Σωματείο Καθαριστριών –ων Ν. Μαγνησίας: Διακρίσεις στις προσλήψεις καθαριστριών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Το Σωματείο Καθαριστριών –ων Ν. Μαγνησίας εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στον τρόπο πρόσληψης καθαριστριών – ων από τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Βόλου. Οι αποφάσεις χαρακτηρίζονται από διαδικασίες καταπάτησης των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης και δείχνουν την πρόθεση της δημοτικής αρχής Βόλου να προχωρήσει σε μεροληπτικές προσλήψεις εξυπηρετώντας, ενδεχομένως, πελατειακές σχέσεις.

Καταγγέλλουμε ακόμη την αντίληψη της δημοτικής αρχής Βόλου, που είναι άκρως αντιδραστική, σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής που θέτει για τις προσλήψεις καθαριστριών, και που αφορούν την επιλογή με βάση την ελληνική υπηκοότητα και τη φυσική καταλληλότητα. Αυτά τα κριτήρια επιλογής κάνουν σαφή κοινωνική διάκριση στο δικαίωμα στην εργασία. Αλήθεια η δημοτική αρχή Βόλου στερεί το δικαίωμα από πολίτες της Ε.Ε. να εργαστούν στο Δήμο Βόλου; Ή σε μετανάστες που ζουν στη χώρα μας πολλά χρόνια και έχουν κάρτα εργασίας; Γιατί δε χρησιμοποιεί για την επιλογή τα κριτήρια που προτείνει ο ΑΣΕΠ, που έχουν αποκλειστικά κοινωνικό χαρακτήρα;

Απαράδεκτη είναι επίσης και η διαδικασία της συνέντευξης που προτείνει για την επιλογή των συναδέλφων μας. Η δημοτική αρχή Βόλου μ’ αυτήν την απόφαση, για πρώτη φορά, αφού παρόμοια διαδικασία δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού, σε κανένα δήμο, ανοίγει το δρόμο για επιλεκτικές προσλήψεις και για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου και για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Το Σωματείο Καθαριστριών απέστειλε στο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας υπόμνημα με το οποίο ζητά να παρέμβει για να ακυρώσει τις αποφάσεις των σχολικών επιτροπών ως απαράδεκτες και ως πράξη, εκ μέρους της δημοτικής αρχής Βόλου, κοινωνικού αποκλεισμού και ανθρώπινων διακρίσεων.

Πρόσληψη καθαριστή -ριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 01/01/2016 έως 30/06/2016

Ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Βόλου έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν.4186 (ΦΕΚ Α’ 193/17-09-2013) «Καθαρισμός σχολικών μονάδων».
Τις διατάξεις του Ν.4076 /10-8-2012 (ΦΕΚ 159) άρθρο 6 «Καθαρισμός σχολικών μονάδων», όπως είχε αντικασταθεί.
Τις διατάξεις του Ν.4002 – ΦΕΚ 180/22.08.2011 άρθρο 69 «περί του τρόπου διαδικασίας πρόσληψης των συμβασιούχων καθαριστριών για το σχολικό έτος 2012-2013»
Τις διατάξεις του Ν.1892/1990 παράγραφος 5 του άρθρου 113 όπως ισχύει ύστερα από την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του Ν. 3699/08 (ΦΕΚ 199/Α’)
Την εισήγηση του διευθυντή του 1ου ΕΚ Νέας Ιωνίας.
Τις με αριθμ. 125/2015, 130/2015, 140/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Ότι η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόλου θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού μίας θέσης (1) με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως 30/06/2016 και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων του παρακάτω σχολείου, από 01/01/2016 έως 30/06/2016, μετά από κενά που δημιουργήθηκαν στο:
– 1ο ΕΚ Νέας Ιωνίας (Αγ. Νεκταρίου 1 Νέα Ιωνία τηλ.24210 67243).

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

Όσον αφορά την διαδικασία νέων προσλήψεων:

– Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί σε κάθε σχολείο που αφορά, στο γραφείο Δ/νσης και στην εξωτερική πόρτα, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δ. Βόλου.
– Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι μέχρι και την Δευτέρα 09/11/2015 και ώρα 12.00 μ.μ.

Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Να είναι Έλληνες Πολίτες ή να έχουν την ελληνική υπηκοότητα.
Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι
Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βόλου. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος /α που να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος θα επιλεγεί υποψήφιος που να είναι μόνιμος κάτοικος όμορου Δήμου.
Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδ
ες για το τρίτο)

5. . ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

8..ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων βάσει συνέντευξης αποτελούμενη από τους:

Γαλάτης Απόστολος, Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αντικαταστάτη τον Πράττο Γεώργιο, Αντιπρόεδρο της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Τσοκανάκης Ιωάννης Δ/ντής του 1ου Εκ Βόλου με αντικαταστάτη τον Αμηγδαλίτση Κων/νο τομεάρχη
Παρασκευάς Ευάγγελος εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και με αντικαταστάτη τον Ψιμόπουλο Δημήτριο.
Κόκκινος Δημήτριος εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων και με αναπληρώτρια την Μπασιάκου Ελπινίκη.

θα μοριοδοτεί τη καταλληλότητα και των ενδιαφερομένων, με μέγιστο αριθμό μορίων τα 1.000.

Κατόπιν θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας και αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις, οι υποψήφιοι /ες θα κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

Το πρακτικό του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας θα τεθεί προς επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αίτηση
Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (φορολογικού έτους 2014 – εισοδήματα από 1/1/14 – 31/12/14). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.
Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.
Για τους γονείς με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους που να είναι σε ισχύ.
Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας.

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω κι ενός δικαιολογητικού καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στην κάθε σχολική μονάδα που αφορούν, έως την Δευτέρα 09/11/2015 και ώρα 12.00 μ.μ
και κατά τις ώρες 9.00 έως 12.00 μ.μ. Ειδικότερα στο:
– 1ο ΕΚ Νέας Ιωνίας (Αγ. Νεκταρίου 1 Νέα Ιωνία τηλ.24210 67243).
Η Ανακοίνωση, η Αίτηση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με αυτές θα παρέχονται καθημερινά από Πέμπτη 29/10/2015 κατά τις ώρες 9.00-11.00π.μ. από τη σχολική μονάδα (1ου Γυμνασίου Βόλου) ή από τα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου (Κτίριο Αποθηκών Μουρτζούκου), Εφτά Πλατανίων & Ζάχου, τηλ. 2421028517 και 28518 (Εσωτ. 5 ή 9 ή 8)

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση έργου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως 30/06/2016 και η αμοιβή του/της (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τη ροή χρηματοδότησης από τον αρμόδιο φορέα.
Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει των αιθουσών διδασκαλίας.

Να αναρτηθεί η παρούσα ανακοίνωση στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει