Συμπληρωματικές πιστώσεις προϋπολογισμού δαπανών προγράμματος δακοκτονίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Με βάση την ανωτέρω σχετική κατανεμήθηκαν πιστώσεις ύψους 563.452,00 € στις Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για τη διενέργεια του προγράμματος Δακοκτονίας από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

Το ανωτέρω ποσό δεσμεύτηκε από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με την ανάλυση δαπανών του παρακάτω πίνακα:

Πίνακας: Ανάλυση προϋπολογισμού δαπανών προγράμματος δακοκτονίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2015

ΦΟΡΕΑΣ: 073, ΚΑΕ 5241 (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ)

Α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ 10.000,00
2 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 5.000,00
3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 25.000,00
4 ΙΚΑ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ 10.000,00
5 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.000,00
6 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ 8.000,00
7 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 9.000,00
8 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 4.000,00
9 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2.000,00
10 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Κ΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2.000,00
11 ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.000,00
12 ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 101.868.33
13 ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΠΟ ΕΦΑΦΟΥΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 378.583,67
14 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 563.452,00

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι για τη διενέργεια των απαραίτητων από εδάφους δολωματικών ψεκασμών υπάρχει διαθέσιμο και έχει δεσμευθεί το ποσό των 378.583,67€.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για ένα γενικό δολωματικό ψεκασμό του συνολικού αριθμού των ψεκαζόμενων δένδρων των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ανέρχεται στο ποσό των 141.172,01€ [ήτοι (979.137 ψεκαζόμενα δένδρα Π.Ε Μαγνησίας χ 0,123€/δένδρο) + (144.015 ψεκαζόμενα δένδρα Π.Ε Σποράδων χ 0,144€/δένδρο) = 141.172,01€] συνάγεται ότι οι κατά τα ανωτέρω διαθέσιμες πιστώσεις δακοκτονίας ύψους 378.583,67€ επαρκούν για την πραγματοποίηση κατά μέσο όρο μόνο 2,7 γενικών ψεκασμών καθ’ όλη την περίοδο δακοκτονίας έτους 2015. Ωστόσο, η εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας με διαθέσιμη πίστωση για πραγματοποίηση μόνο 2,7 γενικών ψεκασμών προδικάζει τη μικρή αποτελεσματικότητα του προγράμματος, καθότι δεν αναμένεται η απρόσκοπτη υποστήριξη της καταπολέμησης όλων των γενεών του εντόμου, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα για την πληθυσμιακή εξέλιξη του δάκου και τις αρχές της ορθολογικής οργάνωσης για την αποτελεσματική εκπλήρωση του σκοπού των από εδάφους δολωματικών ψεκασμών.
Συγκεκριμένα, τα επιστημονικά δεδομένα της βιβλιογραφίας και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των πληθυσμιακών στοιχείων της γενεαλογίας του δάκου, που προέρχονται από τα δίκτυα δακοπαγίδων παρελθόντων ετών, συνηγορούν ότι παρατηρούνται τουλάχιστον 4-5 γενεές δάκου κατά ελαιοκομική περίοδο στην περιφέρεια αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας. Ο πρώτος ψεκασμός πραγματοποιείται εντός του Ιουλίου (αναλόγως του μεγέθους του καρπιδίου, του σταδίου πήξης του πυρήνα της ελιάς, των αποτελεσμάτων των συλλήψεων του δικτύου δακοπαγίδων ως προς τον αριθμό των θηλυκών γονιμοποιημένων ακμαίων και της αναλογίας του φύλου του δάκου, συνεκετιμουμένων των καιρικών συνθηκών). Η ακολουθούσα περίοδος του φθινοπώρου, η οποία χαρακτηρίζεται από κλιματολογικές συνθήκες -θερμοκρασία και υγρασία- που ευνοούν τον πολλαπλασιασμό του δάκου και την προσβολή του ελαιοκάρπου, απαιτεί τουλάχιστον 2-3 δολωματικούς ψεκασμούς, κατ΄ αναλογία του αριθμού των γενεών που παρατηρούνται κατά την περίοδο αυτή.
Από τα ανωτέρω τεκμηριώνεται ότι είναι παντελώς αδύνατη η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υποστήριξη της διαδικασίας δολωματικών ψεκασμών για την προληπτική αντιμετώπιση όλων των γενεών του εντόμου με εφαρμογή μόνον 2,7 γενικών ψεκασμών στα πλαίσια της διαθέσιμης πίστωσης ύψους 378.583,67€ για το έτος 2015.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την άμεση έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης ύψους 425.000€, ποσό που αντιστοιχεί σε τρείς επιπλέον ψεκασμούς, με σκοπό την επάρκεια οικονομικών πόρων για τη δυνητική εφαρμογή 5 γενικών δολωματικών ψεκασμών κατά μέσο όρο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει