Το σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης της Θεσσαλίας 2014 – 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ τη σχετική ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Παρουσιάστηκε την Τετάρτη στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας, το Κείμενο Προτάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο της 2ης Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, για τον Σχεδιασμό και Κατάρτιση του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της χώρας περιόδου 2014 – 2020 (Σ.Ε.Σ.). Αναμένεται πλέον το «σχέδιο» του Εθνικού Προγράμματος (Σ.Ε.Σ.) που θα υποβληθεί στην Ε.Ε. στα τέλη Αυγούστου όπως ανακοινώθηκε, η έγκριση των Κανονισμών, ο καθορισμός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Νέας περιόδου με τους διαθέσιμους πόρους τους και τα Ταμεία συγχρηματοδότησής τους. Στο πλαίσιο αυτό ξεκινά άμεσα ο σχεδιασμός του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Θεσσαλίας.

Το Κείμενο – ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 – 2020 (Ιούνιος 2013), συντάχθηκε μετά το 1ο Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας περιόδου 2014-2020 (Οκτώβριος 2012), επικαιροποιημένο και εμπλουτισμένο με το σύνολο των απαιτουμένων στοιχείων που ορίζει η 2η Εγκύκλιος του Υπουργείου.

Ειδικότερα, αποτυπώνονται οι προτάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανά Θεματικό Στόχο ΟΛΩΝ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), σε επίπεδο Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και εξειδικεύονται στους απαιτούμενους τύπους δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ανά Επενδυτική Προτεραιότητα γίνεται διάκριση στο Ταμείο Συγχρηματοδότησης και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που προτείνεται να ενταχθεί (Περιφερειακό ή Εθνικό). Επίσης προτείνονται ενδεικτικοί Δικαιούχοι και προσδιορίζονται οι ωφελούμενοι. Δεν αποκλείεται κανένας Θεματικός Στόχος, καθόσον το Κείμενο αφορά στο συνολικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και όχι στο μέρος του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Παρότι βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια σχεδιασμού / προγραμματισμού, η εμβάθυνση και ανάλυση που γίνεται στο Κείμενο, είναι σημαντικού βαθμού, βασιζόμενη στη ευρεία διαβούλευση που υπήρξε σε όλο το προηγούμενο διάστημα και με όλους τους τοπικούς κοινωνικούς, οικονομικούς, αυτοδιοικητικούς, επιστημονικούς και υπηρεσιακούς φορείς της Θεσσαλίας αλλά και τους αρμόδιους κεντρικούς φορείς, στη βάσει των κατευθύνσεων της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κατευθύνσεων του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης.

Είναι σαφές λοιπόν ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας ακολουθεί διαδικασία σχεδιασμού, η οποία συνάδει με τα οριζόμενα στα «σχέδια» (έως και σήμερα) των νέων Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), τα οποία θα συγχρηματοδοτήσουν το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας κατά την περίοδο 2014-2020.

Ως εκ τούτου, η διαδικασία σχεδιασμού και προγραμματισμού είναι σταδιακή, εξειδικευόμενη διαχρονικά σε αντίστοιχα κείμενα, από το αναπτυξιακό πλαίσιο μέχρι και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, τα οποία όπως πρέπει να είναι γνωστό σε όλους όσους ασχολούνται με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, εγκρίνονται από τον αρμόδιο Επίτροπο της Ε.Ε.

Επίσης, είναι γνωστό σε όλους, ότι η αποτίμηση / αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, μετά την ολοκλήρωσή τους είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το δε κράτος μέλος ή και οι Περιφέρειες εκπονούν τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις ή / και τις αξιολογήσεις κατά την υλοποίηση.

Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω διαδικασιών, η Περιφέρεια Θεσσαλίας εφαρμόζει τους όρους και τους κανόνες του Κοινοτικού και Εθνικού Θεσμικού Πλαισίου, σε κάθε στάδιο σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, προκειμένου να διεκδικήσει τεκμηριωμένα το μέγιστο της χρηματοδότησης που δικαιούται σε κάθε προγραμματική περίοδο. Έτσι, εξελίσσεται η αξιολόγηση της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (2007-2013) στη Θεσσαλία, καθώς και ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου (2014-2020). Για τον σχεδιασμό της νέας περιόδου, σε αυτό το στάδιο το οποίο συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουν ληφθεί υπόψη τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα οποία αντανακλούν όσες παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια όλες τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, αλλά κυρίως αντανακλούν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και ύφεσης που έπληξε και συνεχίζει να πλήττει με ένταση το σύνολο της Χώρας.

Σ’ αυτό δε το κείμενο, το οποίο πληροί τα απαιτούμενα από τους Κανονισμούς τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να συμβάλλει και να ενσωματωθεί στο γενικό Εθνικό αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Χώρας για την περίοδο 2014-2020, αποτυπώνεται με σαφήνεια η αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η αποτύπωση αυτής της πολιτικής είναι εμφανής, τόσο στο Στρατηγικό Στόχο, όσο και στις επί μέρους αναπτυξιακές ανάγκες και τις δυνατότητες ανάπτυξης της Περιφέρειας, ενώ παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χωρική και κοινωνική συνοχή της Περιφέρειας.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι, η αποτελεσματική εφαρμογή της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας εξασφαλίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό όταν το σύνολο των διατιθέμενων πόρων των ΕΔΕΤ που αντιστοιχούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά τη περίοδο 2014 – 2020, συγχρηματοδοτήσουν το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας, διεκδίκηση που αποτυπώνεται πλήρως στο Κείμενο που συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα διεκδικείται και μέσω του Κειμένου χρηματοδότηση από το Νέο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας, όλων των έργων που χωροθετούνται στα γεωγραφικά και διοικητικά όρια της Περιφέρειας και υλοποιούνται και λειτουργούν αυτοτελώς από τοπικούς και περιφερειακούς φορείς (Δικαιούχους / κύριους των έργων).

Προς την κατεύθυνση αυτή είναι και ο προτεινόμενος στο παρόν κείμενο ενδεικτικός προσδιορισμός των επενδυτικών προτεραιοτήτων για ένταξη τους στο νέο ΠΕΠ Θεσσαλίας ή / και διαχείρισή τους από την Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Θεσσαλίας.

Είναι αλήθεια ότι απαιτείται ιδιαίτερη διαδικασία προσέγγισης και συγκεκριμένη τεχνική να μετουσιωθεί η πολιτική σε εφαρμόσιμη πράξη, ιδίως όταν διεκδικούμε το μέγιστο της χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), διότι πολιτική χωρίς την αναγκαία χρηματοδότηση και τήρηση των κανόνων, είναι μη εφαρμόσιμη.

Με αυτή τη φιλοσοφία λειτουργούμε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και μέχρι τώρα έχουμε επιτύχει τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων της περιόδου 2007-2013 και διεκδικούμε τεκμηριωμένα το μέγιστο της κοινοτικής χρηματοδότησης στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι πρώτη προτεραιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας (κυρίως της γεωργίας και της κτηνοτροφίας), με διεύρυνση του παραγωγικού ιστού και ενδυνάμωσή του, προς την κατεύθυνση της εξωστρέφειας, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας και στο πλαίσιο «έξυπνης εξειδίκευσης». Όλες οι άλλες δράσεις για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με απόλυτη ιεράρχηση και ορθολογική επιλογή, θα εξυπηρετούν αυτή τη προτεραιότητα, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής προστασίας, της αύξησης της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Κυρίαρχο δε στοιχείο του σχεδιασμού μας είναι η «χωρική διάσταση» της ανάπτυξης για την επίτευξη της χωρικής συνοχής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Με αυτές τις βασικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο θα φθάσουμε στην επίτευξη του Στρατηγικού / Κεντρικού μας Στόχου : ««Ισχυρή και καινοτόμος οικονομία στην Ευρώπη, με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον, μέσω της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».

Οι 11 Θεματικοί στόχοι Κανονισμού
και οι προτεινόμενες ανά Στόχο «Επενδυτικές Προτεραιότητες»
που περιλαμβάνονται στο Κείμενο προτάσεων Θεσσαλίας (Ιούνιος 2013)

1. Θεματικός Στόχος 1: «Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας»

Με τον στόχο αυτό επιδιώκεται η κάλυψη / εξυπηρέτηση των αναγκών:
Α) Ενίσχυση του τομέα της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Β) Συγκράτηση και ανάπτυξη του ερευνητικού δυναμικού της Περιφέρειας.

Επενδυτικές Προτεραιότητες:

Α) Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε και Κ) και των δυνατοτήτων αριστείας στον τομέα της Ε και Κ

Β) Προώθηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία και διασύνδεση και συνέργεια ανάμεσα της επιχειρήσεις και τα κέντρα Ε&Κ και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδιαιτέρως όσον αφορά την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνολογίας, την κοινωνική καινοτομία και της εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, την ενθάρρυνση της ζήτησης, τη δικτύωση, τα clusters, την ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης (smart specialization) υποστηρίζοντας την τεχνολογική και εφαρμοσμένη έρευνα, της πιλοτικές γραμμές, της ενέργειες έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, της προηγμένες ικανότητες παραγωγής και πρώτης παραγωγής βασικών τεχνολογιών ( Key Enabling Technologies) και διάδοσης των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.

Γ) Ανάπτυξη της διασύνδεσης και των συνεργειών με το Πρόγραμμα HORIZON 2020

Δ) Ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών, κατάρτιση των ερευνητών, των δραστηριοτήτων δικτύωσης και δημιουργίας εταιρικών σχέσεων μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και επιχειρήσεων

Ε) Προώθηση της καινοτομίας και της βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές (προϊόντα και επιχειρήσεις)

Στ) Ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

2.Θεματικός Στόχος 2: «Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και ποιότητάς τους»

Με τον στόχο αυτό επιδιώκεται η κάλυψη / εξυπηρέτηση των αναγκών:

Α) Ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών της Περιφέρειας για ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων.

Β) Διεύρυνση της χρήσης ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της Περιφέρειας.

Γ) Εξοικείωση του πληθυσμού και των επιχειρήσεων της Περιφέρειας στη χρήσης ΤΠΕ
Επενδυτικές Προτεραιότητες :

Α) Επέκταση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων υψηλών ταχυτήτων και ενίσχυση της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και δικτύων για την ψηφιακή οικονομία

Β) Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) και ενίσχυση της ζήτησης ΤΠΕ

Γ) Ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικός πολιτισμός και ηλεκτρονική υγεία

Δ) Ανάπτυξη ψηφιακού αλφαβητισμού, της ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και της εδαφικής συνεργασίας στις ηλεκτρονικές δεξιότητες και σε σχετικές επιχειρηματικές δεξιότητες

Ε) Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της χρήσης και της ποιότητας των ΤΠΕ στις αγροτικές περιοχές

3. Θεματικός Στόχος 3: «Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)»

Με τον στόχο αυτό επιδιώκεται η κάλυψη / εξυπηρέτηση των αναγκών:

Α) Ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας

Β) Δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων σε νέους τομείς δραστηριότητας
Ενδυνάμωση και διεύρυνση του αντικειμένου παρέμβασης υποστηρικτικών υπηρεσιών / μηχανισμών προς τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων

Γ) Προσανατολισμός των επιχειρήσεων σε αγορές του εξωτερικού προσαρμόζοντας ανάλογα τα προϊόντα τους και τις οργανωτικές λειτουργικές τους διαδικασίες

Δ) Διασύνδεση / αξιοποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης στις τουριστικές υπηρεσίες

Ε) Δημιουργία συνθηκών εύκολης, άμεσης και μικρού κόστους πρόσβασης των επιχειρήσεων στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
Επενδυτικές Προτεραιότητες :

Α) Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και την ενίσχυση δημιουργίας νέων εταιρειών, μεταξύ άλλων μέσω π.χ. φυτωρίων επιχειρηματικότητας (business incubators) εξειδικευμένων στα τοπικά πλεονεκτήματα, clusters κλπ

Β) Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως για τη διεθνοποίηση

Γ) Ενίσχυση της δημιουργίας και της επέκτασης των προηγμένων δυνατοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

Δ) Ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΜΕ να εμπλακούν σε διαδικασία ανάπτυξης και καινοτομίας

Ε) Προώθηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες, με αυξημένες επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο

Στ) Αναδιάρθρωση των εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα

Ζ) Στήριξη της ανανέωσης των γενεών στον αγροτικό τομέα

Η) Διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των πρωτογενών παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων μέσω συστημάτων ποιότητας, προώθησης σε τοπικές αγορές και σε αλυσίδες εφοδιασμού ομάδων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων

Θ) Προώθηση της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης στην γεωργία και τη δασοκομία

Ι) Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της αλιείας, ιδίως των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας και βελτίωσης της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας

Κ) Υποστήριξη της ανάπτυξης νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και της προώθησης της δια βίου μάθησης στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια

4. Θεματικός Στόχος 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»
Με τον στόχο αυτό επιδιώκεται η κάλυψη / εξυπηρέτηση των αναγκών:

Α) Ορθολογική ανάπτυξη υποδομών για αξιοποίηση ΑΠΕ

Β) Εξασφάλιση / προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας για εξοικονόμηση ενέργειας

Γ) Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων φορέων για την ανάγκη μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ιδιαίτερα με τη χρήση νέων τεχνολογιών

Επενδυτικές Προτεραιότητες:

Α) Προώθηση της παραγωγής και της διανομής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Β) Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ΜΜΕ

Γ) Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων κτηρίων και στον τομέα της στέγασης

Δ) Προώθηση στρατηγικών για χαμηλές εκπομπές άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδίως τις αστικές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, των καθαρών αστικών μεταφορών και των σχετικών μέτρων άμβλυνσης και προσαρμογής

Ε) Δράσεις ανάπτυξης επαγγελματικών προσόντων, αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, καθώς και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ενέργεια

Στ) Προώθηση της αύξησης της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στον τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης τροφίμων

Ζ) Διευκόλυνση της προμήθειας και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών

5. Θεματικός Στόχος 5: «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων»
Με τον στόχο αυτό επιδιώκεται η κάλυψη / εξυπηρέτηση των αναγκών:

Α) Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας των ακτών της Περιφέρειας από διάβρωση

Β) Ολοκλήρωση και εφαρμογή του εθνικού σχεδιασμού και περιφερειακού σχεδίου για τη πρόληψη και αντιμετώπιση των καταστροφών από πλημμύρες

Γ) Αντιμετώπιση των προβλημάτων διάβρωσης / κατολισθήσεων των εδαφών

Δ) Προστασία των δασών από πυρκαγιές και αποκατάσταση ζημιών στα δάση

Ε) Αντιμετώπιση των τάσεων ερημοποίησης περιοχών της Περιφέρειας

Επενδυτικές Προτεραιότητες:

Α) «Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας σε καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης καταστροφών

Β) Δράσεις ανάπτυξης επαγγελματικών προσόντων, αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, καθώς και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ενέργεια

Γ) Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στα δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων και των κρουσμάτων ασθενειών, των καταστροφικών συμβάντων και των απειλών κατά του κλίματος

6. Θεματικός Στόχος 6: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων»

Με τον στόχο αυτό επιδιώκεται η κάλυψη / εξυπηρέτηση των αναγκών:

Α) Έργα Ολοκληρωμένης διαχείρισης Αστικών και Ειδικών Απορριμμάτων
Β) Ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης Λυμάτων
Γ) Προστασία των υδάτινων πόρων
Δ) Προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ε) Βελτίωση και αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος
Στ) Προστασία και ορθολογική διαχείριση των προστατευόμενων οικοσυστημάτων

Επενδυτικές Προτεραιότητες:

Α) Αντιμετώπιση των σημαντικών αναγκών για επενδύσεις στον τομέα των απορριμμάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού κεκτημένου

Β) Αντιμετώπιση των σημαντικών αναγκών για επενδύσεις στον τομέα του νερού για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού κεκτημένου

Γ) Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, με την αναζωογόνηση των βιομηχανικών περιοχών και τη μείωση της ρύπανσης του αέρα

Δ) Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση του εδάφους, προώθηση υπηρεσιών σχετικών με το οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου NATURA 2000 και των πράσινων υποδομών

Ε) Προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
Δράσεις ανάπτυξης επαγγελματικών προσόντων, αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, καθώς και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον και τον πολιτισμό

Στ) Αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών NATURA 2000 και της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, καθώς και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων

Ζ) Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων

Η) Αύξηση της αποδοτικότητας στη χρήση νερού στη γεωργία

Θ) Δράσεις για τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον

Ι) Δράσεις για την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχουν

Κ) Προώθησης της υδατοκαλλιέργειας, με υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας

7. Θεματικός Στόχος 7: «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων (Key network infrastructures)»

Με τον στόχο αυτό επιδιώκεται η κάλυψη / εξυπηρέτηση των αναγκών:

Α) Ολοκλήρωση των σημαντικών / κύριων μεταφορικών υποδομών της Χώρας (Ε – 65, ΠΑΘΕ, σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη).

Β) Ολοκλήρωση και βελτίωση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων στη Περιφέρεια

Γ) Κατασκευή νέων έργων βελτίωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας

Δ) Συνδέσεις οικιστικών κέντρων και τουριστικών – πολιτιστικών περιοχών με το κύριο οδικό δίκτυο και διευρωπαϊκούς άξονες

Επενδυτικές Προτεραιότητες:

Α) Στήριξη πολυτροπικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών, επενδύοντας στο δίκτυο του Διευρωπαικού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ –Μ)

Β) Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας, μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ – Μ

Γ) Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μεταφορές και στα λιμάνια

8. Θεματικός Στόχος 8: «Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού»

Με τον στόχο αυτό επιδιώκεται η κάλυψη / εξυπηρέτηση των αναγκών:

Α) Στην εξασφάλιση απασχόλησης, κυρίως των νέων και άλλων πληθυσμιακών ομάδων, όπως γυναίκες και ηλικίες 55 – 64 ετών
Β) Στην ένταξη ή / και επανένταξη στην αγορά εργασίας των μη οικονομικά ενεργών, ιδιαίτερα των νέων.
Γ) Στη πρόληψη ή / και καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας
Δ) Στην ανάσχεση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας με την διατήρηση ή / και αύξηση θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις
Ε) Στην αναλυτική συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο.
Στ) Στην αποτελεσματική διασύνδεση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας

Επενδυτικές Προτεραιότητες:

Α) Ανάπτυξη επενδύσεων για την αυτοαπασχόληση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη δημιουργία επιχειρήσεων

Β) Ενίσχυση της φιλικής προς την απασχόληση ανάπτυξης, μέσω της ανάπτυξης του τοπικού δυναμικού, ως μέρος της χωρικής στρατηγικής συγκεκριμένων περιοχών, μεταξύ άλλων βελτιώνοντας την πρόσβαση προς την ανάπτυξη συγκεκριμένων φυσικών και πολιτιστικών πόρων

Γ) Επενδύσεις σε υποδομές για δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης

Δ) Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για τους αναζητούντες θέση εργασίας και για τα οικονομικά μη ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

Ε) Ενίσχυση της βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων, ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας εκπαίδευσης ή κατάρτισης

Στ) Ενίσχυση της αυτο-απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και δημιουργίας επιχειρήσεων

Ζ) Δράσεις για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και δράσεις συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

Η) Ενίσχυση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή

Θ) Ενίσχυση της ενεργού και υγιούς γήρανσης

Ι) Ενίσχυση δράσεων για τη δια βίου μάθηση και επαγγελματική κατάρτιση στη γεωργία και δασοπονία

9. Θεματικός Στόχος 9: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας»

Με τον στόχο αυτό επιδιώκεται η κάλυψη / εξυπηρέτηση των αναγκών:

Α) Αύξηση της απασχολησιμότητας και της απασχόλησης των oμάδων υψηλού κινδύνου φτώχειας

Β) Κοινωνική ένταξη και ενίσχυση του εισοδήματος ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας

Γ) Ενίσχυση της Ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, σίτισης και στέγασης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν σε κατάσταση φτώχειας.

Δ) Ανάπτυξη υποδομών υγείας, πρόνοιας για πρόσβαση των οικονομικά ασθενέστερων πληθυσμιακών ομάδων σε αυτές

Ε) Ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης να προάγουν την απασχόληση ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας

Επενδυτικές Προτεραιότητες:

Α) Επένδυση σε υποδομές υγείας και κοινωνικές υποδομές, που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την άρση των ανισοτήτων

Β) Στήριξη για φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση αστικών και αγροτικών κοινοτήτων και περιοχών

Γ) Υποστήριξη για κοινωνικές επιχειρήσεις

Δ) Ενεργητικές Πολιτικές ένταξης με στόχο τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης

Ε) Ενίσχυση δράσεων ενσωμάτωσης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι ΡΟΜΑ

Στ) Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

Ζ) Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Η) Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας

Θ) Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (CLLD)

Ι) Διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας

Κ) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές

Λ) Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της χρήσης και της ποιότητας των ΤΠΕ στις αγροτικές περιοχές

10. Θεματικός Στόχος 10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, στην απόκτηση δεξιοτήτων και στην δια βίου μάθηση»

Με τον στόχο αυτό επιδιώκεται η κάλυψη / εξυπηρέτηση των αναγκών:

Α) Βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης και ιδιαίτερα σε μεταπτυχιακές σπουδές

Β) Ανάσχεση τη διαρροής επιστημονικού δυναμικού από τη Θεσσαλία

Γ) Γεφύρωση του χάσματος της εκπαίδευσης με τις ανάγκες αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια

Δ) Προγράμματα σύνδεσης της εκπαίδευσης με την τοπική αγορά εργασίας

Ε) Διασφάλιση της πρόσβασης & ολοκληρωμένης φοίτησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων όλων των κοινωνικών ομάδων

Στ) Αύξηση των κινήτρων για την εκπαίδευση ενηλίκων

Ζ) Υποστήριξη των χαμηλών εισοδημάτων νοικοκυριών για την συνέχιση της φοίτησης των μαθητών παιδιών τους στην υποχρεωτική 9ετή εκπαίδευση

Επενδυτικές Προτεραιότητες:

Α) Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

Β) Πρόληψη και μείωση της σχολικής διαρροής και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Γ) Βελτίωση της ποιότητας της αποτελεσματικότητας και του ανοικτού χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων συμμετοχής και ολοκλήρωσης

Δ) Βελτίωση της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση, αναβάθμισης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των μαθητευόμενων και αύξηση της σύνδεσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας

Ε) Προώθηση της δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης στη γεωργία και στη δασοκομία

11. Θεματικός Στόχος 11: «Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης»

Με τον στόχο αυτό επιδιώκεται η κάλυψη / εξυπηρέτηση των αναγκών:

Α) Αναδιάταξη και κατάλληλη στελέχωση συγκεκριμένων υπηρεσιών της Περιφέρειας που εμπλέκονται στην εφαρμογή Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Β) Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Γ) Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των υπηρεσιών που εξυπηρετούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Επενδυτικές Προτεραιότητες:

Α) Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων διοικήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών που συνδέονται με την υλοποίηση του ΕΤΠΑ ή/και του Ταμείου Συνοχής, καθώς επίσης για την υποστήριξη ενεργειών όσον αφορά στη θεσμική ικανότητα και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης που υποστηρίζεται από το ΕΚΤ

Β) Ανάπτυξη ικανοτήτων των εμπλεκομένων στην παροχή υπηρεσιών απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικών πολιτικών, καθώς και τομεακά και χωρικά σύμφωνα για κινητοποίηση υπέρ των μεταρρυθμίσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει