Καθορίστηκαν οι ανώτατες τιμές στα σχολικά κυλικεία

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Από το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων ανακοινώνονται τα κάτωθι:

Βάση της αριθμ. 107206/2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 4736/Β/12-10-2021) τροποποιείται το άρθρο 115 «Καθορισμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης» της αριθμ. 91354/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2983/Β/2017) και πλέον ισχύει:

Η παράγραφος 4 του άρθρου 115 «Καθορισμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης» του Κεφαλαίου 12 «ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ» της υπ’ αριθμ. 91354/24.08.2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983), τροποποιείται και αντικαθίσταται, ως εξής:

4. Για τα σημεία πώλησης (κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κ.λπ.), των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυχτερινών), όπως αυτά ρητά ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Υγειονομικής Διάταξης υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ 81025 «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2135/Β/2013), τα είδη που αναφέρονται στον Πίνακα 3, διατίθενται σε ανώτατες προκαθορισμένες τιμές ως ακολούθως:

Τα ανωτέρω προσφερόμενα είδη υποχρεούνται να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις συγκεκριμένες προδιαγραφές των άρθρων 7 και 9 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ 81025 (Β΄ 2135/2013), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ1γ/Γ.Π./οικ 96605 (Β΄ 2800/2013).

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Χρυσή Σουΐπα Αλεξάνδρα Κοκώνη

Μπορεί επίσης να σας αρέσει