Χρ. Τριαντόπουλος: Ομάδα εργασίας για ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες επιχειρήσεις

Διαβάστε την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Την πρόθεσή του να εκσυγχρονίσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των δημόσιων
επιχειρήσεων στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης έχει ήδη εκδηλώσει το
Υπουργείο Οικονομικών. Το πρώτο βήμα έγινε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, να συστήσει μία ομάδα
εργασίας που θα ασχοληθεί με τις τεχνικές λεπτομέρειες αυτής της πρωτοβουλίας.

Ο κ. Τριαντόπουλος σχολιάζει σχετικά: «Η νέα ομάδα εργασίας που συστήσαμε στη Γενική
Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής έχει τέσσερις βασικούς στόχους. Πρώτον, να
χαρτογραφήσει σε ένα μητρώο τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τα νομικά πρόσωπα
στα οποία το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει οποιοδήποτε μερίδιο, καθώς και να καταγράψει το
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις συμμετοχές αυτές. Δεύτερον, να διατυπώσει προτάσεις
για τις περιπτώσεις μικρής και ιδιαίτερα μικρής συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου σε
νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, για τον εξορθολογισμό των συμμετοχών του Δημοσίου,
την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους και τον περιορισμό του διοικητικού φόρτου.

Τρίτον, να επανεξετάσει και να εκσυγχρονίσει το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία
των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδίως τον νόμο 3429/2005. Τέλος, να
διατυπώσει προτάσεις για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ενιαίου θεσμικού πλαισίου για τη
λειτουργία και διαχείριση των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και των
συμμετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, με στόχο α) την ανταπόκριση στα νέα δεδομένα της
εταιρικής διακυβέρνησης, β) την εναρμόνιση με τις δημοσιονομικές συνθήκες και το
σχετικό θεσμικό πλαίσιο, γ) τον αποτελεσματικό οικονομικό και επενδυτικό
προγραμματισμό των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και την αποτελεσματική
παρακολούθηση και έλεγχο αυτών, δ) τον εξορθολογισμό της συμμετοχής του κράτους σε
επιχειρήσεις και εταιρικά σχήματα, ε) την κωδικοποίηση των διαδικασιών ειδικών
εκκαθαρίσεων και αναδιάρθρωσης σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, στ) τη
διοικητική και λειτουργική ενδυνάμωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών που
εμπλέκονται με την παρακολούθηση και τήρηση του εν λόγω θεσμικού πλαισίου».

Ο κ. Τριαντόπουλος καταλήγει: «Το προσεχές χρονικό διάστημα, οι υπηρεσίες που
συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία θα δουλέψουν εντατικά προς τη δημιουργία ενός
νέου πλαισίου για τις δημόσιες επιχειρήσεις, το οποίο θα βελτιώσει σημαντικά τα επίπεδα
αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας τους και θα
ανταποκρίνεται πλήρως στα δεδομένα και τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει