Υποχρεωτική η εγγραφή των φαρμακείων στο ΓΕΜΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Την υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων, προβλέπει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτή. Έτσι, οι φαρμακοποιοί που δεν έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των κατά τόπους Επιμελητηρίων, θα πρέπει άμεσα να προβούν στην εγγραφή των επιχειρήσεών τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, γίνεται γνωστό ότι στο ΓΕΜΗ εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι στην ημεδαπή και επομένως εγγράφονται και οι φαρμακοποιοί. Το γεγονός ότι οι φαρμακοποιοί εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής τους στα Επιμελητήρια δεν τους αφαιρεί την εμπορική τους ιδιότητα. Σημειωτέον δε ότι η εν λόγω εξαίρεση εξακολουθεί να ισχύει. Προθεσμία εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων οποιουδήποτε είδους στο ΓΕΜΗ δεν προβλέπεται από το νόμο. Προβλέπεται υποχρέωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των ατομικών επιχειρήσεων και των προσωπικών εταιρειών, με προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της εν λόγω δήλωσης στη φορολογική διοίκηση (άρθρο 5 της ΚΥΑ 79752/14), προθεσμία η οποία ούτως ή άλλως έχει παρέλθει.

Εκ των ανωτέρω τεκμαίρεται ότι προϋπόθεση για την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολή φορολογικής δήλωσης, είναι η εγγραφή του υπόχρεου στο ΓΕΜΗ.

Συνεπώς, εν τοις πράγμασι η προθεσμία εγγραφής των ατομικών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ είναι ίδια με αυτή του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης και άρα έχει επίσης παρέλθει. Ωστόσο, κυρώσεις για την εκπρόθεσμη εγγραφή της ατομικής επιχείρησης και την εκπρόθεσμη καταχώρηση του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης δε μπορούν να επιβληθούν γιατί δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 17 του Ν. 3419/05 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, καθίσταται σαφές ότι δεν τίθεται θέμα παράτασης των προθεσμιών για την εγγραφή ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο ΓΕΜΗ. Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του ΓΕΜΗ αλλά και των ίδιων των φαρμακείων, οι εγγραφές που εκκρεμούν πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει