Σχέδιο νόμου για τη σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Την σύσταση ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Με το ίδιο σχέδιο καταργείται το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και προβλέπεται η μεταφορά του προσωπικού στην Αρχή.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η Αρχή αναλαμβάνει μεταξύ άλλων τις αρμοδιότητες για βασική έρευνα της γεωλογικής δομής της Ελλάδας, έρευνες και μελέτες για ραδιενεργά μεταλλεύματα και υπόγεια ακτινοβολία, υδρολογικές μελέτες, αναλύσεις σε γεωλογικά και μεταλλευτικά δείγματα, έρευνα και εντοπισμό ορυκτών πρώτων υλών, έλεγχο των δομικών υλικών για τήρηση των προδιαγραφών, ειδικότερα στα δημόσια έργα, γνωμοδοτήσεις και μελέτες σε ζητήματα γεωθερμίας, συνεργασία και παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους υδρογονάνθρακες, στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων, έρευνα και καταγραφή γεωλογικών κινδύνων, σύνταξη χαρτών επικινδυνότητας και σχεδίων αντιμετώπισης των κατολισθήσεων, παρακολούθηση των ενεργών ηφαιστείων, μικροβιολογική ανάλυση πόσιμου νερού.

Ειδικά για τη μελέτη και αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων προβλέπεται η σύσταση διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων με δύο τμήματα:

α) Τμήμα Διαχείρισης, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Φυσικών Κινδύνων, με αρμοδιότητα τους γεωλογικούς κινδύνους, τα κατολισθητικά και τα διαβρωτικά φαινόμενα, τα δευτερογενή γεωλογικά φαινόμενα λόγω σεισμών, τους ηφαιστειακούς κινδύνους, τους υδάτινους κινδύνους και πλημμύρες.

β) Τμήμα Διαχείρισης, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Κινδύνων, με αρμοδιότητα τους κινδύνους στο έδαφος και στο υπέδαφος, επιφανειακά και υπόγεια νερά από βιομηχανικά ατυχήματα, ακτινοβολίες, από ραδιενεργά μεταλλεύματα και ορυκτά, βιολογικές καταστροφές και εν γένει ανθρωπογενείς καταστροφές.

Για τους νυν εργαζόμενους του ΙΓΜΕ, το οποίο λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση, το σχέδιο νόμου προβλέπει τα εξής:

«Το υπαλληλικό προσωπικό του ΙΓΜΕ που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταφέρεται με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αυτοδικαίως στην ΕΑΓΜΕ και καταλαμβάνει θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας, εντασσόμενο στις αντίστοιχες οργανικές θέσεις που συνίστανται στην ΕΑΓΜΕ, εφόσον κατέχει τα τυπικά προσόντα πρόσληψης του κλάδου, της εκπαιδευτικής βαθμίδας και της ειδικότητας των θέσεων αυτών».

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, όλο το προσωπικό του ΙΓΜΕ προστατεύεται με:

– Διατήρηση θέσεων εργασίας με την ίδια έννομη σχέση, ως προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

– Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας για μισθολογική και βαθμολογική κατάταξή του

– Μισθολογική προστασία με διατήρηση και μεταφορά της προσωπικής διαφοράς των αποδοχών του

– Αύξηση ανώτατων ορίων απόλυσης στα 67 έτη με 40 έτη υπηρεσίας, αντί για τα 62 έτη και 40 χρόνια υπηρεσίας όπως ισχύει για τους εργαζόμενους των ΝΠΔΔ (αυτή η απόκλιση επιλέχθηκε ως αναγκαία, για την αποτροπή της ξαφνικής ανατροπής προγραμματισμού του εργασιακού βίου του υφιστάμενου προσωπικού).

– Εφαρμογή προστατευτικών διαδικασιών του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου.

Ακόμη, διασφαλίζεται η συνέχιση των έργων ΕΣΠΑ και όλων των συμβάσεων, έργων και προγραμμάτων που είχε αναλάβει το ΙΓΜΕ, με σκοπό την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωσή τους.

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει