«Υποβολή αιτήσεων για την παραχώρηση χρήσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων της πρώην λίμνης Κάρλας»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για το ως άνω θέμα να υποβάλουν στην υπηρεσία μας αιτήσεις παραχώρησης μέχρι 31 Ιουλίου 2014.

Μετά την αντικατάσταση της παραγράφου 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/12 σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 37 του ν. 4235/14,δικαίωμα υποβολής έχουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες καθώς και οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα άνεργων του ΟΑΕΔ που μίσθωναν πριν την δημοσίευση του εν λόγω νόμου αγροτικά ακίνητα σύμφωνα με την ΠΥΣ 95/1975.

Η απόφαση παραχώρησης χρήσης θα εκδοθεί από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη, το οποίο δεν δύναται να παραταθεί.

Το τίμημα παραχώρησης χρήσης, το οποίο καθορίζεται με την ως άνω απόφαση, είναι ετήσιο και ορίζεται μέχρι πέντε (5) ευρώ/στρέμμα.

Η παραχώρηση χρήσης θα γίνει από κοινού και εξ αδιαιρέτου για τις επιδεκτικές καλλιέργειας δημόσιες εκτάσεις της πρώην λίμνης Κάρλας εντός της Π.Ε. Μαγνησίας.

Για τους λοιπούς όρους παραχώρησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4061/12.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων στο Διοικητήριο (Αναλήψεως & Ιωλκού) στο Βόλο.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται συνημμένα με την αίτηση παραχώρησης :

1. – Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, βεβαίωση ιδιότητας επαγγελματία αγρότη εκτυπωμένη από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή από το ΚΕΠΥΕΛ Αλμυρού σε περίπτωση μη εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
– Για τους άνεργους, θεωρημένη και επικυρωμένη κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ.

2. – Αποδεικτικά μέσα ότι μίσθωνε αγροτικά ακίνητα σύμφωνα με την ΠΥΣ 95/75, πριν τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου είτε άμεσα, είτε ως μέλος εκμισθούμενης οικογενειακής μερίδας.
– Στην περίπτωση μέλους εκμισθούμενης οικογενειακής μερίδας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του άμεσου μισθωτή ή αν αυτός απεβίωσε πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών από το οικείο Δήμο.
.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (για καλύτερη ενημέρωση):

Καινούρια δεδομένα, σε σχέση με αντίστοιχες ανακοινώσεις προηγούμενων ετών, είναι ότι στους δικαιούχους προστίθενται και οι άνεργοι, καθώς και ότι αρκεί ο ενδιαφερόμενος να μίσθωνε αγροτικά ακίνητα πριν τη δημοσίευση του νόμου ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος και τόπου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει