Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου

Συνεδρίαζει το Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου την Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1 Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Δήμαρχο.

2 Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχων και Δημοτικής Συμβούλου.

3 Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Βόλου στις Τουριστικές Εκθέσεις της

Νυρεμβέργης και του Βελιγραδίου.

4 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού – παραλίας

ως πολυσύχναστων.

5 Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπών επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών

διαφορών και αμφισβητήσεων του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου, έτους 2013.

6 Λήψη απόφασης ορισμού επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή αχρήστων κινητών

πραγμάτων του Δήμου.

7 Λήψη απόφασης ορισμού δημοτικών συμβούλων για τη βεβαίωση περί της καλής εκτέλεσης

και του εύλογου της δαπάνης για δημοτικές εργασίες της Διεύθυνσης Οικονομικών και

λοιπών Δ/νσεων (εκτός των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Καθαριότητας)

αξίας μικρότερης των 2.934,74€.

8 Λήψη απόφασης ορισμού δημοτικού συμβούλου για την παραλαβή εργασιών και

μεταφορών της Διεύθυνσης Οικονομικών και λοιπών Διευθύνσεων (εκτός Δ/νσεων

Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Καθαριότητας).

9 Αντικατάσταση μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Μακρινίτσας.

10 Λήψη απόφασης ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΕΒΟ Α.Ε.

11 Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του),

στην επιτροπή χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, για το έτος

12 Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του),

στην επιτροπή του Ν. 2881/2001, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, για το έτος 2013.

13 Λήψη απόφασης αντικατάστασης μελών της Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας.

14 Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή δημοτικών συμβούλων στις επιτροπές παραλαβής 1)

εργασιών και 2) μεταφορών ως και για εργασίες συγκέντρωσης, αποκομιδής και διάθεσης

απορριμμάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας (διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 &

παρ.1 του άρθρου 70 του Π.Δ. 28/80).

15 Ανάκληση της υπ’ αριθ. 23/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκρότηση

επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του

Δήμου, βάσει του άθρου 1 του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77Α).

16 Ανάκληση της υπ’ αριθ. 24/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός

εκτιμητικής επιτροπής για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου

17 Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013 του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Μαγνησίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

18 Καθορισμός ειδικοτήτων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

19 Καθορισμός ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

20 Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους

2012.

21 Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους

22 Λήψη απόφασης για τη μεταφορά στη ΔΕΥΑΜΒ των τελών και δικαιωμάτων άρδευσης.

23 Λήψη απόφασης για την επιβολή τελών χρήσης εδάφους και υπεδάφους σε οργανισμούς

κοινής ωφέλεια.

24 Λήψη απόφασης για την προέγκριση δαπανών, στο πλαίσιο της υλοποίησης διαφόρων

εκδηλώσεων του Δήμου Βόλου.

25 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλετών (άρθρο 174 του Ν.3463/2006).

26 Έγκριση του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και

ορισμός Επιτροπής Διαχείρησης Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. (υπ’ αριθ. 27/2013

απόφαση Ο.Ε.).

27 Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής “περί επιλύσεως δια

συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Οργανισμών Τοπικής

28 Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης ακινήτου της Τοπικής Κοινότητας Κάτω

Λεχωνίων επ’ ονόματι Σαρρή Ιωάννη.

29 Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης ιδιωτικού κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το 2ο

Νηπιαγωγείο Νέας Αγχιάλου.

30 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση παραδοσιακού καφενείου Ζέρβα στην Άλλη Μεριά.

31 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου, για

κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

32 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση κοινοτικού καταστήματος στην πλατεία Άνω Λεχωνίων.

33 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση της πλαζ των Αλυκών.

34 Λήψη απόφασης για τη διενέργεια διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και μίσθωσης γερανού

απομάκρυνσης, παράνομα σταθμευμένων οχημάτων, από τη Δημοτική Αστυνομία.

35 Λήψη απόφασης για τη διανομή των καρτών του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης, από

περίπτερα και καταστήματα της πόλης.

36 Λήψη απόφασης περί σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της Συραγώς Μηνάκη

από τον Δημοτικό Ξενώνα Μακρινίτσας, με την επωνυμία “Αχιλλέας”.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

37 Λήψη απόφασης για την έγκριση του πίνακα λειτουργικών δαπανών των Σχολείων

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου α’ δόσης 2013.

38 Έγκριση παράτασης ισχύος/υπογραφή νέας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής

Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού (ΥΠΠΟΤ), Δήμου Βόλου και

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.

39 Έγκριση αγοράς, από τον Δήμο, φορτηγού αυτοκινήτου ιδιοκτησίας της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ, στην

τιμή των 0,01 λεπτών της αναπόσβεστης αξίας του.

40 Έγκριση επιστροφής στο Δήμο του παραχωρημένου στην ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ κτιρίου εκδηλώσεων

στο Αλιβέρι.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

41 Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 835/2012 απόφασης του Δ.Σ., αναφορικά με τη “χορήγηση

αδειών – παραγωγών λαϊκών αγορών”. (υπ’ αριθ. 3/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

42 Λήψη απόφασης για την ανανέωση και τροποποίηση αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου

Εμπορίου που λήγουν το έτος 2012.

43 Λήψη απόφασης περί επιβολής ή μη διοικητικού προστίμου στους παραβάτες του άρθρου 5

του Ν. 2323/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

44 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος παροχής

υπηρεσιών ΙΝΤΕΡΝΕΤ (VOZHOLN LARYSA).

45 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος παροχής

υπηρεσιών ΙΝΤΕΡΝΕΤ (TARE NIKOLA).

46 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ

– ΘΕΑΤΡΟ (ΤΡΟΥΜΠΟΥΤΖΑ ΜΑΡΙΑ).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

47 Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης των εργασιών του

έργου “Συντήρηση δρόμων Δ.Ε. Ν.Ιωνίας έτους 2012”.

48 Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου

“Εργασίες Εξωραϊσμού Πολιτιστικού Άλσους 2010”.

49 Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου

“Συμπληρωματικές εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης” του πρώην Δήμου Ιωλκού.

50 Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου

“Διευθέτηση – συλλογή όμβριων στο ρέμα Άλλης Μεριάς και Κηπίων Δ.Ιωλκού, τοποθέτηση

συρματοκυβωτίων – προσαρμογή στην παρακείμενη οδό”.

51 Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του

έργου “Αναβάθμιση και βελτίωση λειτουργικότητας δικτύου ύδρευσης του πρώην Δήμου

Ιωλκού”.

52 Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

“Κατασκευές οδών της πόλης έτους 2009”.

53 Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου

“Αποκατάσταση ζημιών δικτύων δημοτικού φωτισμού”.

54 Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου

“Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2013”.

55 Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου

“Αναβάθμιση και επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2013”.

56 Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου

“Συντήρηση και Ανακαίνιση Φωτεινής Σηματοδότησης έτους 2013”.

57 Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου

“Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα φωτεινής σηματοδότησης έτους 2013”.

58 Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Εργασίες μετατροπής

της οδού Ογλ σε ήπιας κυκλοφορίας”.

59 Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου “Συντήρηση δρόμων δημοτικής ενότητας

Νέας Ιωνίας έτους 2012″.

60 Κήρυξη της αναδόχου εταιρείας “ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Α.Ε.”, αναδόχου του έργου “Πολυώροφο κτίριο

στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος – Φιλελλήνων”, ως

έκπτωτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 αρθρ.65 παρ.1.

61 Κρίση της ένστασης της εταιρείας “ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Α.Ε.”, αναδόχου του έργου “Πολυώροφο

κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος – Φιλελλήνων”,

κατά της απόφασης έκπτωσης του Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών.

62 Σύνδεση γεωδαιτικού δέκτη (GPS) με δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και σταθμών αναφοράς.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

63 Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ.787/2012 απόφασης του Δ.Σ., ως

προς τον επαναπροσδιορισμό των θέσεων στη Λαϊκή Αγορά ένδυσης-υπόδησης της Ν.

Ιωνίας, επί της οδού Δημοκρατίας (από Βρυούλων έως Ανδριανουπόλεως). (υπ’

αριθ.33/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

64 Κρίση ενστάσεων για την επανασύνταξη της Πράξης Εφαρμογής και των διορθωτικών

πράξεων των θυλάκων στην εγκεκριμένη πολεοδομική ενότητα των Ν.Παγασών του Δήμου

Βόλου. (υπ’ αριθ. 35/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

65 Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για την έγκριση ένταξης του Δήμου Βόλου στο Σύμφωνο

Δημάρχων για την εφαρμογή βιώσιμων τοπικών ενεργειακών πολιτικών.(υπ’ αριθ. 36/2013

απόφαση Ε.Π.Ζ.).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

66 Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: “Καθορισμός θέσης στάθμευσης

ΑΜΕΑ στην οδό Εσφιγμενίτου έναντι του αρ. 79″.(υπ’ αριθ. 278/2012 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

67 Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός δύο στάσεων

αναμονής επιβατών Αστικού ΚΤΕΛ στην οδό Γ. Δήμου με Σταθά και Γκέσκου (υπ’ αριθ.

38/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

68 Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάθμευσης

ΑΜΕΑ και χώρου φορτοεκφόρτωσης στην οδό Τσοποτού με Περραιβού. (υπ’ αριθ. 39/2013

απόφαση Ε.Π.Ζ.).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

69 Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου στην οδό Γαλλίας 179. (υπ’ αριθ. 40/2013 απόφαση

Ε.Π.Ζ.).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

70 Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εναλλακτικής

διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

71 Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση αγοράς οικογενειακού τάφου στο νέο κοιμητήριο

(περιοχή Κούκος).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει