Υπομνήματα Εκπαιδευτικών της ΕΛΜΕ Μαγνησίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Σας διαβιβάζουμε τρία υπομνήματα εκπαιδευτικών της ΕΛΜΕ Μαγνησίας ώστε να λάβετε γνώση, να εξετάσετε και να δράσετε αναλόγως. Τα υπομνήματα αναφέρονται:

1. Στην περίπτωση κατά την οποία, υπεράριθμος εκπαιδευτικός δε μπορεί να είναι υποψήφιος υποδιευθυντής ή διευθυντής ΕΚ.
2. Στην περίπτωση κατά την οποία δε μπορούν να είναι εκλογείς, για τη θέση του Διευθυντή ΕΠΑΛ οι εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερο ωράριο σε ΕΚ και το αντίστροφο.
3. Στην περίπτωση προσμέτρησης της προϋπηρεσίας Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής στους πίνακες της γενικής εκπαίδευσης

Υπόμνημα 1

Θέμα: « Περίπτωση κατά την οποία , υπεράριθμος εκπαιδευτικός δε μπορεί να είναι υποψήφιος υποδιευθυντής ή διευθυντής ΕΚ.»

Στην κοινωνία που ζούμε όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να έχουμε ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες. Το Ελληνικό Σύνταγμα εγγυάται αυτό.

Η κατηγοριοποίηση εργαζόμενων εκπαιδευτικών σε διάφορες κατηγορίες όπως για παράδειγμα “υπεράριθμος” με περίεργες και αμφισβητούμενες μαθηματικές φόρμουλες δεν συμβάλλει στο παραπάνω.

Αυτός άλλωστε ήταν και ο κύριος λόγος που η τωρινή κυβέρνηση κατέκρινε σφόδρα το πίνακα υπεράριθμων που αναρτήθηκε το καλοκαίρι του 2014.

Πώς γίνεται λοιπόν οι περισσότεροι υπεράριθμοι που εμφανίζονται στο πίνακα του 2014 να εργάζονται με πλήρες ωράριο στην οργανική τους θέση.

Πώς τηρείται το Σύνταγμα της χώρας μας όταν ένας “υπεράριθμος” εκπαιδευτικός κρίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει Υποδιευθυντής σε μια Σχολική Μονάδα αλλά μπορεί στην ίδια μονάδα να γίνει Διευθυντής (και εάν θέλει ακόμη και Προϊστάμενος Εκπαίδευσης) αλλά όχι Διευθυντής σε Ε.Κ.

Όλοι ανεξαιρέτως είμαστε ισότιμοι και πρέπει να έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες ανεξάρτητα από τη ταμπέλα που κάποια άλλη αρχή κακώς έχει βάλει σε κάποιους εκπαιδευτικούς.

Ζητάμε να γίνει τροποποίηση της προκήρυξης και όλοι ανεξάρτητα να έχουν πρόσβαση σε όλες τις θέσεις (εκτός βέβαια εάν έχει υπάρξει καταδικαστική απόφαση – νομικό κώλυμα).

Επιπρόσθετα ζητάμε να απομακρυνθεί ,εάν υφίσταται, ο υπάλληλος ή υπάλληλοι που με τις παρεμβάσεις αυτού του τύπου στη προκήρυξη διαιωνίζουν μια άλλη εποχή.

Υπόμνημα 2

Θέμα: « Περίπτωση κατά την οποία δε μπορούν να είναι εκλογείς, για τη θέση του Διευθυντή ΕΠΑΛ οι εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερο ωράριο σε ΕΚ και το αντίστροφο »

Στο άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 4327/2015 (διαδικασία μυστικής ψηφοφορίας) αναφέρεται ότι αν κάποιος εκπαιδευτικός διδάσκει σε περισσότερες σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. ψηφίζει στη σχολική μονάδα όπου έχει τις περισσότερες ώρες. Σύμφωνα με αυτό εκπαιδευτικοί των επαγγελματικών λυκείων που διδάσκουν κανονικά στις μονάδες τους αλλά διατίθενται εξ’ ολοκλήρου ή για κάποιες εργαστηριακές ώρες στο αντίστοιχο Ε.Κ. θα ενταχθούν μόνο στον πίνακα εκλογέων του Ε.Κ. χάνοντας έτσι το δικαίωμα ψήφου στη μονάδα τους. Αυτό μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικό για την εκλογή του υποψήφιου διευθυντή εφόσον θα λάβει ψήφους από μικρότερο τμήμα του συλλόγου των διδασκόντων καθώς θα απέχουν οι εκπαιδευτικοί που λειτουργούν καθημερινά και εξ ολοκλήρου στο χώρο του σχολείου. Επιπλέον, υπάρχουν σχολικές μονάδες που στεγάζονται σε διαφορετικούς χώρους αλλά και διαφορετικούς δήμους από τα Ε.Κ. στα οποία ανήκουν με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να μην έχουν διαμορφωμένη και σαφή γνώμη της κατάστασης των Ε.Κ.

Για τους λόγους αυτούς εισηγούμαστε την ένταξη των εκπαιδευτικών που είναι διατεθειμένοι στα Ε.Κ. και στους δύο εκλογικούς καταλόγους, δηλαδή της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκουν και του Ε.Κ. στο οποίο διατίθενται, εφόσον οι εκπαιδευτικοί αυτοί συμμετέχουν σε όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες και στις δύο μονάδες ουσιαστικά για τις ίδιες ώρες διδασκαλίας.

Υπόμνημα 3

Θέμα: « Περίπτωση προσμέτρησης της προϋπηρεσίας Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής στους πίνακες της γενικής εκπαίδευσης»

Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε αποδέκτες κάποιων πολύ αρνητικών πληροφοριών ως προς την προσμέτρηση ή μη της προϋπηρεσίας μας στους πίνακες της γενικές αγωγής. Συγκεκριμένα, πληροφορούμαστε ότι προτίθεται το ΥΠΟΠΑΙΘ να μην προσμετρήσει την προϋπηρεσία μας στους πίνακες της γενικής αγωγής με την αιτιολογία πως προσφέρθηκε στις δομές Ειδικής Εκπαίδευσης του ΔΗΜΟΣΙΟΥ συστήματος Παιδείας.

Σας παραθέτουμε λοιπόν το απόσπασμα της εγκυκλίου «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ. Α΄)» όπως αυτή συντάσσεται και ανακοινώνεται κάθε χρόνο όπου στο «Κεφάλαιο Β: Προϋπηρεσία που προσμετράται στου πίνακες», αναφέρεται πως:

1. Στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 34 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/28.06.2002 τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3687/2008 και του άρθρου 6 του ν. 3848/2010, της παρ.9β του αρθρου 26 του ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/21.09.2010 τ.Α΄) και της παρ.11 του άρθρου 8 του ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/10.08.2012 τ.Α΄) ορίζεται η προϋπηρεσία που προσμετράται στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων. Ειδικότερα ορίζεται ότι:
«34. α. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε: α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
«β. Προσμέτρηση των υπηρεσιών της παραγράφου (α) γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από: i) το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης»

Μάλιστα, η ίδια εγκύκλιος ορίζει πως οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής μπορούν να προσληφθούν στις δομές ειδικής αγωγής ελλείψει εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Άρα αναγνωρίζει το αυτονόητο, πως οι δομές ειδικής αγωγής ανήκουν στο ΔΗΜΟΣΙΟ σύστημα Παιδείας της χώρας άρα οι προϋπηρεσία σε αυτές της δομές ΠΡΕΠΕΙ να προσμετράται στους πίνακες αναπληρωτών γενικής αγωγής (καθώς τους καλεί να δηλώσουν πως επιθυμούν να εργαστούν σε αυτές).

Ως Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής θεωρούμε πως όσοι εργάζονται στην Ειδική Εκπαίδευση εργάζονται με μαθητές, με παιδιά που χρήζουν ειδικής εκπαίδευσης και άρα είμαστε εκπαιδευτικοί που εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές αποκτούμε εμπειρία και προϋπηρεσία στην εκπαίδευση μαθητών. Πώς θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένταξη και συνεκπαίδευση όταν το ίδιο το ΥΠΟΠΑΙΘ θεωρεί πως οι εκπαιδευτικοί της ΕΕ δεν είναι εκπαιδευτικοί;

Απαιτούμε:

1) να δοθεί ένα τέλος στην φημολογία και να προσμετρηθεί η προϋπηρεσία μας στους πίνακες της γενικής εκπαίδευσης όπως συμβαίνει ΜΕ ΟΛΟΥΣ τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στις δομές του ΔΗΜΟΣΙΟΥ συστήματος Παιδείας με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τους καθηγητές της γενικής αγωγής. Στους πίνακες αναπληρωτών που προσμετράται η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση και στις σχολές του ΟΑΕΔ, είναι δυνατόν να μην προσμετρηθεί η προϋπηρεσία σε δομές του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.;

2) Να προσμετρηθεί η προϋπηρεσία σε δομές ειδικής εκπαίδευσης όπως στις δομές της γενικής εκπαίδευσης (διπλασιασμός μορίων σε περίπτωση υπηρεσίας σε δυσπρόσιτα). Θεωρούμε αδιανόητο το να έχουν εργαστεί στο ίδιο δυσπρόσιτο σχολείο δύο αναπληρωτές και ο καθηγητής του γενικού τμήματος να λάβει διπλάσια προϋπηρεσία ενώ την ίδια στιγμή ο καθηγητής της ειδικής εκπαίδευσης, να μην λάβει την ίδια προϋπηρεσία.

Οτιδήποτε άλλο θα είναι έμμεση υποτίμηση της προσφοράς μας στον ευαίσθητο και παραμελημένο επί σειρά ετών τομέα της Ειδικής Εκπαίδευσης στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η οποία ανήκει στην Δημόσια Εκπαίδευση.

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ. του Σύλλογου Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής

Μπορεί επίσης να σας αρέσει