μετόχων περί κατάθεσης της από 20.06.2019 αυτοτελούς αίτησης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIASA.E. (Διαδικασία Ασφαλιστικών Mέτρων) για τη λήψη προληπτικών μέτρων κατ’ άρθρο 70 παρ. 3 του Ν. 4307/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 ΠτΚ στο πλαίσιο αιτήσεως περί θέσης της Εταιρείας στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης

8) Υιοθέτηση μέτρων λόγω του γεγονότος ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας έχουν κατέλθει του ½ του μετοχικού της κεφαλαίου

9) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω από 29.07.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2019, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας καλούνται εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 18Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στον ίδιο τόπο και χώρο (ήτοι στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Λένορμαν 205).

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει