Χρονοδιάγραμμα Υπουργείου για αρδευτικό δίκτυο της Κάρλας

Το αργότερο εντός του 2015 επιδιώκει το Υπουργείο Ανάπτυξης να ολοκληρωθεί το έργο του αρδευτικού δικτύου Κάρλας, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, ο οποίος επισημαίνει ότι διευκρινίζεται και από το έγγραφο του Υπουργείου ότι το έργο κώλυσε όλο αυτό το διάστημα αποκλειστικά για οικονομικούς λόγους.

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προ ημερών είχε αποστείλει επιστολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ζητώντας ενημέρωση σχετικά με την πορεία των εργασιών στο αρδευτικό δίκτυο Κάρλας και τονίζοντας την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν συντομότερα.

Πριν μερικές ημέρες απάντησε στο Δήμο Ρήγα Φεραίου με επιστολή η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου σε γενικές γραμμές τονίζεται πως το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» με προϋπολογισμό 30.220.000 ευρώ και υπάρχει ο προγραμματισμός της ολοκλήρωσής του το αργότερο εντός του 2015.

Η Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου κ. Ελένη Λαΐτσου τόνισε πως η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας απάντησε στην επιστολή που είχαμε αποστείλει και με την οποία ζητούσαμε αναλυτική ενημέρωση για το αρδευτικό δίκτυο της Λίμνης Κάρλας. Πρόκειται για ένα έργο που απασχολεί χιλιάδες αγρότες, αλλά και όλη την τοπική κοινωνία, καθώς με την υλοποίησή του θα σταματήσει η χρήση χιλιάδων αρδευτικών γεωτρήσεων που επιβαρύνουν το περιβάλλον, ενώ θα υπάρξει ανανέωση των νερών της λίμνης. Από το έγγραφο που παραλάβαμε, αναφέρεται πως το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ως κεντρικό στόχο να ολοκληρώσει την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου το αργότερο εντός του 2015, ενώ πλέον υπάρχουν και εξασφαλισμένοι πόροι. Παράλληλα επιβεβαιώνεται η θέση μας ότι όλο αυτό το διάστημα το έργο έχει κωλύσει για οικονομικούς λόγους οι οποίοι τώρα έχουν αντιμετωπιστεί. Εμείς, όμως σε κάθε περίπτωση θα πιέσουμε, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί νωρίτερα και να υπάρξουν τα πολλαπλά οφέλη στον τόπο».

Πιο αναλυτικά στο έγγραφό του το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρει τα εξής: «Η σύμβαση για το αρδευτικό δίκτυο υπογράφτηκε την 20-5-2008 και ανέρχεται στο ποσό των 25.720.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η συμβατική ημερομηνία περαίωσής του ήταν 25-05-2011.

Ο ανάδοχος, επειδή δεν υπήρξε η ανάλογη χρηματοδότηση, διότι το έργο αρχικά χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, δεν υπέβαλε αίτηση παράτασης εκτέλεσης του έργου και η υπηρεσία εξαντλώντας όλα τα περιθώρια βάσει των κείμενων διατάξεων εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας μέχρι τις 25-05-2012 (οριακή προθεσμία) η οποία και εγκρίθηκε.

Το σύνολο των εργασιών που έχουν μέχρι σήμερα πιστοποιηθεί ανέρχεται στο ποσό των 2.469.545,99 ευρώ που αντιστοιχεί στο 10% περίπου της εργολαβίας λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, γιατί το έργο ήταν ενταγμένο στο ΠΔΕ. Επειδή, όπως προαναφέρθηκε το έργο αρχικά χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους, ενώ την 26-9-2011 η εργολαβία εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», αλλά για το 2011 υπήρχε πρόβλημα χρηματοδότησης με συνέπεια η τελευταία πιστοποίηση, υπογεγραμμένη από 15-7-2011 ύψους 134.822 ευρώ, να πληρωθεί την 12-03-2012, για το λόγο αυτό ο ανάδοχος την 8-11-2011 προέβη σε ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών και την 12-01-2012 αιτήθηκε τη διάλυση της σύμβασης. Από την 12-03-2012 που πληρώθηκε ο λογαριασμός και έως την λήξη της σύμβασης εκτελέστηκε ένα μικρό τμήμα του έργου.

Το πρόβλημα της χρηματοδότησης για το 2012 έπαψε να υφίσταται και το έργο πιστώσεις για το εν λόγω έτος 7.050.000 ευρώ.

Ο ανάδοχος, επειδή δεν επιθυμούσε τη συνέχιση των εργασιών μετά και τη λήξη της οριακής προθεσμίας (25-05-2012), την 26-06-2012, υπέβαλε αίτηση διάλυσης της σύμβασης η οποία έγινε αποδεκτή από την ΕΥΔΕ Κάρλας.

Την 29-08-2012 υποβλήθηκε αίτημα της αναδόχου κοινοπραξίας για ματαίωση της διάλυσης του έργου καθώς και φάκελος με τους πίνακες υπολογισμού και τα δικαιολογητικά των θετικών ζημιών του έργου.

Λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης του έργου εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του προγράμματος χρηματοδότησης η Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων προχώρησε άμεσα στη σύνταξη απόφασης για τη σύσταση της επιτροπής του άρθρου 63 παραγράφου 2 του Ν. 3669/2008 περί ματαίωσης διάλυσης του έργου.

Εφόσον γίνει αποδεκτό το πρακτικό της επιτροπής από την ανάδοχο εταιρία, το έργο θα ξεκινήσει άμεσα και η ολοκλήρωσή του εκτιμάται το Δ’ τρίμηνο του 2014.

Το έργο, όπως προαναφέρθηκε, έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» με προϋπολογισμό 30.220.000 ευρώ και ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών την 31-12-2015.

Στην περίπτωση που το ανωτέρω πρακτικό δεν γίνει αποδεκτό από την ανάδοχο εταιρία, η Διεύθυνση εγγειοβελτιωτικών Έργων, θα κινήσει άμεσα τις διαδικασίες για το κλείσιμο ης εργολαβίας και την επαναδημοπράτηση του έργου, προκειμένου να υπάρχει εγκαταστημένος ανάδοχος έως το τέλος του 2013, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί εντός του 2015.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει