215.000€ πρόστιμο στην ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Βροχή προστίμων υπήρξε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά τις ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας. Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού μετά από καταγγελία της εταιρείας «Χ. Δημοβασίλης & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά των δύο εταιρειών δέχτηκε ότι οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας καταχράστηκαν το ανωτέρω διάστημα τη μονοπωλιακή τους θέση στη σχετική αγορά χορήγησης αδειών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, υπό τη μορφή της διακριτικής μεταχείρισης καθώς, αδικαιολόγητα, δεν αποδέχονταν ορισμένους τύπους σωλήνων για εσωτερικές εγκαταστάσεις αερίου.

Με την τακτική τους αυτή (δέχτηκε η απόφαση) επέφεραν ισχυρά παρεμποδιστικά εμπόδια στη σχετική αγορά και έθεσαν σε μειονεκτική θέση ανταγωνιστή-προμηθευτή σωλήνων αερίων που δραστηριοποιείται στη γειτνιάζουσα αγορά εμπορίας και διανομής εύκαμπτων χαλυβδοσωλήνων για δίκτυα φυσικού αερίου εσωτερικών εγκαταστάσεων κτηρίων που έχουν πίεση λειτουργίας έως και 1 bar, ενώ παράλληλα, επέφεραν ζημία στους τελικούς καταναλωτές φυσικού αερίου, λόγω του περιορισμού των επιλογών τους.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την απόφασή της, υποχρέωσε τις εν λόγω εταιρίες να παύσουν την παράβαση, με απειλή ημερήσιου χρηματικού προστίμου ύψους 5.000,00 ευρώ σε περίπτωση συνέχισης ή επανάληψης της παράβασης. Παράλληλα, επέβαλλε στην ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, πρόστιμο ύψους 419.781,88€ και στην ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, πρόστιμο ύψους 201.201,28€ για την παράβαση του άρθρου 2 του ν.703/77.

Επίσης, η Επιτροπή επέβαλλε στην πρώτη από τις προαναφερόμενες εταιρίες πρόστιμο ύψους 20.000€ για καθυστέρηση παροχής στοιχείων, και στην δεύτερη, πρόστιμο 15.000€ για παροχή ελλιπών στοιχείων.

Επιπλέον, υποχρέωσε τις εν λόγω εταιρίες να ενημερώσουν με δελτία τύπου τους μηχανικούς και εγκαταστάτες φυσικού αερίου, ότι οι εύκαμπτοι χαλυβδοσωλήνες CSST – Gastite μπορούν να χρησιμοποιούνται σε εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου σύμφωνα με τον ισχύοντα Τεχνικό Κανονισμό ,εξίσου, όπως οι χαλκοσωλήνες και οι χαλυβδοσωλήνες και να αναμορφώσουν τα υποδείγματα μελετών εσωτερικών εγκαταστάσεων στις ιστοσελίδες τους, ώστε να συμπεριλαμβάνονται ρητά υποδείγματα που αφορούν και τους εύκαμπτους χαλυβδοσωλήνες CSST – Gastite της καταγγέλλουσας ενημερώνοντας σχετικά την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει