ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: Με απόφαση Μπέου αλλαγές στον τρόπο εργασίας του προσωπικού και εξυπηρέτησης του κοινού – Τί θα ισχύει

Με απόφαση του Δημάρχου Βόλου, κ. Αχ. Μπέου και στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 επέρχονται αλλαγές τόσο στον τρόπο εργασίας των υπαλλήλων, όσο και στην εξυπηρέτηση των πολιτών, που πλέον θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με ραντεβού (σε επείγουσες περιπτώσεις) ή μέσα από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, τηλεφωνικά, ταχυδρομικά κλπ.

Συγκεκριμένα με βάση τις ιδιαιτερότητες, αλλά και τις αρμοδιότητες κάθε υπηρεσίας, η λειτουργία καθορίζεται ως εξής:

1. – Εφαρμόζεται το μέτρο της τηλεργασίας για το προσωπικό που ασκεί διοικητικά καθήκοντα και απασχολείται σε εσωτερικούς χώρους, σε ποσοστό που δεν δύναται να ξεπερνά το 50% του αριθμού των εν τοις πράγμασι απασχολουμένων.

2.- Για τις υπηρεσίες που απασχολούν προσωπικό το οποίο ασκεί διοικητικά καθήκοντα και παρέχει εργασία σε εσωτερικούς χώρους γραφείων, αλλά δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του μέτρου της τηλεργασίας, λόγω της φύσης των καθηκόντων υπαλλήλων ή και λόγω της έλλειψης της κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής, καθορίζονται δύο (2) βάρδιες απασχόλησης από 07:00 π.μ. -14:00 μ.μ. και από 14:00μ.μ.-19:00 μ.μ., για την αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού μεγάλου αριθμού υπαλλήλων εντός των εσωτερικών χώρων των γραφείων.

3.- Η κατανομή των ραντεβού για εξυπηρέτηση των πολιτών μπορεί να προσαρμόζεται αναλόγως εντός των ωρών λειτουργίας της υπηρεσίας ήτοι μέχρι την 19:00 μ.μ.

4.- Για τη λειτουργία των υπηρεσιών σε βάρδιες, θα συντάσσεται εβδομαδιαίο πρόγραμμα από τα επιμέρους Τμήματα κάθε Διεύθυνσης.

5.- Ειδικά για τα Τμήματα και Γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων, λόγω του μικρού αριθμού υπαλλήλων που απασχολούνται σε διοικητικά καθήκοντα, διατηρείται το υφιστάμενο ωράριο λειτουργίας τους (07:00 π.μ.- 15:00 μ.μ.) με την αυστηρή προϋπόθεση της εξασφάλισης απόστασης μεταξύ των εργαζομένων, μεγαλύτερης του 1,5 μέτρου, προϋπόθεση που ισχύει γενικά για όλες τις θέσεις εργασίας υπαλλήλων, εντός εσωτερικών χώρων.

6.- Για τα εξωτερικά συνεργεία όλων των υπηρεσιών, τις επιβλέψεις των τεχνικών έργων, τις συντηρήσεις, την άσκηση πολεοδομικών ελέγχων, την άσκηση εποπτικού έργου (όπως συνεργείων, λαϊκών αγορών κ.λ.π.), διατηρείται το σημερινό καθεστώς ως προς το ωράριο και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων, με την αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων (χρήση ΜΑΠ, τήρηση κανόνων μεταφοράς προσώπων με υπηρεσιακά οχήματα κ.λ.π.)

7.- Σε πλήρη λειτουργία τελούν οι υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου, Δημοτικών Κοιμητηρίων και Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και οι υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων , λόγω της ιδιαίτερης φύσης των αρμοδιοτήτων τους και προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας και προστασίας των πολιτών.

8.- Οι υπάλληλοι που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως επανακαθορίστηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-9-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., υποχρεούνται να το δηλώσουν αμελλητί στην υπηρεσία τους και στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου και να ακολουθήσουν υποχρεωτικά τη διαδικασία που προβλέπεται στην εν λόγω ΚΥΑ αποχωρώντας άμεσα από την εργασία τους, είτε παρέχοντας τηλεργασία, εφόσον από τη φύση των καθηκόντων τους και την τεχνολογική υποδομή της υπηρεσίας τους αυτό είναι δυνατό, είτε με άδεια ειδικού σκοπού, όπως ειδικότερα προβλέπεται για τους υπαλλήλους που εντάσσονται σε ευπαθείς ομάδες. Επισημαίνεται ότι, για το προσωπικό που εντάσσεται στις κατηγορίες ευπαθών ομάδων, στο παρόν επιδημιολογικό επίπεδο ένταξης του Ν. Μαγνησίας, η απομάκρυνση από την υπηρεσία είναι υποχρεωτική, καθώς δεν παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης back office.

9.- Η είσοδος κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και για επείγουσες περιπτώσεις, όταν δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση με άλλο τρόπο (ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά, ταχυδρομικά κλπ), ή υπάρχει τεκμηριωμένα κίνδυνος απώλειας προθεσμιών.

10.- H διενέργεια συναντήσεων εργασίας θα πραγματοποιείται δια ζώσης, μόνο στις περιπτώσεις που δεν δύναται να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως και τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου με τη συμμετοχή έως εννέα (9) ατόμων.

11.- Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για το προσωπικό, όσο και για το εξυπηρετούμενο κοινό σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

12.- Οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, θα παρέχουν αυτοπρόσωπη εργασία με πλήρες ωράριο, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, εξαιρουμένων περιπτώσεων υγείας και ανωτέρας βίας, όπου θα παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας.

H ισχύς της απόφασης άρχεται από την έκδοσή της

Σε περίπτωση έκδοσης νέας ΚΥΑ για λήψη μέτρων και πέραν της 30-11-2020 και εφόσον ο Νομός Μαγνησίας και ειδικότερα ο Δήμος Βόλου παραμένει στο σημερινό επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου,, η ισχύς της παρούσας θα παραταθεί αυτοδικαίως, έως την νεώτερη τασσόμενη προθεσμία.

Σε περίπτωση αλλαγής επιπέδου ή αναπροσαρμογής των μέτρων ανά επιδημιολογικό επίπεδο, θα υπάρξει νεώτερη απόφαση προσαρμογής στα εκάστοτε επιδημιολογικά δεδομένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει